Lawspot Advocaten

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is onderdeel van het privaatrecht. Het privaatrecht is het recht dat ziet op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het ondernemingsrecht houdt zich bezig met rechtspersonen.

Rechtspersonen

In het recht valt onderscheid te maken tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. Een natuurlijke persoon is een mens van vlees en bloed. Deze kan uit zichzelf rechtshandelingen verrichten. Een rechtspersoon is een juridische constructie. Door deze constructie kan een organisatie rechten en plichten bezitten, net zoals een natuurlijke persoon dit heeft. Dit heeft als gevolg dat rechtspersonen bijvoorbeeld overeenkomsten kunnen sluiten, dingen kunnen kopen en schulden kunnen hebben.

Rechtssubject

Een organisatie wordt hierdoor een rechtssubject. De handelingen van een rechtspersoon worden gedaan door een vertegenwoordiger. Men noemt dit rechtspersoonlijkheid. Een rechtspersoon kan veel rechtshandelingen verrichten, maar een aantal dingen kan een rechtspersoon niet. Denk hierbij aan trouwen of scheiden, een gevangenisstraf opgelegd krijgen en overlijden. Een rechtspersoon kan wel fuseren of splitsten, een geldboete krijgen en ontbonden worden.

Publiekrechtelijk

Er is een onderscheid te maken tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen. In de wet is bepaald dat publiekrechtelijke rechtspersonen organisaties zijn die zijn ingesteld om overheidstaken uit te voeren, waaraan door middel van een wettelijke regeling of besluit rechtspersoonlijkheid is toegekend. Hierbij kun je denken aan provincies en gemeenten. Deze zijn voor het ondernemingsrecht niet relevant.

Privaatrechtelijk

Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn volgens de wet rechtspersonen voor particulier gebruik door groepen personen. Onder privaatrechtelijke rechtspersonen vallen verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen (met beperkte aansprakelijkheid) en stichtingen. Deze opsomming is limitatief.

Vennootschapsrecht

In het ondernemingsrecht is een onderscheid gemaakt in het rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht.  Het vennootschapsrecht is alleen van toepassing op besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen. De besloten vennootschap wordt ook wel B.V. genoemd en de naamloze vennootschap N.V. Het vennootschapsrecht is veel beperkter dan het rechtspersonenrecht. De N.V. en B.V. vallen ook onder het rechtspersonenrecht.

Verenigingen

ALV

Het doel van een vereniging is het organiseren van maatschappelijke activiteiten om zo samen met de leden een doel te bereiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sporten of muziek maken. Een vereniging moet opgericht worden door minimaal 2 leden. In de algemene ledenvergadering (ook wel ALV) nemen de leden beslissingen. Deze beslissingen gaan bijvoorbeeld over het benoemen of ontslaan van het bestuur. De ALV moet minimaal 1 keer per jaar plaatsvinden. De leden hebben allen één stem op de ledenvergadering.

Bestuur

Naast de ALV heeft de vereniging ook een bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Een vereniging mag nooit als doel hebben om winst te maken. Dit betekent niet dat zij überhaupt geen winst mogen maken. Ze kunnen bijvoorbeeld wel activiteiten organiseren waardoor geld binnenkomt om vervolgens aan het doel van de vereniging uit te geven. Echter mogen ze de winst niet uitkeren aan de leden.

3 soorten vereniging

 • Met volledige rechtsbevoegdheid
 • Met beperkte rechtsbevoegdheid
 • Van eigenaars

Oprichten

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet opgericht worden bij de notaris. Hier maakt hij de notariële akte en de statuten op. De statuten moeten een aantal onderdelen bevatten, zoals de naam, het doel, de manier waarop leden moeten worden opgeroepen voor de ALV, de manier waarop bestuurders benoemt en ontslagen worden en de bestemming van het vermogen van de vereniging bij ontbinding. Wil je als vereniging volledige rechtsbevoegdheid krijgen, moet je deze na oprichting bij de notaris tevens inschrijven bij de KVK. De oprichting van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid hoeft niet bij de notaris en hoeft tevens niet ingeschreven te worden in het handelsregister van de KVK. Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moeten ook de belanghebbenden ingeschreven worden in het UBO-register. Dit is niet verplicht bij een vereniging van eigenaars.

