Volmacht

Volmacht

U kunt niet altijd zelf er bij zijn om specifieke rechtshandelingen uit te voeren als deze gesloten moeten worden tussen een ander en uzelf. De wetgever geeft hiervoor de mogelijkheid om een zogenoemde volmacht te overdragen aan een persoon die in dat geval de overeenkomst in uw naam kan sluiten.

Hier in het artikel gaan we kijken naar de volmacht: wat houdt het in? Hoe werkt deze? Hoe werkt dat vanuit juridisch oogpunt? Wat als een ander handelt alsof hij over een volmacht beschikt, maar hij over deze werkelijk niet beschikt?

Werking volmacht

Normaliter bindt een bepaalde rechtshandeling alleen de partijen welke daar betrokken bij zijn; als X en Y een overeenkomst sluiten, geldt deze overeenkomst alleen tussen X en Y en dus niet voor Z.

Machtiging

Een volmacht, vaak ook ‘machtiging’ genoemd, dient als een juridisch middel om rechtshandelingen in naam van een zogenoemde volmachtgever uit te kunnen voeren. Hierdoor is de volmachtgever gebonden in plaats van de gevolmachtigde. Zo kan Y, gelet op het bovengenoemde voorbeeld, met een volmacht van Z de rechtshandeling tussen X en Z laten ontstaan.

Onrechtmatige daad

Echter, deze vertegenwoordiging heeft niet alleen betrekking op rechtshandelingen. Een zogenoemde onrechtmatige daad kan men namelijk ook toerekenen aan de vertegenwoordigde; dit komt echter niet vaak voor.

Voorwaarden verlenen volmacht

Er moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan voordat een bepaalde volmacht ontstaat. Het is mogelijk de machtiging stilzwijgend en uitdrukkelijk te verlenen en dat betekent dus dat de betreffende volmacht tevens uit de handelingen van de volmachtgever kan blijken.

Algemene volmacht

Als de volmacht gaat om een zogenoemde algemene volmacht, kan alleen de daad van beschikking uitgevoerd worden indien er ondubbelzinnig en schriftelijk is beslist dat die specifieke handelingen vallen onder de machtiging. Een algemene volmacht omvat dan alle zaken van de volmachtgever en verder alle rechtshandelingen, afgezien van vastgestelde uitsluitingen.

Bijzondere volmacht

Als een volmacht een zogenoemde bijzondere volmacht is, maar wel in algemene bewoordingen verleend, kunnen de daden van de beschikking alleen worden uitgevoerd als datgeen ondubbelzinnig is vastgesteld. In dit geval geldt dus de zogenoemde eis van schriftelijkheid niet; het kan immers ook mondeling. Als deze bijzondere volmacht voor een specifiek doel is verleend, kunnen evenwel te allen tijde de daden van beschikking en beheer gedaan worden welke dienen tot het bereiken van dat betreffende doel.

Extra vereisten

Indien de gevolmachtigde de volmacht benut om een volmacht aan een zogenoemde derde te verlenen, geldt een serie van extra vereisten.

Welke persoon sluit vanuit juridisch oogpunt de overeenkomst?

Als er een volmacht is verleend, dient de volmachtgever de belangen van hem te laten bevorderen door de gevolmachtigde. De vraag hierbij is echter hoe dat precies op juridisch vlak zit. Wordt de volmachtgever in dat geval meteen in de betreffende overeenkomst partij? Het antwoord op deze vraag is niet bepaald zwart of wit; het hangt af van de omstandigheden van het geval. Zo dient de gevolmachtigde binnen de grenzen van de volmacht te handelen. Als hij dat doet, geldt de hoofdregel dat hij de volmachtgever bindt door zijn handelingen.

De gevolmachtigde moet naast de handelingen binnen de lijnen van de gegeven volmacht tevens aan de andere partij helder laten blijken dat hij voor iemand anders de overeenkomst sluit en dus niet voor zichzelf. Als hij de naam van de volmachtgever niet op tijd noemt, gaat hij in beginsel de overeenkomst aan voor zichzelf.

