Zorgplicht werkgever

Zorgplicht werkgever

Een werkgever moet goed en verantwoord omgaan met zijn werknemers. Dit noemen we ook wel de zorgplicht voor werkgevers.

Veilige en gezonde werkomgeving

Een werkgever moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de werkomgeving veilig is en dat de gezondheid van de werknemers beschermd wordt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. De werkgever moet in sommige gevallen dus maatregelen treffen die de veiligheid en bescherming van de gezondheid garanderen. Het gaat hier dan om maatregelen of instructies die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter voorkoming van ongevallen of gezondheidsschade.

Ruime strekking van de zorgplicht

Of een werkgever voldaan heeft aan zijn zorgplicht, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Voldaan aan zorgplicht?

Of een werkgever voldaan heeft aan zijn zorgplicht, blijkt uit eerder gewezen rechtspraak. Bij de beoordeling van de vraag of er voldaan is aan de zorgplicht moet men kijken naar de genomen maatregelen. De maatregelen moeten voldoende specifiek zijn en gericht op het voorkomen van onveilige situaties.

Voldoende maatregelen?

Daarnaast kijkt de rechter of de werkgever voldoende maatregelen heeft genomen om de risico’s te vermijden die bij hem bekend waren. De zorgplicht heeft dus een ruime strekking en wordt niet al te snel aangenomen.

Niet voldoen aan zorgplicht

Werkgevers moeten voor de bij hun bekende risico’s, de maatregelen treffen die vereist zijn om die risico’s weg te nemen. Doen ze dat niet, dan voldoen ze niet aan hun zorgplicht.

Zakelijke mediation

Voldoet uw werkgever niet aan de zorgplicht, of heeft u hierover een geschil met uw werkgever? Dan is zakelijke mediation wellicht een oplossing voor u. Mediation is een zeer effectieve manier van geschilbeslechting. Het biedt partijen de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan onder begeleiding van een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar.

Schending

Wanneer de werkgever zijn zorgplicht schendt, dan is hij in beginsel aansprakelijk voor de schade die hieruit volgt.

Uitzondering op zorgplicht

Over het algemeen is de werkgever dus aansprakelijk voor de schade, maar dit is anders wanneer de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Beoordeling aansprakelijkheid soms lastig

De beoordeling van de aansprakelijkheid kan hierom soms moeilijk zijn. Hierom geldt de volgende hoofdregel: de werknemer moet allereerst bewijzen dat de schade is ontstaan tijdens het werk. Vervolgens moet de werkgever bewijzen dat hij de juiste en vereiste maatregelen heeft genomen om de risico’s te vermijden, of hij moet bewijzen dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid.

Ruime werkingssfeer

De zorgplicht van de werkgever heeft niet alleen werking op bijvoorbeeld het kantoor, of de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden, maar ook in de situaties die met het werk verband houden. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsuitjes of een thuiswerkplek. Ook hier moet de werkgever voor veiligheid en bescherming van de gezondheid zorgen.

Zorgplicht opdrachtgever

In sommige situaties geldt de zorgplicht niet alleen voor werkgevers, maar ook voor opdrachtgevers. Een opdrachtgever kan, blijkens recente rechtspraak van de Hoge Raad aansprakelijk zijn voor de schade die een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) heeft geleden in de uitvoering van een opdracht.

In sommige gevallen heeft een opdrachtgever dus dezelfde zorgplicht als werkgevers. Dit is het geval wanneer een zzp’er werkzaamheden uitvoert die vergelijkbaar zijn met normale werknemers.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Zorgplicht werkgever

Veel gelezen artikelen

Bel nu