Aansprakelijkheid

Het is wel aan te raden dit te doen zodat de aansprakelijkheid beperkt wordt. Bij volledige rechtsbevoegdheid ben je als bestuurder in principe niet persoonlijk aansprakelijk te stellen voor eventuele schulden van de vereniging. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn de bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk met hun privévermogen indien de vereniging niet in het handelsregister is ingeschreven. Heeft de inschrijving in het handelsregister wel plaatsgevonden maar is er geen sprake van volledige rechtsbevoegdheid, dan is de bestuurder naast de vereniging aansprakelijk.

Kosten

Voor het oprichten van een vereniging is geen minimaal startkapitaal vereist. Je betaalt enkel eenmalig de inschrijvingskosten van de KVK en de notariskosten. Tevens zijn er kosten voor het bijhouden van administratie etc.

Beëindigen vereniging

Tijdens de algemene ledenvergadering kunnen de leden besluiten de vereniging te beëindigen. Dit doen zij door te besluiten de rechtspersoon te ontbinden. Voor de geldigheid van dit besluit moet dit eerst vooraf op de agenda gezet worden. Hierbij is een meerderheid van twee derde van de stemmen vereist. In de statuten kan anders bepaald zijn. Een ontbonden rechtspersoon stopt pas met bestaan als er is vereffend. Vereffening houdt in dat alle schulden en uitkeringen betaal zijn. Mocht er geld overblijven, dan volgt uit de statuten waar dit geld naar toe gaat.

Het is belangrijk dat de vereniging de boekhouding nog 7 jaar bewaard. Degene die dit moet doen wordt aangewezen in de laatste algemene ledenvergadering. Deze persoon moet vervolgens ingeschreven worden in het KVK-handelsregister.

Stichtingen

Een stichting lijkt erg op een vereniging. Toch zijn er een paar belangrijke verschillen, die later uitgelegd zullen worden.

Een stichting heeft net zoals een vereniging een maatschappelijk doel. Denk hierbij aan het organiseren van culturele evenementen of het verzorgen van onderwijs. De bestuurders van een stichting zijn niet persoonlijk aansprakelijk. Een stichting heeft geen leden. Dit is een belangrijk verschil met een vereniging, die wel leden heeft. De stichting heeft wel een bestuur, die alle belangrijke beslissingen neemt. Dit bestuur bestaat vaak uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, maar ook een persoon kan al deze functies vervullen. Grote stichtingen hebben ook vaak een raad van commissarissen. Deze houdt toezicht op het bestuur.

Net zoals bij een vereniging is het bij een stichting niet de bedoeling om winst te maken. Wel mag de stichting inkomsten hebben en hierbij kan eventuele winst ontstaan. Deze mag alleen gebruikt worden om hun doel te bereiken en mag dus niet uitgekeerd worden aan de bestuurders.

Oprichten

Het oprichten van een vereniging moet gedaan worden bij de notaris. Deze maakt een akte en stelt samen met de oprichters de statuten vast. In deze statuten staan bijvoorbeeld de naam, het doel, de bestemming van het vermogen indien ontbinding plaatsvindt en de bevoegdheden van het bestuur. De stichting moet ingeschreven worden in het KVK-handelsregister. Meestal neemt de notaris hier zorg voor. Tevens moeten ook de belanghebbenden worden ingeschreven in het UBO-register.

Aansprakelijkheid

In principe is de stichting aansprakelijk voor de schulden, aangezien het een rechtspersoon is. Hierop is echter een uitzondering bij wanbestuur. Dit houdt in dat een bestuurswissel niet binnen 8 dagen aan de KVK is doorgegeven. De bestuurders die afgetreden zijn maar nog wel in het KVK-handelsregister staan blijven aansprakelijk.

Het bestuur van de stichting is als geheel tekenbevoegd. Dit betekent dat de bestuurders rechtshandelingen kunnen uitvoeren en contracten kunnen tekenen namens de stichting. In de statuten is bepaald wie alleen mag tekenen en wie met iemand anders samen moet tekenen.

Meer weten over het contractenrecht of heb je een advocaat contractenrecht nodig? Lees dan snel verder op een van onze andere pagina’s!

