Kantonrechter

Kantonrechter

Heb je een juridisch probleem? Maar weet je niet of je dit aan een rechter kan voorleggen? En als dat kan, aan welke rechter? Dan ben je hier aan het goede adres. Wij leggen je uit wanneer je naar de kantonrechter kan. Maar ook wat de kantonrechter is. En waar je rekening mee moet houden.

Wat is een kantonrechter?

In Nederland is er het civiel recht. Of ook wel burgerlijk recht of privaat recht. Het regelt de rechten en plichten van burgers tegenover elkaar. Bijvoorbeeld het arbeidsrecht. Een werkgever kan de werknemer niet zomaar ontslaan. Daar zijn regels voor. De kantonrechter is een rechter die oordeelt over bepaalde zaken.

De kantonrechter binnen het civiel recht

In het civiel recht zijn er twee rechters. De kantonrechter en de civiele rechter. Het verschil is het soort zaken dat elke rechter behandelt. Bij de civiele rechter en in hoger beroep ben je verplicht om een advocaat in te schakelen. Bij de kantonrechter is dit niet het geval: je kan procederen zonder advocaat. Dat betekent dat jij zelf jouw juridische probleem kan vertellen aan de kantonrechter. Hoe je dat doet leggen wij ook uit in dit artikel.

Kantonzaken: wat doet een kantonrechter?

Welke zaken doet de kantonrechter? Wanneer kan je naar de kantonrechter? De kantonrechter doet:

  • Zaken met een waarde tot € 25.000 (bijv. een vordering);
  • Arbeidszaken (bijv. ontslag op staande voet);
  • Huurzaken;
  • Consumentenkoopzaken;
  • Consumentenkredietzaken;
  • Bewind;
  • Mentorschap;
  • Curatele;
  • Aanvaarden of verwerpen erfenis.

Dit heet de competentie van de kantonrechter. Onder zaken met een waarde tot € 25.000 valt bijvoorbeeld een letselschadezaak. Waarbij de schade niet meer dan € 25.000 is. De civiele rechter doet het meeste van de personen- en familierechtzaken. Zoals echtscheiding. Maar de kantonrechter behandelt ook zaken over bewind, mentorschap of curatele. Terwijl die onderwerpen vallen onder het personen- en familierecht.

De kantonrechter binnen het strafrecht

De kantonrechter heeft ook een rol in het strafrecht. Zo oordeelt de kantonrechter over overtredingen, het misdrijf stroperij en hoger beroep tegen verkeersboetes (beroepsprocedures Mulderzaken).

Hoe legt u uw zaak voor aan de kantonrechter?

Er zijn twee soorten procedures: de verzoekschriftprocedure en de dagvaardingsprocedure. Maar voor je één van deze twee procedures start, is het handig jouw wederpartij aan te schrijven. Dus als je een conflict hebt met iemand over betaling van € 5.000, dan schrijf je eerst de wederpartij aan dat deze moet betalen (bijvoorbeeld). Geef daarbij altijd een betalingstermijn! Als de tegenpartij namelijk niet binnen de termijn betaalt, kan je naar de rechter. Zo valt een procedure niet rauw op iemands dak. En misschien komen jullie er samen wel uit. Dan is een rechtszaak niet nodig.

Startprocedures bij kantonrechter

Maar wanneer moet je precies dagvaarden? En in welke situaties is juist de verzoekschriftprocedure de aangewezen aanpak?

Dagvaarden

Wat is de procedure bij dagvaarden? Neem ten eerste contact op met een gerechtsdeurwaarder. Deze kan de dagvaarding voor jou schrijven, betekenen en naar de kantonrechter sturen. Betekenen is de dagvaarding uitreiken aan de wederpartij. Hierna is de procedure gestart en krijgt de wederpartij de tijd om te reageren op jouw dagvaarding. Misschien komt er daarna nog een schriftelijke ronde. Waarin jij reageert op het stuk van de wederpartij en de wederpartij weer op jou. Of er komt een zitting. Daarna doet de kantonrechter uitspraak.

Verzoekschrift

Hoe gaat de verzoekschriftprocedure? Het verzoekschrift is een brief waarin jij de kantonrechter vraagt iets te doen. De andere partij of een belanghebbende wordt door de kantonrechter gevraagd hierop te reageren. Vervolgens doet de kantonrechter uitspraak. U moet dus de namen en adresgegevens van de wederpartij of belanghebbenden in jouw brief zetten. En daarnaast natuurlijk wat je verzoekt (vraagt) aan de kantonrechter. Je moet jouw brief ondertekenen. Heb je een advocaat of gemachtigde? Dan ondertekent die de brief.

Wanneer dagvaarden? Wanneer verzoekschrift?

Heb je een klacht over jouw bewindvoerder, mentor of curator? Dan kan je een verzoekschrift sturen naar de kantonrechter. Vaak is in een arbeidsrechtprocedure ook een verzoekschrift nodig. Maar soms ook een dagvaarding.

