Sociaal plan

Sociaal plan

Wat houdt een sociaal plan precies in?

In een sociaal plan wordt er door de werkgever aangegeven op welke gronden er over gegaan dient te worden tot reorganisatie. Daarnaast moet er in worden opgenomen welke maatregelen en welke voorzieningen getroffen dienen te worden voor de werknemers die ontslagen zullen worden als gevolg van de reorganisatie.

Geen verplichting

Voor een werkgever bestaat er geen verplichting om een sociaal plan op te stellen. Toch is het ongebruikelijk dat een werkgever dit niet doet, zeker wanneer er sprake is van een reorganisatie op grote schaal. Door dit op te stellen verschaft de werkgever duidelijkheid wat betreft de gevolgen van de reorganisatie. Dit kan ook een hoop onrust bij de werknemers voorkomen.

Ontslagvergoedingen

Daarnaast kan een werkgever door een sociaal plan de kosten van ontslagvergoedingen zo laag mogelijk houden. Wanneer er sprake is van een sociaal plan kan een werkgever een lagere ontslagvergoeding aanbieden dan dat de kantonrechter zou doen. Tevens kan het er ook voor zorgen dat niet iedere werknemer een procedure zal aanspannen tegen de werkgever over de hoeveelheid ontslagvergoeding die iedere werknemer krijgt.

Kwaliteit sociaal plan

De kwaliteit en de omvang wisselt per werkgever. Het is dus niet of nauwelijks te zeggen of een sociaal plan voor de werknemer beter of slechter is. De inhoud van het sociaal plan is van grote invloed op deze vraag. Daarnaast speelt het ook mee of het plan is opgesteld samen met de vakbond.

Sociaal plan afgestemd met vakbond in beginsel bindend

Wanneer het sociaal plan is opgesteld in afstemming met de vakbond is het normaliter bindend. In de praktijk komt dit er op neer dat de rechter slechts bij uitzonderingen niet akkoord zal gaan met het plan. Wanneer het sociaal plan niet in afstemming is opgesteld met een vakbond, dan bestaat er een aanzienlijke kans dat, indien je besluit dit sociaal plan aan te vechten bij de rechter, je gelijk krijgt. Des te lager de ontslagvergoeding in het sociaal plan, des te hoger de kans dat je de procedure bij de rechtbank zult winnen.

Geen regels over inhoud

Wat betreft de inhoud van het sociaal plan zijn er geen regels opgenomen in de Nederlandse wet. Toch zijn er normaal gesproken een aantal zaken die in het sociaal plan geregeld dienen te zijn. Zo moet er normaliter een hardheidsclausule zijn opgenomen. Hierin krijgt de werkgever de vrijheid om in uitzonderlijke gevallen een speciale regeling te treffen voor bepaalde werknemers.

Voorzieningen voor ontslag

Ook moeten er in het sociaal plan voorzieningen getroffen zijn voor de werknemers die hun baan kwijtraken. Ook de wijze van vaststelling van de personen die ontslagen worden moet worden opgenomen. Tevens moet het plan ook aantonen dat de werkgever zich inspant om zoveel mogelijk werknemers te houden. Daarnaast moet er een samenvatting van de redenen voor de reorganisatie en de looptijd van het sociaal plan worden opgenomen.

sociaal plan

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

sociaal plan

Veel gelezen artikelen

Bel nu