Zorgplicht bank

Zorgplicht bank

Wanneer een opdrachtnemer een werkzaamheid aanneemt moet hij volgens de wet bij deze werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Dit betreft een zorgplicht die voor iedereen geldt. Voor de vraag of een opdrachtnemer vervolgens aan deze eisen voldoet, beantwoordt men de vraag of deze persoon op dezelfde wijze heeft gehandeld als een redelijk bekwaam en handelende opdrachtnemer zou handelen. In de jurisprudentie is bepaald dat dit vervolgens weer afhangt van de omstandigheden van het geval.

De zorgplicht bij banken

Banken hebben een bijzondere positie als het gaat om het hanteren van de zorgplicht. Door de maatschappelijke functie die banken vervullen hebben zij ten opzichte van anderen een ‘bijzondere zorgplicht’. Deze geldt zowel ten opzichte van haar klanten als ook tegen derde belanghebbenden.

Precontractuele fase

De aanvang van deze bijzondere zorgplicht strekt zich ver uit. Het omvat de tijd waarin een klant een contractuele rechtsbetrekking met de bank heeft. Ook in de ‘precontractuele’ fase heeft de bank een zorgplicht ten opzichte van haar kanten en derden. Wat de zorgplicht precies inhoudt is afhankelijk van de omstandigheden. Het eventuele risico van een financieel product of dienst, de kennis en ervaring van een klant en de financiële positie spelen bijvoorbeeld mee.

De zorgplicht van banken bij handelen in opties

In het geval van optiehandel moeten banken een hoge mate van zorg betrachten. Deze zorgplicht is dan ook aan hoge eisen onderworpen. Wanneer een (particuliere) klant een gebrek aan inzicht heeft of zich van de risico’s niet genoeg bewust is, heeft de Hoge Raad bepaalt dat op een bank een hoge zorgplicht rust.

Handelen in strijd met zorgplicht

Wanneer een klant alsnog een bepaald financieel product wil, en de bank is zich bewust van de eerdergenoemde omstandigheden, is de bank verplicht om dit te weigeren. Wanneer zij dit niet doet, handelt zij in strijd met haar bijzondere zorgplicht die namelijk ziet op bescherming van dergelijke personen. Zeker bij handelen in opties zijn de risico’s groot en moet de bank goed afwegen of de klant voldoende wordt beschermd als zij dit product aanschaft.

Het opzeggen van kredieten door de bank

Ook bij het opzeggen van kredieten heeft de bank een verzwaarde zorgplicht ten opzichte van haar klanten. De bank mag namelijk alleen deze kredieten opzeggen als er voldoende zwaarwegende gronden voor bestaan en voldaan is aan de eis van proportionaliteit en subsidiariteit.

De Wft (Wet financieel toezicht)

Banken zijn onderworpen aan wetten van publiekrechtelijke aard zoals de Wet financieel toezicht, beter bekend als de Wft. Ook deze wet stelt regels ten opzichte van banken met betrekking tot de zorgplicht die bestaat uit het verstrekken van informatie en het geven van adviezen aan cliënten. Omdat dergelijke regels in deze wet in formele zin staan, kan het overtreden van deze regels leiden tot civiele aansprakelijkheid. Dit zorgt voor een extra waarborg.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

zorgplicht bank

Veel gelezen artikelen

Bel nu