Beëindigen stichting

Voor het ontbinden van een stichting is het vereist dat het bestuur de rechtspersoon ontbindt. Daarna moet er nog vereffening plaatsvinden waarin alle schulden en uitkeringen zijn betaald. Hierna houdt de stichting pas op te bestaan. Indien er vermogen overblijft, is in de statuten bepaald waar dit heen gaat. De boekhouding van de stichting moet nog tot 7 jaar na beëindiging bewaard blijven. Het bestuur wijst iemand aan die dit moet doen. Deze persoon wordt vervolgens ingeschreven in het KVK-handelsregister.

Verschillen tussen stichting en vereniging

 • Een stichting wordt opgericht bij de notaris en wordt ingeschreven bij de KVK. Dit is niet verplicht bij de vereniging, maar dit wordt wel aangeraden.
 • Een vereniging heeft leden en een stichting niet. Een stichting heeft enkel een bestuur. De leden kiezen het bestuur bij een vereniging, waardoor het een meer democratisch karakter heeft.
 • Bij een vereniging is de besluitvorming complexer bij belangrijke besluiten, doordat leden hier ook een stem hebben. In een stichting is het het bestuur dat uiteindelijk besluit.
 • Hoewel beide een achterliggende maatschappelijke gedachte hebben, wordt een vereniging meestal gekozen om maatschappelijke activiteiten te ontplooien. Een stichting wordt meestal opgericht om een maatschappelijk doel te behalen.
 • Een stichting kan door 1 persoon opgericht worden, een vereniging niet.

Coöperaties

Een coöperatie is een soort van mengeling van een vereniging samen met een bv. Een coöperatie heeft namelijk leden én mag de winst uitkeren aan leden. Het doel van de coöperatie is het voorzien in financiële en materiële belangen van de leden. Dit uit zich door bijvoorbeeld samen dingen in te kopen of een gezamenlijke fabriek op te zetten. Steeds vaker gaan ook zzp’ers samenwerken in een coöperatie. Een coöperatie is een rechtspersoon. Een coöperatie heeft een bestuur die de dagelijkse gang van zaken regelt, maar de leden zijn het hoogste orgaan van de coöperatie. De leden benoemen namelijk de directie en het bestuur en ontslaan hun ook.

Ondernemerscoöperatie

In een ondernemerscoöperatie werken zzp’ers samen. Hierin ligt het voordeel dat de klanten met één bedrijf zakendoet en contact moet onderhouden, in plaats van met meerdere. Het voordeel voor de zzp’ers is dan dat zij grotere opdrachten kunnen krijgen.

Oprichting

Voor de oprichting van een coöperatie zijn minimaal 2 leden nodig en de oprichting moet bij de notaris gebeuren. Deze stelt een akte op en in overleg met de partijen worden de statuten opgemaakt. In de statuten staat het doel, de activiteiten, de bevoegdheden van bestuur en directie, de toetredingsprocedure voor nieuwe leden en de aansprakelijkheid van de leden. Mochten de leden na een tijdje de statuten willen wijzigen, moet dit opnieuw door de notaris gedaan worden. Het is daarom verstandig om afspraken die niet heel zwaar wegen in het huishoudelijk reglement vast te leggen. Om de oprichting te voltooien moet de coöperatie nog ingeschreven worden in het handelsregister van de KVK. Tevens moeten de belanghebbenden ingeschreven worden in het UBO-register.

Kosten

Voor het oprichten van een coöperatie betaal je eenmalig de inschrijvingskosten van de KVK. Deze bedragen 51,95 euro. Daarnaast kost de notaris natuurlijk ook geld, denk hierbij aan een starttarief van ongeveer 500 euro.

Aansprakelijkheid

Een coöperatie is geheel aansprakelijk. Het vermogen dat de leden hadden ingebracht vallen hier direct onder. Als de coöperatie failliet gaat, gaat alleen de rechtspersoon failliet. De leden zijn dus niet persoonlijk aansprakelijk. Er zijn 3 mogelijkheden in welke mate de leden moeten bijdragen aan de aansprakelijkheid. Deze moeten vastgelegd worden in de statuten. Dit zijn de 3 mogelijkheden:

 • Uitgesloten aansprakelijkheid (UA) = leden zijn niet aansprakelijk voor schulden of tekorten
 • Beperkte aansprakelijkheid (BA) = leden zijn tot maximaal een in de statuten vastgelegd bedrag aansprakelijk
 • Wettelijke aansprakelijkheid (WA) = leden zijn voor een gelijk deel aansprakelijk.

