Letselschade

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer je door een ongeluk schade lijdt is het niet eerlijk dat je met de kosten blijft zitten. De wet regelt daarom de vergoeding van jouw schade. Hieronder lees je meer over de vergoeding van letselschade.

Wat is schade?

De wet definieert het begrip schade niet. De wet zegt wel dat schade kan bestaan uit vermogensschade en ander nadeel.

Schade hoeft dus niet alleen te bestaan uit gevolgen waar eenvoudig een prijskaartje aan te hangen is, zoals een kras op een auto. De wet geeft ook de mogelijkheid tot de vergoeding van andere soorten schade, zoals letselschade. Schade kan direct ontstaan, maar het kan ook gevolgschade zijn.

Wat is letselschade?

Letselschade is schade die door een natuurlijk persoon wordt geleden als gevolg van een gedraging van een ander. Deze schade kan lichamelijk zijn, zoals een gebroken been, maar ook geestelijk zijn, zoals langdurige stress.

Wanneer iemand wordt aangereden op de fiets, zijn been breekt en zijn broek scheurt, dan is de schade aan zijn broek geen letselschade. Deze schade noemen we zaakschade.

Wanneer heb ik recht op vergoeding van letselschade?

Het uitgangspunt in het recht op schadevergoeding is dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij hij een goede reden heeft om de schade bij iemand anders te verhalen. Dit hangt af van een aantal aspecten. Bij de beoordeling of schadevergoeding gepast is, wordt gekeken naar:

  • De onrechtmatigheid van de gedraging;
  • Het verband tussen de schade en de gedraging van de wederpartij;
  • De rol van slachtoffer en wederpartij tijdens het schadeveroorzakende.

Onrechtmatige gedraging

Sommige gedragingen kunnen schade veroorzaken, maar toch compleet gerechtvaardigd zijn. In zo’n geval is het niet terecht dat de schade wordt vergoed.

Gerechtvaardigd geweld

Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin iemand met een mes een ander bedreigt. Het slachtoffer kan geen kant op en slaat de aanvaller vervolgens neer. Die moet daardoor naar het ziekenhuis. Hoewel het slachtoffer lichamelijke schade heeft veroorzaakt bij de aanvaller, zou het vreemd zijn als hij de kosten daarvoor zou moeten vergoeden. Gelukkig hoeft dat alleen als er onrechtmatig wordt gehandeld. In dit geval is er sprake van gepast geweld ter zelfverdediging en is niet onrechtmatig.

Ongerechtvaardigd geweld

Het is weer anders als iemand uit jaloezie of vanuit een ruzie een ander het ziekenhuis in slaat. Dit geweld heeft geen reden of rechtvaardiging. Dit noemen we mishandeling en is zelfs een strafbaar feit. In dit geval is er wel sprake van een onrechtmatige gedraging.

Schade tijdens het sport- en spelsituaties

Of er sprake is van een onrechtmatige gedraging is niet altijd even duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan de sportwereld. Bepaalde gedragingen horen nou eenmaal bij de sport, soms hoort zelfs het toebrengen van schade bij de sport. Een klap uitdelen tijdens het boksen is geen onrechtmatige gedraging.

Hogere grenzen

Daarom gelden in sport- en spelsituaties hogere grenzen. Hier wordt minder snel gesproken van een onrechtmatige gedraging. Een klap uitdelen nadat de bel heeft geklonken kan wel worden gezien als een onrechtmatige gedraging. Dan is de sportsituatie namelijk weer veranderd of zelfs voorbij.

Omstandigheden van het geval

Of er uiteindelijk sprake is van een onrechtmatige gedraging, kan niet altijd simpelweg worden vastgesteld. Hierbij moet namelijk niet alleen naar de handeling worden gekeken, maar ook naar de omstandigheden ten tijde van de situatie.

Het verband tussen de schade en de gedraging

Voor vergoeding van letselschade is ook vereist dat er verband is tussen de schade en de onrechtmatige gedraging. Dit heet het causaal verband en betekent dat de schade moet zijn veroorzaakt door de onrechtmatige gedraging.

In het vorige voorbeeld van de bedreiging zijn de ziekenhuiskosten een rechtstreeks gevolg van de klap. In dat geval kan men concluderen dat er een causaal verband bestaat tussen de gedraging en de klap.

Als de schade zich ook zou voordoen als de onrechtmatige gedraging niet had plaatsgevonden is het moeilijk om nog te spreken van een causaal verband.

