Stuiting van verjaring

Stuiting van verjaring

Verjaring wordt soms gestuit. Stuiting van verjaring betekent dat de lopende termijn van een vordering wordt afgebroken en er een nieuwe begint te lopen. De stuiting gebeurt wanneer de schuldeiser de schuldenaar schriftelijk aanmaant aan de vordering te voldoen, wanneer de schuldenaar erkent dat hij moet voldoen of door het instellen van een eis de zaak aanhangig maakt bij de rechter.

De rechtsvordering

Als partijen een overeenkomst sluiten, hebben zij op grond van bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (BW) over en weer aanspraken, ofwel vorderingen op elkaar. Dit is vaak een verplichting om iets te doen of te geven.

De partij die een vordering op de andere partij heeft, heeft een rechtsvordering. Dit betekent dat de gerechtigde partij zijn vordering bij de rechter kan afdwingen. Komen partijen er niet uit, is het mogelijk de betaling van een geldsom en het afgeven van een goed bij de rechter af te dwingen.

De rechtsvordering afdwingen

Het afdwingen van een rechtsvordering kan door het instellen van een vordering bij de rechter.

Veroordeling door de rechter

De schuldenaar wordt dan door veroordeeld tot het verrichten van een prestatie, zoals het afgeven van een goed. Deze rechtsvordering staat los van hetgeen gepresteerd moet worden. De verbintenis van de eiser staat los van zijn recht om de prestatie door de gedaagde in rechte af te dwingen.

Natuurlijke verbintenissen

Er kunnen ook verbintenissen bestaan die in hun geheel niet af te dwingen zijn. Deze heten natuurlijke verbintenissen, zoals blijkt uit artikel 6:3 BW.

Afdwingbaarheid bij de rechter

Als niet van een natuurlijke verbintenis gesproken kan worden heeft de schuldeiser dus het recht om nakoming bij de rechter af te dwingen, wat betekent dat de schuldenaar rekening moet houden met de mogelijkheid dat dit daadwerkelijk zal gebeuren.

Verweer voeren

Wanneer een dergelijke vordering ingesteld wordt, moet de schuldenaar wel de mogelijkheid hebben om verweer te voeren. Dit wordt lastig als er veel tijd tussen de niet-nakoming en de vordering zit.

Als de schuldenaar in een leningsovereenkomst zich bijvoorbeeld wil verweren door te stellen dat er wel een schuld is ontstaan, maar dat deze schuld niet meer bestaat, zal hij dit moeten bewijzen.

Verweer met schriftelijke stukken

Het bewijs waarmee men het verweer onderbouwd, bestaat vaak uit schriftelijke stukken. Dit betekent dat zolang de schuldeiser een rechtsvordering kan instellen de schuldenaar het bewijs klaar moet hebben staan. Als de schuldenaar het bewijs niet levert zijn de gevolgen voor zijn risico.

Schriftelijke stukken kwijt?

Veel schriftelijke stukken zijn na verloop van tijd gearchiveerd of verloren. Dit is een probleem. Als een schuldenaar jaren later stelt dat hij een bepaalde vordering niet hoeft te voldoen, kan het zijn dat hij daar geen bewijs voor heeft.

Getuigenbewijs

Dit geldt ook voor getuigenbewijs wanneer partijen iets mondeling hebben afgesproken. Getuigen kunnen zich jaren later niet alles meer exact herinneren. Ook kan het voorkomen dat een getuige is overleden. Het ontbreken van getuigenbewijs komt ook voor risico van de schuldenaar.

Geen rechtszekerheid

Hieruit blijkt dat hoe langer een schuldeiser de mogelijkheid heeft om een rechtsvordering in te stellen, hoe meer de rechtszekerheid in gevaar wordt gebracht. De oplossing hiervoor is het instellen van een verjaringstermijn.

Verstreken verjaringstermijn

Een rechtsvordering is niet meer afdwingbaar als de verjaringstermijn voorbij is. De in rechte afdwingbare vordering gaat dan over in een natuurlijke verbintenis. Men kan de natuurlijke verbintenis niet bij de rechter af dwingen. Een andere mogelijkheid is de vordering te verrekenen met openstaande vorderingen.

De belangrijkste termijnen voor verjaring

In het algemeen geldt een termijn voor verjaring van twintig jaar. Dit is het geval voor zover de wet niet een andere termijn bepaalt. De wet regelt in de meeste gevallen echter een verjaringstermijn van vijf jaar of minder.