Als blijkt dat de coöperatie onbehoorlijk bestuurd is, kan er alsnog sprake zijn van persoonlijke aansprakelijkheid. Onbehoorlijk bestuur houdt in dat betalingsproblemen niet tijdig aan de belastingdienst zijn gemeld.

Aanpassen en beëindigen coöperatie

Het is mogelijk een coöperatie om te zetten naar een andere rechtsvorm vanuit financiële of organisatorische overweging. Het is bij omzetten slim om een deskundige te raadplegen vanwege de grote juridische veranderingen en de fiscale gevolgen. Denk hierbij aan een notaris of accountant.

Indien er sprake is van beëindiging doordat er schulden zijn, is het verstandig te kijken wat hierover afgesproken is om te bepalen hoe de schulden verrekend worden. Tevens kun je vooraf of tijdens een faillissement proberen te komen tot een regeling met de schuldeisers. Mocht dit niet lukken, dan beëindig je de coöperatie met schulden en moet de rechtsvorm ontbonden worden. Hiervoor is een formeel besluit tijdens de ledenvergadering vereist.

Onderlinge waarborgmaatschappij

De onderlinge waarborgmaatschappij (OMW) lijkt op de coöperatie en de regels voor de vereniging zijn hierop voor een groot deel van toepassing. Het doel van een onderlinge waarborgmaatschappij is het sluiten van verzekeringsovereenkomsten met haar leden. Dit gebeurt in een verzekeringsbedrijf dat de onderlinge waarborgmaatschappij uitoefent ten behoeve van haar leden.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van een OMW is hetzelfde als de aansprakelijkheid van een coöperatie. Leden van een OMW zijn in beginsel aansprakelijk voor een tekort bij ontbinding of een faillissement. Dit is de wettelijke aansprakelijkheid (WA). Is in de statuten de aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag gemaximeerd, noemt men dit beperkte aansprakelijkheid (BA). Ten slotte kan er nog sprake zijn van uitgesloten aansprakelijkheid (UA). Dan zijn alle leden van de OMW uitgesloten van aansprakelijkheid.

Naamloze vennootschappen

Een nv heeft rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat de bestuurders in principe niet met hun privévermogen zijn voor eventuele schulden. Een nv heeft aandelen. Hierin is het kapitaal verdeeld. Deze aandelen zijn in bezit van de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben de hoogste macht in de nv, waardoor zij het recht hebben beslissingen over het bedrijf te nemen. Ze kunnen zelfs het bestuur ontslaan en benoemen. Het is mogelijk de aandelen door te verkopen. De dagelijkse gang van zaken wordt gedaan door het bestuur. Tevens heeft een nv vaak een raad van commissarissen. Deze houden toezicht op het bestuur. Dit wordt ook wel een two-tier board genoemd. In de andere gevallen waarin de toezichthouders deel uitmaken van het bestuur, spreekt men van een one-tier board.

Oprichten

De oprichting van een nv moet gedaan worden bij de notaris. Deze stelt een notariële akte en statuten op. Vervolgens schrijft de notaris hierna meestal de inschrijving in het handelsregister van de KVK. De bestuurders worden ingeschreven in het handelsregister. Tot het moment dat deze inschrijving heeft plaatsgevonden, zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk. Verder is er bij de nv een vereist startkapitaal van €45.000,-. Bij de oprichting van een nv worden ook de belanghebbenden ingeschreven in het UBO-register van de KVK.

Nv in oprichting

Om zaken te doen hoef je niet te wachten totdat de nv is opgericht. Hierbij is het wel verplicht dat inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden. Tevens moet er een verklaring van een notaris zijn dat hij de oprichting gaat verzorgen. Tot het moment dat de nv helemaal is opgericht, treed je naar buiten met een nv in oprichting (i.o.). Het is belangrijk dat je aan eventuele zakenpartners duidelijk maakt dat zij contracten sluiten met een nv i.o. Als de nv wel is opgericht, kan deze het contract overnemen. De andere partij moet hier wel mee instemmen. Zolang gehandeld wordt namens de nv i.o. is er sprake van persoonlijke aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

In beginsel is een bestuurder niet aansprakelijk voor schulden. Hier zijn uitzonderingen op indien bijvoorbeeld sprake is van wanbestuur of indien de nv nog niet in het handelsregister is ingeschreven. De aansprakelijkheid van aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun aandelen.

