Vermogensrecht

Wat is vermogensrecht?

Vermogensrecht betekenis

Het vermogensrecht is een groot onderdeel van het civiel recht. Vermogen is het geheel van op geld waardeerbare rechten en plichten. Het gaat dus niet alleen om het geld dat jij op de bank hebt staan, maar al je eigendommen en de bijbehorende plichten, rechten en bevoegdheden.

Onderdelen

Het vermogensrecht bepaalt bijvoorbeeld de verkrijging van goederen en het ontstaan en aangaan van verbintenissen. Het erfrecht is hiermee ook onderdeel van het vermogensrecht. Ook zaken zoals vorderingen tot schadevergoeding, burenruzies over tuinpaadjes en overeenkomsten en algemene voorwaarden behoren tot het vermogensrecht.

Waar staat het vermogensrecht in de wet?

Het vermogensrecht is een omvangrijk rechtsgebied dat niet terug te vinden is in één wet. Boek 3, 4, 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn relevant in het vermogensrecht.

Vermogensrechten algemeen

Boek 3 gaat over vermogensrechten in het algemeen. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven wat de vereisten zijn voor een rechtshandeling en hoe volmacht plaats kan vinden. Daarnaast staat bijvoorbeeld ook beschreven hoe je goederen kunt verkrijgen en overdragen.

Erfrecht

Boek 4 gaat over het erfrecht. Hierin staat de afhandeling van jouw nalatenschap beschreven. Bijvoorbeeld in het geval je geen testament hebt opgesteld of wanneer je iemand hebt onterfd.

Eigendomsrechten

Boek 5 gaat over eigendomsrechten. Hierin staat beschreven welke rechten en bevoegdheden jij als eigenaar hebt. Echter, soms moet je ook bepaalde dingen dulden als eigenaar. Bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid zoals het recht van overpad. Ook dit is geregeld in boek 5.

Verbintenissen

Boek 6 gaat over verbintenissen. Dit boek regelt hoe en wanneer er bepaalde rechtsbetrekkingen tussen personen ontstaan. Bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst, maar ook de aansprakelijkheid en het betalen van schadevergoeding zijn hier geregeld.

Overdracht van goederen

Het vermogensrecht regelt hoe en wanneer je bepaalde eigendommen zoals je fiets, je huis maar ook bijvoorbeeld je woning kan overdragen. Voor een rechtsgeldige overdracht gelden drie voorwaarden:

 • Er is een geldige titel. Dit betekent dat er een juridische geldige reden is voor de overdracht. Dit kan bijvoorbeeld een overeenkomst zijn of een schenking.
 • De persoon die wil overdragen is bevoegd over het goed te beschikken. Dit betekent dat die persoon die het over wil dragen ook diegene is die mag beslissen over het goed. Bijvoorbeeld de eigenaar of iemand die van de eigenaar een volmacht heeft gekregen.
 • De levering gebeurt op de voorgeschreven wijze. In sommige gevallen betekent levering van een goed de feitelijke beschikkingsmacht over het goed geven. Bijvoorbeeld door de sleutels van de auto te overhandigen. In sommige gevallen ligt dit anders; de levering van een woning geschiedt bijvoorbeeld middels het inschrijven van een notariële akte.

Eigendomsrecht en beperkingen

Het eigendom is het meest omvattende recht dat iemand kan hebben. Dit betekent dat jij als eigenaar de volledige zeggenschap hebt over een bepaalde zaak. Jij mag er vrij gebruik van maken op de manier die jij wil en mag ook anderen uitsluiten van het gebruik. Dit betekent niet dat jij direct alles mag. Het eigendomsrecht kan op verschillende manieren worden beperkt.

vermogensrecht

Misbruik van recht

Van misbruik van eigendomsrecht is sprake indien een eigenaar zijn bevoegdheden dusdanig gebruikt, waardoor jegens een ander schade ontstaat. Er kan sprake zijn van misbruik, indien:

 • De bevoegdheid voor een ander doel wordt gebruikt;
 • De bevoegdheid naar redelijkheid niet had mogen worden gebruikt;
 • De bevoegdheid wordt gebruikt om een ander te schaden.

Misbruik van recht kan er toe leiden dat de eigenaar een schadevergoeding moet betalen en moet ophouden met het eigendom om die bepaalde manier te gebruiken.

