Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht, ook wel bekend als migratierecht, gaat over de rechten en plichten van de personen welke niet een Nederlander zijn. Dit zijn onder andere vluchtelingen en familieleden van personen welke reeds in Nederland woonachtig zijn. Bovendien kan het gaan om personen welke in Nederland wensen te komen om te werken.
Bij het vreemdelingenrecht gaat het om alle wetten en regels betreffende de verwijdering, het verblijf en de toelating van vreemdelingen in Nederland. Hier op deze pagina lees je meer over het vreemdelingenrecht.

Vreemdeling

Volgens de Nederlandse wet is een vreemdeling een persoon welke niet de Nederlandse nationaliteit heeft of over een bepaalde nationaliteit beschikt die men met de Nederlandse gelijkstelt.

Onderverdeling vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht kan men onderverdelen in reguliere immigratierecht en het zogenoemde asielrecht.

Asielrecht

Bij asielrecht draait het om een geval waarin het voor een persoon bijvoorbeeld om veiligheidsredenen niet mogelijk is om naar zijn herkomstland terug te gaan. Een asielzoeker kan uit zijn eigen land vluchten doordat bijvoorbeeld zijn rechten op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) geschonden zijn of doordat er een gevaarlijke situatie is. Hierdoor kan een asielzoeker politiek asiel aanvragen bij het asielzoekerscentrum. De zogenoemde Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maakt een beslissing over deze aanvraag. Als de IND deze aanvraag niet toewijst, dan is het mogelijk dat de asielzoeker een beroep instelt bij de rechter.

Reguliere immigratierecht

Echter, de meeste vreemdelingen die er zijn in Nederland zijn geen asielzoekers. Zij komen voor een andere reden naar Nederland. Denk hierbij aan arbeid, studie of gezinshereniging. Men noemt hen ‘reguliere immigranten’ en zij kunnen een visum of een zogenoemde machtiging tot voorlopig verblijf vragen.

Tewerkstellingsvergunning

Een vreemdeling heeft een zogenoemde tewerkstellingsvergunning nodig om in loondienst te kunnen werken in Nederland en deze dient hij via zijn werkgever te ontvangen. Daarnaast dient de vreemdeling, zoals hiervoor genoemd, een machtiging tot voorlopig verblijf aan te vragen.

Onrechtmatig of rechtmatig verblijf

In de Vreemdelingenwet staat erg nauwkeurig in welke situaties een vreemdeling in Nederland rechtmatig mag verblijven.

Onrechtmatig verblijf

Men spreekt van onrechtmatig verblijf indien de betreffende vreemdeling niet toestemming heeft gekregen om te verblijven in Nederland. Dit wordt ook wel illegaal verblijf genoemd. Hierbij heeft de vreemdeling niet recht op sociale voorzieningen en onderdak. Daarnaast moet hij op eigen initiatief Nederland verlaten. Als de vreemdeling dat niet doet, dan kan hij door de Vreemdelingenpolitie Nederland uitgezet worden.

Rechtmatig verblijf

Men spreekt van rechtmatig verblijf als het zogenoemde bevoegd gezag instemt. Een vreemdeling heeft bij rechtmatig verblijf recht op:
  • Voor onbepaalde of bepaalde tijd asiel;
  • Een verblijfsvergunning voor onbepaalde of bepaalde tijd regulier;
  • Een zogenoemde verblijfskaart voor gemeenschapsonderdanen.
De IND geeft deze verblijfsvergunning af.

EU-verblijfsvergunning

Voor vreemdelingen welke van buiten de EU zijn, bestaat de mogelijkheid om een zogenoemde ‘status EU langdurig ingezetene’ te krijgen. Met deze EU-verblijfsvergunning beschikken deze vreemdelingen over een vast verblijfsrecht in Nederland en hebben zij recht op gelijke behandeling bij onder andere werk en onderwijs. Een persoon die op familiebezoek is of een toerist, verblijft in het land onder de zogenoemde ‘vrije termijn’.

Onderdanen EU

Voor onderdanen van de Europese Unie geldt dat zij zonder enige problemen in Nederland mogen werken en wonen. Hiervoor moeten zij zich echter wel inschrijven bij de IND.

Visum voor kort verblijf

Men kan een visum voor kort verblijf aanvragen voor een periode van maximaal 90 dagen. Dit visum is geschikt als je bijvoorbeeld vrienden, zakenrelaties of familie wenst uit te nodigen.

Twee belangrijkste redenen voor afwijzing visum kort verblijf

Uit de praktijk blijkt dat het grootste gedeelte van de aanvragen afgewezen wordt om twee redenen, namelijk:
  1. Omstandigheden en doel van het verblijf onvoldoende aangetoond. Dit wordt al snel aangenomen als er tegenstrijdigheden zijn wat betreft het verblijf.
  2. Risico op een vestigingsgevaar van de aanvrager van het visum kort verblijf. Dit is het geval als er niet voldoende economische en sociale binding is. Hiermee doelt men op het risico op het zogenoemde vestigingsgevaar.

Bezwaarfase

De bezwaarfase zorgt er vaak voor dat afgifte van het visum kort verblijf alsnog mogelijk is, aangezien men in deze fase onduidelijkheden kan toelichten. Echter, de kosten voor de betreffende reis zijn dan in de meeste gevallen al gemaakt. Daarom is het belangrijk om een goed voorbereide aanvraag te hebben, zodat die ellende voorkomen kan worden.

