Opvolgend werkgeverschap ketenregeling

Opvolgend werkgeverschap ketenregeling

Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, is het mogelijk voor de werkgever en werknemer om een nieuwe overeenkomst te sluiten. Dit kan vaak opnieuw voor bepaalde tijd. Echter, er bestaan wettelijke grenzen voor het maximum achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In dit artikel leestmeer over de opvolgend werkgeverschap ketenregeling.

Beperking in aantal en duur, de ketenregeling

In het arbeidsrecht is de ketenregeling heel belangrijk. Er is sprake van een keten wanneer meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tussen dezelfde werkgever en werknemer elkaar opvolgen. Er is geen sprake van een keten wanneer er een tussenperiode van meer dan 3 maanden zit tussen twee opeenvolgende arbeidscontracten.

Is er sprake van een keten waarbij de contracten gezamenlijk meer dan drie jaar beslaan? Dan wordt het contract voor bepaalde tijd automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Dit fenomeen doet zich ook voor wanneer er meer dan drie arbeidsovereenkomsten achterelkaar worden gesloten en de periode niet meer dan drie jaren beslaat. Het vierde hierop volgende contract is dan automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vs. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Toepassing van de opvolgend werkgeverschap ketenregeling kan resulteren in het feit dat een arbeidscontract voor bepaalde tijd automatisch wordt omgezet in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Voor ontslagbescherming is het verschil tussen een contract voor bepaalde tijd en een contract voor onbepaalde tijd cruciaal.

Een contract voor bepaalde tijd eindigt immers van rechtswege wegens het verstrijken van tijd. Voor een contract voor onbepaalde tijd geldt daarentegen dat deze alleen wegens goede redenen beëindigd kan worden. Het is voor een werkgever dus goed oppassen hoeveel contracten hij sluit, ook verlengen van een contract resulteert op papier in een nieuw contract.

Arbeidsrecht en opvolgende werkgevers

Waar het gaat om werkgevers die worden geacht elkaars opvolger te zijn is het opletten geblazen. De ketenregel is in dit geval namelijk ook hier van toepassing. De ketenregeling vindt dus ook toepassing bij opvolgende werkgevers. Hierbij kunt u denken aan een werknemer die steeds hetzelfde werk verricht maar dit in de vorm van verschillende entiteiten binnen één concern doet.

Is er sprake van opvolgend werkgeverschap als een failliete werkgever een doorstart maakt?

Het contract van een werknemer kan door de curator beëindigd worden in geval van faillissement. Hierbij dient de curator de opzeggingstermijn vanzelfsprekend in acht te nemen. Wanneer de werkgever in kwestie besluit een doorstart te maken, kan dit resulteren in een opvolgend werkgeverschap. Dit maakt dat de ketenregeling mogelijk van toepassing is.

Hoe zit het wanneer de werknemer dezelfde functie bekleedt en er nauwe banden bestaan tussen de nieuwe en de oude werkgever?

In geval van een doorstart is er sprake van opvolgend werkgeverschap als in het contract overeengekomen is dat de werknemer min of meer gelijke verantwoordelijkheden en vaardigheden worden toebedeeld. Voorgaande alleen is niet genoeg. De nieuwe werkgever dient ook zulke nauwe banden met de voormalige werkgever te onderhouden dat de nieuwe werkgever inzicht heeft in het doen en kunnen van de werknemer. Ook zijn geschiktheid met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden moet de werkgever kunnen beoordelen.

Twee vereisten voor opvolgende werkgeverschap

De eisen die in bovenstaande alinea worden besproken, moeten worden vervuld, wil men van opvolgend werkgeverschap spreken. Als aan deze twee voorwaarden niet wordt voldaan, is er geen sprake van opvolgend werkgeverschap. De ketenregeling is dan ook niet van toepassing.

Als er geen sprake is van een opvolgende werkgever kan de nieuwe werkgever gewoon conform de ketenregeling nieuwe contracten aanbieden. Met deze reeks contracten is nog geen aanvang gemaakt. Wanneer aan de twee vereisten van de vorige alinea is voldaan, moet de nieuwe werkgever bij het aangaan van nieuwe overeenkomst de reeds aangeboden en overeengekomen overeenkomsten nauwlettend bestuderen.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

opvolgend werkgeverschap ketenregeling

Veel gelezen artikelen

Bel nu