Fraude of ongeldige volmacht

Men kan natuurlijk bedenken dat een machtiging wordt afgegeven en dat de gevolmachtigde buiten die betreffende volmacht handelt. Bijvoorbeeld een gevolmachtigde die tot 3000 euro goederen mag kopen, maar die toch voor 6000 euro goederen koopt. Het kan zelfs voorkomen dat de betreffende gevolmachtigde in feite überhaupt geen volmacht heeft.

Geen overeenkomst tussen volmachtgever en derde

Er komt dan in beginsel niet een overeenkomst tot stand tussen de derde en de volmachtgever. Maar het is voor de volmachtgever niet een optie om zich daarop te beroepen als deze derde door een gedraging of verklaring heeft aangekomen en had mogen aannemen dat er een zogenoemde toereikende volmacht aanwezig was.

Alsnog bekrachtigen

De volmachtgever kan alsnog de rechtshandeling bekrachtigen als hij dat wil indien er sprake is geweest van een onbevoegde gevolmachtigde om te opereren onder de volmacht. Dit betreft hetzelfde gevolg als het geval van een handeling van een bevoegde gevolmachtigde. In beginsel kan bekrachtiging niet meer plaatsvinden als de wederpartij bekend heeft gemaakt dat zij de betreffende handeling van de onbevoegde gevolmachtigde als niet geldig beschouwt.

Aansprakelijk schade

Deze onbevoegd ‘gevolmachtigde’ waarborgt het bestaan van de betreffende volmacht. Deze is dus tevens aansprakelijk voor de schade welke daaruit voortvloeit ingeval blijkt dat hij buiten zijn machtiging handelde of in feite niet gevolmachtigd was. Er bestaat hierop een uitzondering, namelijk ingeval de wederpartij weet of wel degelijk behoort te weten dat de betreffende volmacht niet toereikend is.

Vertegenwoordiging tevens geldig in bepaalde gevallen

Als iemand een ander vertegenwoordigt zonder volmacht, zijn een paar van de bovengenoemde regels wat betreft machtiging ook geldig. Bijvoorbeeld bij bestuursleden van stichtingen of verengingen, welke de betreffende rechtspersoon al dan niet bevoegd vertegenwoordigen.

Jurist benaderen

Het is in bepaalde gevallen aan te raden om zowel bij vertegenwoordiging zonder machtiging als met machtiging een jurist te benaderen. In het recht is vertegenwoordiging namelijk een specialistische materie en hierbij kunnen fouten die gemaakt worden voor grote gevolgen zorgen.

Einde volmacht

De verleende volmacht kan beëindigd worden; het is dus niet voor altijd geldig. Dit is mogelijk in geval van overlijden, het faillissement, het op de volmachtgever of de ondercuratelestelling van toepassing verklaren van de schuldsanering. Ook indien een van deze zaken de gevolmachtigde raakt, eindigt de machtiging; behalve als anders is bepaald. Bovendien is het mogelijk dat de volmachtgever de machtiging intrekt. Ook is het mogelijk voor de gevolmachtigde om de volmacht op te zeggen.

Uitzonderingen

Er zijn een paar uitzonderingen op deze bovengenoemde regels. Bijvoorbeeld de optie voor de gevolmachtigde om volgens een eerder gekregen volmacht de onderneming van de betreffende volmachtgever aan te houden na de ondercuratelestelling of dood van deze volmachtgever.

Conclusie

De zogenoemde volmacht betreft een bepaalde juridische vorm waarbij de gevolmachtigde handelingen (zoals het aangaan van een overeenkomst) kan uitvoeren voor de volmachtgever. De volmacht is bovendien met vele juridische regels omsloten; dit artikel heeft daar de hoofdlijnen van weergegeven.

Als u bepaalde juridische discussies of vragen omtrent het onderwerp ‘volmacht’ hebt, is het aan te raden om een jurist in te schakelen. Er wordt in dat geval voor u gekeken welke regels echt van toepassing zijn. Ook kijkt de jurist welke uitzonderingen hij daarvoor kan toepassen. Doorgaans geldt: hoe eerder u een jurist inschakelt, hoe groter de vooruitzichten op een positieve uitkomst zijn.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

volmacht

Veel gelezen artikelen

Bel nu