Ongewenstverklaring en inreisverbod

Door de ongewenstverklaring en het inreisverbod is het mogelijk om ongewenste vreemdelingen te weren uit de Europese Unie en Nederland. De Nederlandse nationale regels wat betreft de ongewenstverklaring, zijn onderworpen aan het Europese recht door de zogenoemde terugkeerrichtlijn. Men legt een inreisverbod in veel situaties snel op, hoewel de gevolgen ervan erg groot kunnen zijn. Zolang het inreisverbod geldt, kan immers niet sprake zijn van een rechtmatig verblijf in vele landen van de Europese Unie.

Procedure voorafgaand inreisverbod

De procedure die voorafgaand het opleggen van het inreisverbod is, is in vele gevallen erg summier. Hierdoor gaat men in veel gevallen niet voldoende in op de gevolgen die er voor de betreffende vreemdeling zijn. Als er belangen in de Europese Unie of in Nederland zijn, dan is het te allen tijde aan te raden om beroep of bezwaar in te stellen; dit hangt af van de omstandigheden waaronder dit inreisverbod is opgelegd.

Voornemen

In veel geval komt het voor dat men eerst een zogenoemd voornemen uitspreekt, voordat er echt overgegaan wordt tot de betreffende maatregel. Men geeft de vreemdeling dan de gelegenheid om zijn individuele omstandigheden kenbaar te maken, waardoor men dient af te zien van de betreffende maatregel. Tevens kan de vreemdeling bezwaar maken tegen de duur van dit inreisverbod.

Vreemdelingenbewaring

Als een vreemdeling in Nederland verblijft zonder verblijfsvergunning, dan kan hij in de zogenoemde vreemdelingendetentie gezet worden. Men kan in beroep gaan hiertegen. Het is erg belangrijk om zo snel mogelijk in beroep te gaan, aangezien van de betreffende vreemdeling dan niet voor een onnodig lange tijd zijn vrijheid afgepakt wordt.

Praktijk

Uit de praktijk volgt dat het best vaak het geval is dat er fouten zijn in het voortraject. Hierdoor is de betreffende vreemdelingenbewaring niet rechtmatig. In sommige situaties is het zelfs een optie dat er de vreemdeling schadevergoeding ontvangt.

Lichter middel

Ook kan men kijken naar de mogelijkheid om gebruik te maken van een lichter middel, dit dient in overleg met de vreemdelingenpolitie te gebeuren. Is het bijvoorbeeld niet een optie om de betreffende vreemdeling in afwachting van de betreffende procedure bij zijn kennissen of familie te laten verblijven? Voor de vreemdelingenadvocaat, welke verderop besproken wordt, is er de mogelijkheid om in de gaten te houden of de IND wel degelijk genoeg voortgang maakt wat betreft de zaak van de vreemdeling. Het kan immers niet zo zijn dat men de vreemdeling onnodig in detentie zet.

Wetten en regels

Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Daarom geldt de Algemene wet bestuursrecht op procedures en besluiten in het vreemdelingenrecht. Regels die erg belangrijk zijn, zijn onder andere neergelegd in het Vreemdelingenbesluit en de Vreemdelingenwet 2000.

Internationale en Europese regels

Naast het Vreemdelingenbesluit en de Nederlandse Vreemdelingenwet bestaan er tevens veel Europese en internationale regels welke in Nederland over rechtstreekse werking beschikken. Hieraan is de IND dus gebonden, denk aan de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

Geen overeenstemming

Als het betreffende beleid van de IND of de Vreemdelingenwet geen overeenstemming hebben met de internationale en Europese regels, geldt dat de internationale regels voor de Nederlandse gaan. Dit leidt ertoe dat het vreemdelingenrecht geen duidelijk overzicht heeft van de geldende regels. Dit kan voor sommigen moeilijk zijn om te begrijpen.

Advocaat vreemdelingenrecht

Een vreemdelingenrecht advocaat kan jou onder andere helpen bij een bepaalde aanvraag of beroep van een verblijfsvergunning, een asielaanvraag of een visum kort verblijf. Daarnaast kun je een vreemdelingenrecht advocaat inschakelen indien je een zogenoemd inreisverbod ontvangen heeft of in een vreemdelingenbewaring zit.

Procedures

Het doet er niet toe of je voor jezelf een verblijfsvergunning wilt aanvragen of juist voor een ander, zoals voor een werknemer, partner of familielid. Een advocaat kan jou hier advies voor geven of juist de hele aanvraag doen voor jou. Daarnaast kan de advocaat je helpen met bezwaar maken tegen het genomen besluit van de IND ingeval de aanvraag afgewezen is.

Advocaat vreemdelingenrecht

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor. Heb je een laag inkomen? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

In het vreemdelingenrecht is het niet verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij adviseren echter dat jij je wel laat bijstaan door een advocaat. Een gespecialiseerde vreemdelingenrecht advocaat kan je helpen met het beroep indienen bij de juiste instantie, of bijvoorbeeld aantonen dat je schade hebt geleden. De vreemdelingenrecht advocaten van Lawspot helpen je hier graag bij. Mocht je een vraag hebben over het vreemdelingenrecht, of wil je bijgestaan worden door een van onze vreemdelingenrechtadvocaten, neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons direct op. Wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Wet modern migratiebeleid

Wet modern migratiebeleid

Wet modern migratiebeleid (MoMi) De Wet modern migratiebeleid zou moeten leiden tot een efficiëntere uitvoering van de Vreemdelingenwet. Voordat deze wet bestond en een vreemdeling

Meer lezen »
uitgeprocedeerde asielzoekers

Uitgeprocedeerde asielzoekers

Na een negatieve beslissing in de asielprocedure beëindigt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de opvang. De uitgeprocedeerde asielzoekers worden uitgezet. Als ze het hier

Meer lezen »
Bel nu