Opheffen

Wil je de nv opheffen, dan is een formeel besluit vereist vanuit de algemene vergadering van aandeelhouders. Een ontbonden nv houdt pas op met bestaan indien vereffening heeft plaatsgevonden.

Beursgenoteerde nv

Het is mogelijk om met een nv de beurs op te gaan, maar hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De onderneming moet meer dan 5 jaar bestaan en het eigen vermogen moet minimaal €5 miljoen bedragen. Tevens moet de waarde van de aandelen in totaal hoger zijn dan €5 miljoen en moet de onderneming in de afgelopen 5 jaar op z’n minst 3 jaar winstgevend zijn geweest. Daarnaast moet een beursgenoteerde nv zich ook houden aan de corporate governance code. Dit is een gedragscode specifiek voor beursgenoteerde ondernemingen.

Besloten vennootschap

Een bv heeft rechtspersoonlijkheid. Hierdoor zijn de bestuurders in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk met hun privévermogen. Een bv kan door één of meerdere personen opgericht worden. Het kapitaal van een bv is, net zoals dat van een nv, verdeeld in aandelen die in bezit van aandeelhouders zijn. Deze aandeelhouders hebben de hoogste macht waardoor zij beslissingen over het bedrijf kunnen nemen (stemrecht). Tevens kunnen aandelen ook recht op een deel van de winst geven. Dit noemt men het winstrecht. Het is mogelijk voor een bv om verschillende soorten aandelen uit te geven, zoals winstrechtloze aandelen en stemrechtloze aandelen. De gezamenlijke aandeelhouders nemen in de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten. De dagelijkse leiding wordt gedaan door het bestuur. Tevens kan een bv toezichthouders hebben. Indien zij een aparte raad van commissarissen vormen spreekt men van een two-tier board. Maken zij deel uit van het bestuur, is er sprake van een one-tier board. Soms is er bij een kleine bv enkel één bestuurder. Dit is dan ook vaak de enige aandeelhouder.

Oprichten

Het oprichten van een bv vindt plaats bij de notaris. Deze stelt de statuten en de notariële akte op. Vervolgens verzorgt de notaris meestal de inschrijving in het handelsregister van de KVK. Hierbij moeten alle bestuurders worden ingeschreven. Totdat deze inschrijving heeft plaatsgevonden zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk indien zij handelen namens de bv in oprichting. Het startkapitaal van de bv bedraagt 1 eurocent. Dit kan zowel in geld als in natura. Bij de oprichting moeten ook belanghebbenden worden ingeschreven in het UBO-register.

Bv in oprichting

Voor de bv i.o. geldt hetzelfde als de nv i.o. Maak duidelijk dat de contracten gesloten worden namens de bv i.o. Deze gesloten contracten kunnen later overgenomen worden door de bv, indien de andere partij hier ook mee akkoord is. Zolang er nog sprake is van een bv i.o. zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

Bestuurders zijn aansprakelijk bij wanbestuur of indien zij handelen namens de bv i.o. Indien de nv een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft, is deze vaak ook persoonlijk aansprakelijk op het gebied van terugbetaling van leningen aan banken. Dit komt doordat deze vaak privé voor de leningen moet tekenen. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van de aandelen.

Tekenbevoegd

Het bestuur is in zijn geheel tekenbevoegd. Dit houdt in dat bestuurders namens de onderneming rechtshandelingen kunnen uitvoeren en contracten kunnen tekenen. In de statuten is bepaald wie alleen en wie samen mogen tekenen. Het is tevens mogelijk dat het bestuur iemand een volmacht geeft. Hierbij is het verstandig om deze persoon in te tekenen bij het handelsregister, zodat het voor de zakenpartners duidelijk is wie er kan handelen namens het bedrijf. Deze opties gelden ook voor de nv.