Denk er bij huurzaken om dat sommige dingen eerst moeten worden voorgelegd aan de Huurcommissie. Pas daarna kan je naar de kantonrechter. Ook bij huur is het zo dat sommige zaken moeten worden gestart met een dagvaarding en sommige met een verzoekschrift.

Juridische hulp vragen

Soms kan het best lastig zijn te bepalen wat het moet zijn. Dat komt omdat dit uit de wet moet blijken. Er is geen overduidelijk antwoord op te geven helaas. Maar een van onze advocaten kan jou er zeker bij helpen! Wil je hulp en in contact worden gebracht met een advocaat uit jouw regio? Vul hiervoor het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat binnen een werkdag telefonisch contact met jou op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 – 5000 202.

Bij welke kantonrechter moet u uw zaak starten?

Je moet ook kijken naar welke plaatselijke rechtbank/kantonrechter je de dagvaarding moet sturen. Je kan niet gewoon een rechtbank kiezen! In de meeste gevallen moet de dagvaarding naar de rechtbank van de plaats waar jouw wederpartij woont. Hierop zijn uitzonderingen. De deurwaarder of een advocaat kan jou hierbij helpen! Bij het verzoekschrift moet de brief juist naar de kantonrechter van de rechtbank waar jouw eigen woonplaats onder valt. Dat is de hoofdregel, maar ook dit kan afwijken. Vraag eventueel hulp van een advocaat!

Hoe spreekt u de kantonrechter aan?

Tijdens zitting of in jouw verzoekschrift/dagvaarding kan je de kantonrechter aanspreken met “Edelachtbare” of meneer/mevrouw de rechter. Eerbied vinden veel rechters belangrijk. Dus dat is goed om op te letten. Edelachtbare is de aanspreektitel van de kantonrechter. Maar ook van andere rechters overigens. De aanhef in jouw brief kan dus zijn: “Edelachtbare heer/vrouwe, …”. Of “Geachte mevrouw/meneer de rechter”.

Wraking

De kantonrechter dient onpartijdig te zijn. Heb je het gevoel dat de rechter partijdig is? Dan kun je een wrakingsverzoek indienen. Als het wrakingsverzoek slaagt, zal een andere rechter over jouw zaak oordelen.

De uitspraak

Dagvaarding

De uitspraak volgt nadat de kantonrechter eventueel een extra schriftelijke ronde heeft bevolen en/of er een zitting is geweest. Een ander woord voor uitspraak is vonnis. Voor de uitspraak kan er nog van alles gebeuren. Je kan de zaak intrekken of je kan op zitting een schikking bereiken met de wederpartij. De afspraken die je dan maakt, kan de rechter voor je vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Wel zo handig. Maar als je gewoon uitspraak wilt, dan volgt deze binnen 4 weken na de zitting. Dit kan echter (meerdere keren) worden uitgesteld!

Verzoekschrift

Een uitspraak in een verzoekschriftprocedure heet ook wel beschikking. Ook hier kan een uitspraak niet nodig zijn. Bijvoorbeeld als je de zaak intrekt. Of schikt met behulp van mediation bijvoorbeeld. Als uitspraak nodig is, dan zal de kantonrechter de uitspraak meestal binnen 3 weken na zitting toesturen. Er kan echter uitstel nodig zijn. Houd daar rekening mee.

Inhoud uitspraak

De rechter kan je gelijk geven of ongelijk (dagvaarding). En jouw verzoek toe- of afwijzen (verzoekschrift). De rechter geeft uitleg in de uitspraak. En motiveert waarom jij gelijk of ongelijk krijgt. Of waarom jouw verzoek wel of niet wordt toegewezen. Als je het hier nou niet mee eens bent? Wat dan? Dan kan je in hoger beroep.

Hoger beroep

Voor hoger beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter heb je een advocaat nodig. Zie ook onze pagina waarop wij uitleg geven over hoger beroep. Je mag hoger beroep dus niet zelf doen. Terwijl je wel zelf naar de kantonrechter mocht. Dit komt omdat de wetgever een advocaat verplicht heeft gesteld voor de hoger beroep procedure. Bij het gerechtshof procederen is namelijk niet makkelijk. Let erop dat je niet altijd in hoger beroep kan. De grens is een waarde van € 1.750. Niet alle zaken lenen zich voor hoger beroep. Een advocaat kan jou adviseren of hoger beroep mogelijk is – en zo ja – wat jouw kansen zijn. Denk eraan dat je met hoger beroep wel een tijdje bezig bent. Deze procedures duren lang! Onder andere vanwege de achterstanden die de gerechtshoven hebben. Het duurt dus langer voor je aan de beurt bent en voordat je uitspraak hebt.