De rol van slachtoffer en wederpartij

Soms zijn er situaties waarbij beide partijen verantwoordelijk zijn voor de schade die is ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een voetganger zonder te kijken de straat oversteekt en tegen een fietser aanbotst die op zijn telefoon keek. In dit geval moeten we kijken naar de mate van aansprakelijkheid.

Mate van toerekening

De rol van partijen tijdens het schadeveroorzakende feit is van belang voor de mate waarin de schade kan worden toegerekend. In het bovengenoemde voorbeeld hebben fietser en voetganger beide schuld aan het schadeveroorzakende feit en plegen zij beide een onrechtmatige handeling. De schade moet daarom niet aan één partij worden toegerekend, maar moet worden verdeeld over beide partijen.

Kinderen jonger dan 14 jaar

De situatie wordt weer anders als de voetganger een kind is van 13 jaar. Kinderen jonger dan 14 jaar zijn namelijk niet zelf aansprakelijk voor hun gedrag. Hun ouders zijn in dat geval aansprakelijk. Dit betekent dat de schade niet kan worden toegerekend aan het kind, maar dat de schade dus nu verdeeld wordt tussen de fietser en de ouders van het kind.

letselschade

Wat wordt er vergoed?

Letselschade kan zich in verschillende vormen voordoen, zoals fysieke schade en psychische schade. Dit zijn vormen van schade die een ander niet zomaar kan herstellen, door bijvoorbeeld rectificatie of het leveren van een bepaald goed.

Vergoeding in geld

Daarom is het uitgangspunt in de wet dat de vergoeding van schade in beginsel plaatsvindt middels een geldbedrag. In geval van letselschade herstelt de schadevergoeding de geleden schade niet. Echter, het erkent het bestaan van de schade en de aansprakelijkheid van de wederpartij wel.

Verschillende soorten schade

Letselschade staat vaak niet op zichzelf. Vaak doen ook ander vormen van schade zich voor. Denk bijvoorbeeld aan een auto-ongeluk. Hieruit kan letselschade voortvloeien, maar ook zaakschade, zoals de kosten voor de reparatie van de auto, of zelfs vermogensschade. Denk hierbij aan gederfde inkomsten tijdens het herstel. Je kunt daarom bij het oplopen van letselschade aan de volgende posten denken bij het vorderen van schade:

 • Medische kosten die de verzekering niet dekt;
 • Reiskosten voor medische afspraken;
 • Kosten voor medische aanpassingen aan het huis;
 • Kosten voor (huishoudelijke) ondersteuning tijdens het herstel;
 • Uitgaven die door de schade hun doel hebben gemist;
 • Kosten voor herstel of vervanging van objecten die beschadigd zijn geraakt;
 • Gederfde inkomsten, zoals gemiste loon.

Smartengeld

De vergoeding voor immateriële schade noemen we ook wel smartengeld. Voorbeelden van smartengeld zijn bijvoorbeeld vergoeding van gederfde levensvreugde, omdat iemand bijvoorbeeld blijvend lichamelijk letsel heeft opgelopen, blijvend psychisch letsel heeft, of gederfde levensvreugde ervaart wegens gemis van een dierbare, of juist constant moet zorgen voor een dierbare.

Schade voor naasten

De schade hoeft dus niet enkel en alleen door het slachtoffer zijn geleden, ook dierbare naasten kunnen recht hebben op smartengeld. Bijvoorbeeld in de situatie waarin iemand door een misdrijf om het leven komt. De achterblijvende partner heeft in dat geval recht op smartengeld.

Berekening van schadevergoeding

De vergoeding van schadeposten berekenen is in veel gevallen moeilijker dan het lijkt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin iemand zelf de schade goedkoper kan laten herstellen, of een situatie waarin er sprake is van gederfde winst. De rechter heeft daarom ruime vrijheid bij het toekennen van schadevergoeding. Als de schade niet exact te begroten is mag de rechter in veel gevallen schatten.

Maatstaven en richtlijnen

In geval van letselschade moet de rechter naar maatstaven van billijkheid de schadevergoeding vaststellen. Dit betekent dat de vergoeding redelijk en rechtvaardig moet zijn.

Om de rechter hierbij te helpen en ervoor te zorgen dat er geen rechtsongelijkheid bestaat, bestaan er richtlijnen voor het toekennen en bepalen van de schadevergoeding. Ook voor smartengeld bestaan er dit soort richtlijnen.

No cure no pay

Een advocaat kan veel geld kosten. Een no cure no pay-regeling kan daarom heel gunstig zijn. Dit houdt in dat een advocaat alleen betaald hoeft te worden als hij een gunstig resultaat behaalt. Verliest de advocaat de zaak, dan hoeft de cliënt niet te betalen.