Opheffen en verandering rechtsvorm

Het verkopen van een bv kan op twee manieren gedaan worden

 • Het verkopen van aandelen. Hierbij betaalt men inkomstenbelasting over de opbrengst
 • Het verkopen van de onderneming, zoals het verkopen van machines en de inventaris. Hierbij betaalt de bv vennootschapsbelasting

Voordat de bv beëindigt kan worden, moet de algemene aandeelhoudersvergadering eerst de rechtspersoon ontbinden. De rechtspersoon is pas na vereffening beëindigd.

Het is ook mogelijk om een bv om te zetten in een nv. Hiervoor moeten de statuten gewijzigd worden en moet de notaris een akte van omzetting optekenen. Het is ook mogelijk om de bv om te zetten in een vof of een eenmanszaak.

Advocaat ondernemingsrecht

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor en soms ook per advocaat. Heb je een laag inkomen en geen rechtsbijstandverzekering? Wellicht kun je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Uw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. Onze advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

In het ondernemingsrecht is het soms verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij raden je daarom aan om je wel te laten bijstaan door een advocaat. Een advocaat kan jou bijvoorbeeld helpen met fusies, overnames, faillissementen of bestuurdersaansprakelijkheid. De ondernemingsrechtadvocaten van Lawspot helpen jou hier graag bij. Mocht je een vraag hebben over het ondernemingsrecht, of wil je bijgestaan worden door een van onze ondernemingsrechtadvocaten, neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons, wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

bestuurdersaansprakelijkheid bv

Bestuurdersaansprakelijkheid bv

Bestuurdersaansprakelijkheid: in welke gevallen kan een bestuurder van een besloten vennootschap aansprakelijk gesteld worden? Er zijn meerdere situaties denkbaar waarin de aansprakelijkheid van een bestuurder

Meer lezen »
Statuten

Statuten

Wat zijn statuten? In iedere organisatie bestaan er op intern gebied regels. Deze regels zijn bij een rechtspersoon meestal opgenomen in de statuten. Andere plekken

Meer lezen »
Structuurvennootschap

Structuurvennootschap

Bij grote ondernemingen is er vaak sprake van een structuurvennootschap. Dit is een bijzondere vorm van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap. Ook bij

Meer lezen »
factoring betekenis

Factoring betekenis

Hieronder volgt de betekenis van factoring. Aan een gespecialiseerd bedrijf wordt zowel de debiteurenadministratie als de incasso uitbesteed. Dit gespecialiseerde bedrijf noemt men de factor

Meer lezen »
dividend betekenis

Dividend betekenis

Hieronder volgt de betekenis van dividend. Dividend betekenis Dividend is de uitkering van de gemaakte winst van een naamloze vennootschap of die van een besloten

Meer lezen »
Nv

Nv

Ondernemingsvorm De naamloze vennootschap kenmerkt zich als een ondernemingsvorm, afgekort nv. Zij bevat rechtspersoonlijkheid net als de besloten vennootschap, de bv. Maar de naamloze vennootschap

Meer lezen »
earn out

Earn out

Deel koopsom bij earn out Bij een earn out gaat het om een deel van de koopsom van een onderneming. Dit deel van de koopsom

Meer lezen »
geschillenregeling

Geschillenregeling

Aandeelhouders In de meeste gevallen zijn de aandeelhouders in de nv en de bv aan elkaar overgedragen binnen de betreffende onderneming. Kleine aandeelhouders Het is

Meer lezen »
ontstentenis

Ontstentenis

Wanneer een bestuurder afwezig is dan worden hiervoor vaak de formele termen ‘ontstentenis en belet’ gebruikt. Deze termen komen alleen voor in de statuten van

Meer lezen »
bestuursreglement

Bestuursreglement

Vastleggen afspraken Wanneer op het niveau van het bestuur bepaalde afspraken gemaakt worden tussen verschillende bestuurders van een onderneming kunnen zij dit vastleggen. Dit reglement

Meer lezen »
coöptatie

Coöptatie

Wanneer de leden van een bepaalde groep gezamenlijk nieuwe leden benoemen, kunnen zij dit middels coöptatie doen. Wat is coöptatie? Het is een bepaalde wijze

Meer lezen »
carry back

Carry back

Manier van boekhouding Carry back is een manier van boekhouding door middel van verliesverrekening. Het verlies van een bepaald jaar wordt verrekend met de inkomsten

Meer lezen »
Bel nu