Kosten van een rechtszaak bij de kantonrechter

Niet onbelangrijk is te weten op welke kosten je moet rekenen. Als je de procedure zelf doet, valt het misschien wel mee. Maar je moet bij een dagvaarding wel de deurwaarder betalen. En misschien wil je het wel helemaal niet zelf doen. Wat kost het dan om een advocaat de zaak te laten doen?

Griffierecht

Je betaalt “griffierecht” aan de rechtbank. Het griffierecht is een vergoeding zodat de zaken kunnen worden behandeld. De tarieven verschillen per soort zaak. Jij als “natuurlijk persoon” betaalt minder dan een rechtspersoon (zoals een bedrijf). Op de website van de Rechtspraak vind je de verschillende tarieven terug voor verschillende kantonzaken.

Advocaatkosten

Als je een advocaat inschakelt, betaal je naast het griffierecht jouw advocaatkosten. Een rechtszaak voeren kan best ingewikkeld zijn. Je weet misschien niet wat jouw kansen zijn. Een gespecialiseerde advocaat weet zijn of haar weg in hoger beroep. Je kan hieraan veel steun hebben. De kosten kunnen aardig oplopen. Maar als je wint krijg je een deel terug. Dat leggen we nog uit.

Recht op een goedkope advocaat?

Hulp van de advocaat is in bepaalde gevallen nog gratis ook! Deze advocaten werken op basis van toevoeging: door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Het grootste deel van de kosten wordt betaald door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Terwijl jij alleen maar een kleine eigen bijdrage betaalt. Het hangt van de hoogte van jouw (gezins-)inkomen af of je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Jouw advocaat weet wat hij/zij moet doen om de toevoeging voor jou aan te vragen. Een voordeel is dat als je procedeert met toevoeging, er een verlaagd griffierecht voor je geldt. Lees hier meer over de kosten van een pro deo advocaat en of je in aanmerking komt voor de vergoeding.

Peiljaarverlegging

De inkomenstoets ligt 2 jaar voor de aanvraag. De RvR checkt jouw jaarinkomen bij de Belastingdienst. Heb je echt een advocaat nodig maar is jouw aanvraag afgewezen? Geen nood! Het kan zijn dat jouw inkomen is veranderd en dat je eerst te veel verdiende voor een pro deo advocaat. Als je nu minder verdient, dan kan je een peiljaarverlegging aanvragen. De RvR kijkt dan naar jouw inkomen ten tijde van de aanvraag.

Kosten verhalen op wederpartij

Je vraagt de rechter een proceskostenveroordeling uit te spreken. Dat betekent dat de rechter jouw wederpartij opdraagt de kosten die je hebt gemaakt te vergoeden. Je krijgt (een deel van) jouw advocaatkosten en griffierecht terug. De rechter zal vergoeding van de kosten echter alleen toekennen als je de zaak wint!

Kantonrechtersformule

Een veelgehoorde term is de kantonrechtersformule. Deze formule gebruikten de kantonrechters om een ontslagvergoeding te berekenen. Sinds 2015 gebruiken de kantonrechters deze echter niet meer. Daarvoor in de plaats gekomen is de transitievergoeding. Toch heeft de kantonrechtersformule nog enige relevantie. Soms wordt deze gebruikt bij het ontslag met wederzijds goedvinden. En als werkgever en werknemer het niet eens worden over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Berekening kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule luidt als volgt:

Aantal gewogen dienstjaren x beloning (salaris) per maand x correctiefactor = de hoogte van de ontslagvergoeding

Daarom wordt ook wel gesproken over de abc-formule.

Transitievergoeding

En de transitievergoeding? De hoogte van die vergoeding wordt bepaald aan de hand van uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De maximumvergoeding is € 84.000. Zie voor meer informatie deze pagina van de Rijksoverheid.

Klachten bij kantonrechter over bewindvoering

Je kon al lezen dat je zelf een klacht kan indienen over jouw bewindvoerder bij de kantonrechter. Nu gaan we hier dieper op in. Je kan een brief sturen naar de rechtbank (kantonrechter) in het rechtsgebied waar jij of de onder bewind gestelde woont. Je krijgt ook altijd een bewindvoerder toegewezen door de rechtbank. In de brief moet duidelijk worden beschreven waarom en in welke situaties de bewindvoerder niet handelt in jouw belang, of bijvoorbeeld waarom je de bewindvoering wilt stopzetten. Je moet de kantonrechter vragen of er een gewichtige reden is de bewindvoerder te berispen of te vervangen.

Hulp nodig?

Wij kunnen ons voorstellen dat het best veel informatie is. En dat je er tegenop ziet alleen naar de kantonrechter te stappen. De aangesloten advocaten hebben kennis van veel verschillende rechtsgebieden. Zoals het huurrecht, arbeidsrecht, personen- en familierecht en het strafrecht. Bij ons ben je dan ook aan het goede adres voor een advocaat met kennis van zaken. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende doorverwijzing naar een van onze aangesloten advocaten!

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Hamer van kantonrechter in rechtszaal

Veel gelezen artikelen

Bel nu