Lawspot Advocaten

Vermogensrecht

Wat is het vermogensrecht?

Het vermogensrecht is een groot onderdeel van het civiel recht. Vermogen is het geheel van op geld waardeerbare rechten en plichten. Het gaat dus niet alleen om het geld dat jij op de bank hebt staan, maar al je eigendommen en de bijbehorende plichten, rechten en bevoegdheden.

Het vermogensrecht bepaalt bijvoorbeeld de verkrijging van goederen en het ontstaan en aangaan van verbintenissen. Het erfrecht is hiermee ook onderdeel van het vermogensrecht. Ook zaken zoals vorderingen tot schadevergoeding, burenruzies over tuinpaadjes en overeenkomsten en algemene voorwaarden behoren tot het vermogensrecht.

Waar staat het vermogensrecht in de wet?

Het vermogensrecht is een omvangrijk rechtsgebied dat niet terug te vinden is in 1 wet. Boek 3, 4, 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn relevant in het vermogensrecht.

Boek 3 gaat over vermogensrechten in het algemeen. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven hoe je wat de vereisten zijn voor een rechtshandeling en hoe volmacht plaats kan vinden. Daarnaast staat bijvoorbeeld ook beschreven hoe je goederen kunt verkrijgen en overdragen.

Boek 4 gaat over het erfrecht. Hierin staat de afhandeling van jouw nalatenschap beschreven. Bijvoorbeeld in het geval je geen testament hebt opgesteld of wanneer je iemand hebt onterfd.

Boek 5 gaat over eigendomsrechten. Hierin staat beschreven welke rechten en bevoegdheden jij als eigenaar hebt. Echter, soms moet je ook bepaalde dingen dulden als eigenaar. Bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid zoals het recht van overpad. Ook dit is geregeld in boek 5.

Boek 6 gaat over verbintenissen. Dit boek regelt hoe en wanneer er bepaalde rechtsbetrekkingen tussen personen ontstaan. Bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst, maar ook de aansprakelijkheid en het betalen van schadevergoeding zijn hier geregeld.

Overdracht van goederen

Het vermogensrecht regelt hoe en wanneer je bepaalde eigendommen zoals je fiets, je huis maar ook bijvoorbeeld je woning kan overdragen. Voor een rechtsgeldige overdracht gelden 3 voorwaarden:

 • Er is een geldige titel. Dit betekent dat er een juridische geldige reden is voor de overdracht. Dit kan bijvoorbeeld een overeenkomst zijn of een schenking.
 • De persoon die wil overdragen is bevoegd over het goed te beschikken. Dit betekent dat die persoon die het over wil dragen ook diegene is die mag beslissen over het goed. Bijvoorbeeld de eigenaar of iemand die van de eigenaar een volmacht heeft gekregen.
 • De levering gebeurt op de voorgeschreven wijze. In sommige gevallen betekent levering van een goed, de feitelijke beschikkingsmacht over het goed te geven. Bijvoorbeeld door de sleutels van de auto te overhandigen. In sommige gevallen ligt dit anders. De levering van een woning geschiedt bijvoorbeeld middels het inschrijven van een notariële akte.

Eigendomsrecht en beperkingen

Het eigendom is het meest omvattende recht dat iemand kan hebben. Dit betekent dat jij als eigenaar de volledige zeggenschap hebt over een bepaalde zaak. Jij mag er vrij gebruik van maken op de manier die jij wil en mag ook anderen uitsluiten van het gebruik. Dit betekent niet dat jij direct alles mag. Het eigendomsrecht kan op verschillende manieren worden beperkt.

Misbruik van recht

Van misbruik van eigendomsrecht is sprake indien een eigenaar zijn bevoegdheden dusdanig gebruikt, waardoor jegens een ander schade ontstaat. Er kan sprake zijn van misbruik, indien:

 • De bevoegdheid voor een ander doel wordt gebruikt.
 • De bevoegdheid naar redelijkheid niet had mogen worden gebruikt.
 • De bevoegdheid wordt gebruikt om een ander te schaden.

Misbruik van recht kan er toe leiden dat de eigenaar een schadevergoeding moet betalen en moet ophouden met het eigendom om die bepaalde manier te gebruiken.

Hinder

Van hinder is sprake als iemand een ander beperkt om zijn subjectieve recht uit te oefenen. Dit is het geval wanneer de eigenaar op zo’n manier gebruik maakt van zijn eigendom dat jij niet meer kan genieten van jouw eigendom. Bijvoorbeeld wanneer jouw buurman zoveel afval in de tuin heeft dat er constant ratten rondlopen, ook in jouw tuin. Dit kan er toe leiden dat jouw buurman niet meer op deze manier met zijn tuin om mag gaan omdat het hinder veroorzaakt.

Beperkte rechten

Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht. In andere woorden is een beperkt recht een recht dat rust op een ander groter recht. Het beperkte recht beperkt de uitvoering van het grotere omvattende recht. Een voorbeeld hiervan is het recht van overpad. Dit is een beperkt recht afgeleid uit het eigendomsrecht. Het recht van overpad houdt in dat de eigenaar van een bepaald erf moet dulden dat zijn eigendom ook gedeeltelijk door een ander wordt gebruikt. De buurman moet bijvoorbeeld dulden dat jij zijn oprit gebruikt om jouw voordeur te bereiken. Zijn eigendomsrecht wordt daarmee beperkt en jij hebt een beperkt recht op het gebruik van zijn eigendom. Vandaar de term beperkte rechten.

Verbintenissen

Het vermogensrecht gaat niet alleen om eigendommen en beperkingen hierop. Het gaat ook over verschuivingen van vermogen door het aangaan van verbintenissen. Een verbintenis is een juridisch afdwingbare verplichting tussen twee partijen. Deze vermogensrechtelijke band kan op verschillende manieren tot stand worden gebracht.

 • Overeenkomst: partijen kunnen met elkaar afspreken dat ze bepaalde verplichtingen jegens elkaar hebben. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van kleding. Je spreekt daarmee eigenlijk af dat de verkoper verplicht is om de kleding te leveren en jij bent verplicht om voor de kleding te betalen.
 • Onrechtmatige daad: wanneer je een onrechtmatige daad jegens een ander pleegt en die ander lijdt daardoor schade, ben je verplicht om deze schade te vergoeden.
 • Zaakwaarneming: je kan soms handelen ten behoeve van iemand anders zonder dat diegene daarom heeft gevraagd. Wanneer het echt nodig is dat jij voor die ander hebt gehandeld, is diegene verplicht de door jouw gemaakte kosten te vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan het dichttimmeren van een tijdens de storm gebroken raam, terwijl je buren op vakantie zijn.
 • Onverschuldigde betaling: wanneer jij van iemand een betaling hebt ontvangen, terwijl er geen reden was voor die betaling, dan ben je verplicht om het geld terug te betalen.
 • Ongerechtvaardigde verrijking: wanneer jij ten koste van een ander geld hebt verdient zonder dat er sprake is van een contractuele relatie of een onrechtmatige daad, dan moet jij die ander vergoeden.

Advocaat vermogensrecht

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor. Heb je een laag inkomen? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

In het vermogensrecht is het niet verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij adviseren echter dat jij je wel laat bijstaan door een advocaat. Een gespecialiseerde advocaat kan je helpen met het oplossen van je burenruzie over de erfgrens, of bijvoorbeeld helpen met het vaststellen van aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad. De  advocaten van Lawspot helpen je hier graag bij. Mocht je een vraag hebben over het vermogensrecht, of wil je bijgestaan worden door een van onze advocaten, neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons direct op. Wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Bel nu