Verrekenen

Verrekenen

Piet moet €150 euro aan Jaap betalen en Jaap moet Piet €100 euro betalen. De mannen hebben twee opties: allebei de volledige bedragen aan elkaar geven of dat alleen Piet €50 aan Jaap betaalt. Dit heet verrekenen, in dit artikel volgt hier meer informatie over. 

 Verrekening staat ook in de wet. In dit artikel wordt besproken in welk geval iemand toestemming heeft om te verrekenen, in welk geval dat niet mogelijk is en op welke wijze verrekening precies plaatsvindt en welke gevolgen daaraan verbonden zijn. 

Manier van verrekenen

In het verleden gebeurde verrekening van rechtswege. Dit betekent dat er volgens de wet vanzelf verrekend werd in het geval dat dat mogelijk was. Hierbij was echter het probleem dat het voor zou kunnen komen dat een schuldenaar niet op de hoogte was van het feit dat er was verrekend. De schuldenaar betaalde vervolgens terwijl dat niet nodig was. 

Verrekeningsverklaring 

Volgens de wet dient men een beroep te doen op verrekening. Dit kan door gebruik te maken van een verrekeningsverklaring. Deze verrekeningsverklaring is vormvrij, dus kan in elke vorm plaatsvinden. Mondeling is dus ook mogelijk. Er is hierop een uitzondering, namelijk wat betreft het verhandelbaar waardepapier; deze moet immers wel te allen tijde schriftelijk verrekend worden.  

Rekening-courant

Op de manier van de verrekening in zijn algemeenheid bestaat een uitzondering. De rekening-courant welke bijna iedereen aanhoudt bij zijn of haar bank: de rekening-courant wordt wel verrekend van rechtswege. Als er een positief saldo bestaat, worden daarmee eventuele afboekingen meteen verrekend en zo gaat het saldo dalen. Als er een negatief saldo bestaat, worden bijboekingen meteen ook verrekend en dan gaat het saldo juist omhoog.  

Voorwaarden verrekening 

Het is niet zo dat elke schuld te verrekenen is. Het is alleen mogelijk indien aan een paar voorwaarden voldaan is, zie hieronder.  

  1. Ten eerste dienen alle partijen schuldenaar te zijn, dit heet ook wel wederkerigheid. Dit is logisch, want indien er over en weer geen vorderingen zijn, is het ook niet mogelijk om te verrekenen. Bovendien is het niet mogelijk om een schuld te verrekenen die van een wettelijk vertegenwoordiger is en gericht is op een derde. Als een vordering overgedragen is aan een derde partij, is volgens de wet verrekening ook mogelijk. Dit kan wanneer voor zover de vorderingen uit dezelfde rechtsverhouding ontstaan zijn, ondanks het feit dat er geen sprake meer is van wederkerigheid. 
  2. Verder dient de schuldenaar bevoegd te zijn om de betreffende schuld te voldoen. Zo zijn failliete personen, onder curatele gestelden en minderjarigen niet bevoegd om schulden te voldoen. Voor hen bestaat dus niet de mogelijkheid om een beroep te doen op verrekening.
  3. De vordering op de andere partij dient ook opeisbaar te zijn. Als bijvoorbeeld Jan een opeisbare vordering op Bas heeft, maar Bas nog niet op Jan, is het wel mogelijk voor Jan om te verrekenen, maar Bas nog niet. Indien er sprake is van een verrekening betreffende faillissement geldt deze genoemde voorwaarde niet.  
  4. De tegenvordering dient vast te staan of makkelijk vastgesteld te kunnen worden. Anders is het nog mogelijk dat de rechter de betreffende vordering toewijst. Als het over het algemeen niet duidelijk is of er sprake is van een vordering en/of hoe groot deze is, dan is het in beginsel niet mogelijk om te verrekenen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verrekenen bij vorderingen die betwist zijn. Hierbij kan men denken aan betwiste aansprakelijkheid, bijvoorbeeld ingeval er een ongeval is geweest. Hierbij zal men verregaande bewijsvoering moeten laten plaatsvinden en is niet een makkelijke vaststelling mogelijk.  

Gevolgen van het verrekenen 

Het gevolg van het verrekenen is dat de schulden met terugwerkende kracht verrekend worden ingeval de verrekening mogelijk was. De betreffende verrekening werkt alleen terug tot het einde van de termijn waar de laatste rente over is voldaan.  

 Vorderingen worden tegen elkaar geschrapt doordat verrekening plaatsvindt. Zo geldt dat een vordering van 50 euro van een partij tegenover een vordering betreffende 50 euro van de wederpartij niets oplevert; immers er is een saldo van 0. Als de andere partij een vordering van 100 euro had, dan zou er nog 50 euro overblijven en deze 50 euro zou gevorderd kunnen worden.   

Niet eens met het verrekenen 

Als u het niet eens bent met de verrekening die door de andere partij is ingeroepen, bestaat er voor u de mogelijkheid om zich daartegen te verweren. Dit is bijvoorbeeld de situatie indien u de vordering van de andere partij betwist, u zelf een langer terugwerkende optie tot het verrekenen verzoekt of u uw verplichtingen opgeschort heeft.  

 Ingeval u twijfelt, is het te allen tijde aan te raden om een jurist in te schakelen die u zal voorzien van goed advies.  

Conclusie 

In het dagelijks leven komt verrekening doorlopend voor. Vanuit juridisch oogpunt kan men vaststellen dat het niet erg recht door de zee is. Er gelden immers vele regels voor: het geval het mogelijk is te verrekenen, wanneer dat juist niet mogelijk is en welke voorwaarden op welke specifieke momenten gelden. Bovendien bestaan er een paar regels om op te komen tegen het verrekenen.  

Als u gebruik wilt maken van verrekening of indien de andere partij daar gebruik van maakt, is het aan te raden om een jurist in te schakelen; hij kan kijken naar de eventuele opties die er voor u zijn voor de betreffende verrekening. 

Juridische hulp?

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Neem contact op

verrekenen

 

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

verrekenen

Veel gelezen artikelen

Bel nu