Hinder

Van hinder is sprake als iemand een ander beperkt om zijn subjectieve recht uit te oefenen. Dit is het geval wanneer de eigenaar op zo’n manier gebruik maakt van zijn eigendom dat jij niet meer kan genieten van jouw eigendom.

Voorbeeld

Bijvoorbeeld wanneer jouw buurman zoveel afval in de tuin heeft dat er constant ratten rondlopen, ook in jouw tuin. Dit kan er toe leiden dat jouw buurman niet meer op deze manier met zijn tuin om mag gaan, omdat het hinder veroorzaakt.

Beperkte rechten

Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht. In andere woorden is een beperkt recht een recht dat rust op een ander groter recht. Het beperkte recht beperkt de uitvoering van het grotere omvattende recht.

Recht van overpad

Een voorbeeld hiervan is het recht van overpad. Dit is een beperkt recht afgeleid uit het eigendomsrecht. Het recht van overpad houdt in dat de eigenaar van een bepaald erf moet dulden dat zijn eigendom ook gedeeltelijk door een ander wordt gebruikt.

De buurman moet bijvoorbeeld dulden dat jij zijn oprit gebruikt om jouw voordeur te bereiken. Zijn eigendomsrecht wordt daarmee beperkt en jij hebt een beperkt recht op het gebruik van zijn eigendom. Vandaar de term beperkte rechten.

Verbintenissen

Het vermogensrecht gaat niet alleen om eigendommen en beperkingen hierop. Het gaat ook over verschuivingen van vermogen door het aangaan van verbintenissen. Een verbintenis is een juridisch afdwingbare verplichting tussen twee partijen. Deze vermogensrechtelijke band kan op verschillende manieren tot stand worden gebracht.

 • Overeenkomst: partijen kunnen met elkaar afspreken dat ze bepaalde verplichtingen jegens elkaar hebben. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van kleding. Je spreekt daarmee eigenlijk af dat de verkoper verplicht is om de kleding te leveren en jij bent verplicht om voor de kleding te betalen.
 • Onrechtmatige daad: wanneer je een onrechtmatige daad jegens een ander pleegt en die ander lijdt daardoor schade, ben je verplicht om deze schade te vergoeden.
 • Zaakwaarneming: je kan soms handelen ten behoeve van iemand anders zonder dat diegene daarom heeft gevraagd. Wanneer het echt nodig is dat jij voor die ander hebt gehandeld, is diegene verplicht de door jouw gemaakte kosten te vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan het dichttimmeren van een tijdens de storm gebroken raam, terwijl je buren op vakantie zijn.
 • Onverschuldigde betaling: wanneer jij van iemand een betaling hebt ontvangen, terwijl er geen reden was voor die betaling, dan ben je verplicht om het geld terug te betalen.
 • Ongerechtvaardigde verrijking: wanneer jij ten koste van een ander geld hebt verdient zonder dat er sprake is van een contractuele relatie of een onrechtmatige daad, dan moet jij die ander vergoeden.

Objectief en subjectief vermogensrecht

Het vermogensrecht kan men objectief en subjectief interpreteren. Objectief zijn alle regelingen die betrekking hebben op subjectieve rechten en plichten, die een onderdeel kunnen vormen van een bepaald vermogen. Subjectief zijn alle rechten die aan een bepaald persoon toekomen en die deel uitmaken van zijn vermogen.

Advocaat vermogensrecht

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor. Heb je een laag inkomen? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

Niet verplicht

In het vermogensrecht is het niet verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij adviseren echter dat je je wel laat bijstaan door een advocaat. Een gespecialiseerde advocaat kan je helpen met het oplossen van je burenruzie over de erfgrens of bijvoorbeeld helpen met het vaststellen van aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad. De  advocaten van Lawspot helpen je hier graag bij.

Contact

Mocht je een vraag hebben over het vermogensrecht, of wil je bijgestaan worden door één van onze advocaten, neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons direct op, wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Vermogensrecht advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde vermogensrecht advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Zwolle. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in vermogensrecht zaken.

Meer weten over vermogensrecht?

Veelgestelde vragen vermogensrecht

Wat houdt het vermogensrecht in?

Het vermogensrecht is onderdeel van het privaatrecht. Het omvat alle bepalingen die betrekking hebben op vermogensbestanddelen. Het goederenrecht en het verbintenissenrecht zijn twee grote gebieden binnen het vermogensrecht. Ook het erfrecht behoort voor een deel tot het vermogensrecht.

