Het komt regelmatig voor dat mij de vraag wordt gesteld of Partij A wel haar verplichting (b.v. levering diensten) dient na te komen als Partij B haar verplichting (betaling) ook niet nakomt of de verwachting bestaat dat Partij B niet zal nakomen.

Het antwoord op deze vraag is (onder voorwaarden): NEE. Door middel van opschorting kunnen eigen verplichtingen voor bepaalde tijd worden uitgesteld.

Opschorting in de praktijk

In de praktijk is het simpel om een beroep te doen op opschorting, namelijk je eigen verplichting uitstellen en hier melding van maken aan de wederpartij.

Opschorting is in de praktijk een zeer effectief middel om niet aan je verplichtingen te voldoen, zonder dat dit tegen je kan worden gebruikt. Het wordt vaak gebruikt als een manier om de ander te bewegen c.q. te dwingen om zijn prestatie te verrichten.

Ook wordt opschorting in de praktijk vaak (on-) rechtmatig gebruikt als middel om niet of niet tijdig te betalen. Vooral in bouwsector, transport- en logistieksector zie je vaak gebeuren dat een partij stelt dat bepaalde diensten (niet-) volledig of onjuist zijn verricht en daarom (tijdelijk) niet betalen.

Juridisch is het echter ingewikkelder.

Belangrijkste voorwaarden voor opschorting

  • De eerste voorwaarde is dat opschorting slechts kan plaatsvinden als de partij die wil opschorten een vordering heeft die reeds opeisbaar is. Voor een niet opeisbare vordering is het niet mogelijk om op te schorten. Een vordering is bijvoorbeeld opeisbaar wanneer de uiterste betalingstermijn is verstreken. Let op: wanneer er dus niet meer aan deze voorwaarde wordt voldaan doordat de wederpartij alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, is er geen reden meer voor opschorting en moeten de eigen verplichtingen dus ook gewoon worden nagekomen. Dat geldt ook wanneer de wederpartij zekerheid stelt voor de nakoming van de overeenkomst.
  • De tweede voorwaarde is dat er voldoende samenhang dient te zijn tussen de vordering en de verbintenis (verplichting) waar opschorting op wordt toegepast. Het is dan ook niet mogelijk om elke willekeurige verbintenis op te schorten wanneer één overeenkomst niet (volledig) wordt nagekomen.
  • Daarnaast is opschorting niet mogelijk wanneer er sprake is van ‘schuldeisersverzuim’. Dat is het geval wanneer degene die van zijn recht tot opschorting gebruikt er zelf aan heeft bijgedragen dat de wederpartij de verplichtingen niet kan nakomen. Bijvoorbeeld de deur opzettelijk niet openmaken op het moment dat een bestelling wordt afgeleverd.

Plaats nu jouw zaak op Lawspot.nl

Twijfel je of bepaalde verplichtingen door jou kunnen worden opgeschort? Of ben je van mening dat de wederpartij bepaalde diensten ten onrechte opschort? De juiste advocaat vind je op Lawspot.nl! Wij zorgen ervoor dat je binnen enkele klikken een advocaat hebt gevonden die bij jou en jouw budget past.

 

Klik hier om jouw zaak te plaatsen

Alternatieven

Indien uw wederpartij haar verplichtingen, ook na versturen van een ingebrekestelling, niet nakomt kunt u de overeenkomst ontbinden. Ook kunt u nakoming vorderen of als het om een geldvordering gaat een incassoprocedure starten. In sommige gevallen zijn geen van deze mogelijkheden wenselijk of mogelijk en heeft opschorting de voorkeur. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u een duurzame relatie wenst te behouden of wanneer u verwacht dat de wederpartij onvoldoende geld/ vermogen heeft om te betalen.

Samengevat

Praktisch gezien is een beroep op opschorting heel eenvoudig. U komt gewoon de verplichtingen niet na als de wederpartij dat ook niet (volledig) doet. Juridisch gezien zitten er nogal wat haken en ogen aan een beroep op opschorting het is dan ook verstandig om hierover advies in te winnen.

In de praktijk zorgen de termen ‘ter plaatse’ en ‘vergelijkbare bedrijfsruimte’ voor veel discussie. Partijen verschillen over deze begrippen vaak van mening. Veelal is een van de partijen het dan eens met het onafhankelijke advies over de huurprijs, dat wordt meegezonden met het verzoek dat aan de rechter wordt voorgelegd, en de andere partij niet. Ook het benoemen van een onafhankelijke deskundige is soms lastig; de rechter zal dan moeten worden verzocht om een deskundige te benoemen.

 

Heb je vragen over dit blog of wil je worden geadviseerd of bepaalde verplichtingen door u kunnen worden opgeschort? Neem dan gerust contact met ons op! Wij helpen je graag!