In de Verordening op de advocatuur is een no cure no pay-regeling in beginsel verboden, maar in letsel- en overlijdensschadezaken is deze regeling wel toegestaan. Een advocaat met een no cure no pay-regeling in een letselschadezaak is dus zeer verstandig als je de kosten van een advocaat moeilijk kunt betalen. Heeft de advocaat geen no cure no pay-regeling, dan is het misschien mogelijk om gesubsidieerde rechtsbijstand te krijgen.

Advocaat letselschade

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor. Heb je een laag inkomen? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

In het geval van letselschade is het niet verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij adviseren echter dat jij je wel laat bijstaan door een advocaat. Een gespecialiseerde letselschade advocaat kan je bijvoorbeeld helpen met het aantonen dat je schade hebt geleden. De letselschade advocaten van Lawspot helpen je hier graag bij. Mocht je een vraag hebben over letselschade, of wil je bijgestaan worden door een van onze letselschadeadvocaten, neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons direct op. Wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

letselschade

Veelgestelde vragen letselschade

Wat valt er allemaal onder letselschade?

Letselschade is een schade die je oploopt doordat je psychische problemen of lichamelijke verwondingen hebt opgelopen. Denk hierbij aan letselschade door een verkeersongeval, medische fout, aanrijding of bedrijfsongeval. Je kan de persoon of de organisatie de jouw schade veroorzaakt heeft, vragen om een vergoeding van deze schade.

Hoeveel geld krijg je bij letselschade?

Hoeveel geld je krijgt bij letselschade, is afhankelijk van de mate van het letsel.

 • Matig letsel: max. €9.000,-
 • Ernstig letsel: max. €21.000,-
 • Zwaar letsel: max. €43.000,-
 • Zeer zwaar letsel: max. €76.00,-

Hoe bepaal je letselschade?

De letselschade wordt aan de volgende punten berekend:

 1. De leeftijd van het slachtoffer.
 2. De ernst van het letsel.
 3. Het type letsel.
 4. De invloed die het letsel heeft op het dagelijks leven van het slachtoffer.
 5. De mate van arbeidsongeschiktheid.
 6. De impact op het perspectief van de carrière van het slachtoffer.
 7. De duur van herstel van de letselschade.

Wat kan je allemaal krijgen bij letselschade?

De belangrijkste schadeposten bij letselschade zijn:

 • Verlies aan verdienvermogen;
 • Kosten zonder nut;
 • Smartengeld voor de gederfde levensvreugde;
 • Hulp in de huishouding;
 • Schade aan persoonlijke eigendommen;
 • Vermindering van de waarde van de auto;
 • Aanpassingen aan tripjes en vakanties.

Wie heeft recht op letselschade?

Je hebt recht op een schadevergoeding als iemand jou letselschade toebrengt. Die persoon dient dan de geleden schade te vergoeden, zowel de materiële als de immateriële schade. Dit geldt ook voor de nog te lijden schade.

Hoe lang kan een letselschade duren?

De meeste letselschadezaken zijn binnen twee jaar afgerond, maar ongeveer 10% van alle zaken loopt langer dan twee jaar. Dit noemt men een langlopende letselschade.

Hoe lang duurt het voordat je geldt ontvangt van de verzekering?

De verzekeraar dient binnen 14 dagen na de definitieve vaststelling of erkenning uit te keren.

Wat is het verschil tussen letselschade en smartengeld?

Letselschade is alle schade die ontstaat door een ongeluk. Deze schade bestaat voor een deel uit pijn en leed en dit noemt men de immateriële schade. Smartengeld is een vergoeding voor het immateriële deel van de letselschade. Deze schade wordt ook wel emotionele schade genoemd.

Hoe vaak mag je schade melden?

Het is vaak geen probleem als je één of twee schades meldt; iedereen veroorzaakt immers wel eens schade. Echter, als je meerdere schades claimt in een korte periode, kan de verzekeraar een waarschuwing aan je geven door middel van een waarschuwingsbrief.

Letselschade advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in letselschade zaken.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

schadebeperkingsplicht

Schadebeperkingsplicht

Met schadebeperkingsplicht wordt de plicht van een benadeelde bedoeld om schade zoveel mogelijk te beperken of voorkomen. De benadeelde moet binnen de grenzen van de

Meer lezen »
schadeformulier

Schadeformulier

Schade fietser of voetganger Als u als fietser of voetganger bent aangereden door een auto of een ander motorisch voertuig en u minstens 14 jaar

Meer lezen »
Bel nu