In welk boek staat vermogensrecht?

Het vermogensrecht staat in de boeken 3,5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek. In boek 4 van het Burgerlijk Wetboek heeft het erfrecht een aparte regeling gekregen, maar het erfrecht behoort ook tot het vermogensrecht.

Is vermogensrecht een zaak?

Volgens artikel 3:1 van het Burgerlijk Wetboek zijn goederen alle vermogensrechten en alle zaken. Op grond van artikel 3:2 van het Burgerlijk Wetboek zijn zaken voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Alle zaken zijn dus goederen, maar dit is andersom niet het geval. Een vermogensrecht is immers wel een goed, maar niet een zaak.

Kan je eigenaar zijn van vermogensrecht?

In artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek staat dat eigendom het meest omvattende recht is dat een persoon op een zaak kan hebben. Eigendom is dus een vermogensrecht en is als zodanig geregeld in boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat is een voorbeeld vermogensrecht?

Een voorbeeld van het vermogensrecht is eigendom. Eigendom is waardeerbaar op geld en kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een zaak, denk aan een auto. De auto zelf valt onder het zakenrecht en de eigendom valt onder het vermogensrecht.

Wat is een relatief vermogensrecht?

Een relatief vermogensrecht is bijvoorbeeld een vordering op een andere partij. Dit kan zo zijn ingeval iemand een geldvordering heeft op een ander op grond van een overeenkomst. Deze vordering is dan een relatief vermogensrecht: het geldt immers alleen tussen hem en de ander.

Wat is het verschil tussen absoluut en relatief vermogensrecht?

Een relatief vermogensrecht kan alleen tegen bepaalde personen ingeroepen worden. Daarentegen kan het absoluut vermogensrecht tegenover iedereen ingeroepen worden.

Is goodwill een vermogensrecht?

Goodwill is geen vermogensrecht, maar het kan toch onder de regels van koop vallen indien het eigenschap is van de verkochte onderneming.

Is auteursrecht een vermogensrecht?

Men kan auteursrecht overdragen. Het is juridisch dus een vermogensrecht, want het is niet stoffelijk en overdraagbaar.

Is vermogensrecht civiel recht?

Onder het civiel recht valt onder andere het erfrecht, arbeidsrecht, huurrecht, handelsrecht, aansprakelijkheidsrecht, familierecht, jeugdrecht en het vermogensrecht.

Welke rechten heeft een eigenaar?

De wet stelt dat eigendom het meest omvattende recht is dat iemand kan hebben op een zaak. Dit betekent dus dat er geen rechten zijn op zaken die verder gaan dan het eigendomsrecht. Eigendom heeft dan eigenlijk alle andere recht in zich geborgen.

Wat zijn de 8 absolute rechten?

De 8 absolute rechten zijn: erfpacht, pand, appartement, opstal, hypotheek, vruchtgebruik, eigendom en erfdienstbaarheid.

Is vruchtgebruik een vermogensrecht?

Bij het recht van vruchtgebruik wordt een beperkt zakelijk recht gevestigd op een goed, zodat een persoon gebruik kan maken van goederen die van iemand anders zijn en hiervan de vruchten kan genieten. Dit recht van vruchtgebruik kan zowel op zaken als op vermogensrechten gevestigd worden.

Wat is het verschil tussen eigenaar en bezitter?

Een bezitter is een persoon die een goed voor zichzelf houdt. De bezitter heeft een zodanige macht over de betreffende zaak, alsof hij de eigenaar is van die zaak. Meestal is de bezitter daarom ook de eigenaar.

Wat is zwaartepunten van het vermogensrecht?

Zwaartepunten van het vermogensrecht is een bekend boek dat gebruikt wordt voor de bestudering van het vermogensrecht; het vormt een stevige basis.

Wat is grondslagen vermogensrecht?

Grondslagen Vermogensrecht is een bekend studieboek dat het vermogensrecht aan de hand van herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven en beroepspraktijk uitlegt.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Schenking

Schenking (betekenis)

Schenking (betekenis) Schenking heeft enigszins dezelfde betekenis binnen het dagelijks verkeer als in de juridische omgeving. Het betreft namelijk een overeenkomst met als doel de

Meer lezen »
Bel nu