De vraag wanneer de exacte termijn begint te lopen is afhankelijk van de aard van de rechtsvordering. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste verjaringstermijnen:

 • Een verbintenis tot nakoming
  De termijn van verjaring voor een dergelijke verbintenis verstrijkt na vijf jaar.
  Een voorbeeld van is het lenen van geld. De aanvang van de termijn is op het moment dat de vordering opeisbaar wordt. Een ander voorbeeld is de rechtsvordering tot het leveren van een zaak die al betaald is, maar nog niet geleverd is (art. 3:307 lid 1 BW). Ook alle vorderingen tot het betalen van rente over geld, lijfrente, dividenden, huur en overige vordering die binnen een jaar of minder voldaan moet worden, verjaren vijf jaar na de dag dat de vordering opeisbaar is geworden, wat volgt uit art 3:308 BW.
 • Het betalen van een boete of een schadevergoeding
  Deze rechtsvorderingen verjaren na vijf jaar. De verjaringstermijn vangt aan op de dag waarop de benadeelde met de schade, de opeisbaarheid van een boete of met de persoon die aansprakelijk is voor de vergoeding bekend is geworden. Wanneer iemand niet bekend is met deze feiten dan verjaart de vordering in ieder geval na verloop van twintig jaar, wat volgt uit art 3:310 lid 1 BW.
 • Afwijkende verjaringstermijnen
  In andere rechtsgebieden gelden verschillende verjaringstermijnen. Dit is het geval bij het ontslagrecht, het fiscale recht en het consumentenrecht. Een vordering tot betaling van een koopprijs bij een consumentenkoop verjaart bijvoorbeeld al na twee jaar, wat volgt uit art 7:28 BW.

Het recht tot executie van een vonnis

Het recht tot executie door een veroordelend vonnis verjaart na twintig jaar en vangt aan op de dag na de uitspraak. Als de rechter bepaalt dat er vorderingen binnen een jaar of minder voldaan moeten worden, dan verjaart het recht na vijf jaar. In de praktijk komt dit neer op rente, welke na vijf jaar verjaart, tenzij de verjaring gestuit wordt.

Vorderingen vastgelegd in notariële aktes

Vorderingen die in een notariële akte zijn vastgelegd kunnen zonder tussenkomst van de rechter ten uitvoer worden gelegd. Dit kan alleen als de rechtsvordering voldoende duidelijk is.

Verjaringstermijn

Een dergelijke vordering verjaart na vijf jaar. Deze termijn gaat lopen de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden. Hierdoor verjaren de bevoegdheden tot de tenuitvoerlegging van een notariële akte niet na twintig jaar, maar na vijf jaar.

Stuiting verjaring

Zoals al besproken kan de verjaring in de meeste gevallen worden gestuit. Door het stuiten van de verjaring wordt de lopende termijn afgebroken en begint een nieuwe termijn te lopen.

De stuiting gebeurt wanneer de schuldeiser de schuldenaar schriftelijk aanmaant aan de vordering te voldoen, wanneer de schuldenaar erkent dat hij moet voldoen of door het instellen van een eis de zaak aanhangig maakt bij de rechter.

Wijze van stuiten

De manier waarop gestuit moet worden verschilt per geval.

Wanneer het niet gaat om een vordering die de nakoming van een overeenkomst of het betalen van een schadevergoeding betreft, moet de stuiting middels een aanmaning binnen zes maanden worden gevolgd door het instellen van een eis. Als dit niet gebeurt verjaart de vordering alsnog.

Het stuiten van een rechtsvordering tot nakoming of schadevergoeding betekent dat een nieuwe termijn van maximaal twintig jaar begint te lopen.

Stuiting verjaring samengevat

Men stuit de verjaring van een rechtsvordering doordat de schuldeiser de schuldenaar aanmaant te voldoen aan de vordering of de overeenkomst op een ander manier na te komen.

Deze aanmaning moet schriftelijk gebeuren, waarbij de schuldeiser zich ondubbelzinnig op zijn recht tot nakoming beroept.

Het stuiten van een verjaring kan alleen door een het instellen van een rechtsvordering of door kort na de stuiting een procedure te beginnen.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 088-1810 353.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

verjaring

Veel gelezen artikelen

Bel nu