ICT recht

Het ICT recht is een breed rechtsgebied en omvat vele onderdelen. Het is niet één soort recht. Tevens loopt het ICT recht vaak door andere rechtsgebieden heen. Onder ICT recht valt bijvoorbeeld het online betalen van een rekening, maar ook het onderhouden van een website met een bijbehorende domeinnaam. Hier zijn bepaalde regels op van toepassing die hun plaats vinden in het ICT recht.

Europese invloed

Het gros van de juridische regels die plaats hebben in het ICT recht zijn ontstaan onder Europese invloed, hoewel er nationaal ook al enkele regels ontstaan waren. Deze nationale regelingen zijn geharmoniseerd doordat er Europese richtlijnen ingevoerd zijn. Hierdoor heeft het ICT recht in de meeste Europese landen dan ook dezelfde basis.

Onderdelen van het ICT recht

Zoals hiervoor genoemd is het ICT recht een ruim gebied en omvat het verschillende onderdelen. Hieronder zullen we de meest voorkomende onderdelen van het ICT recht bespreken en een korte uitwerking geven.

ICT- en privacyrecht

Door het toenemende gebruik van internet komt de privacy van mensen steeds vaker in het geding. Persoonlijke zaken wil men ook privé houden, maar op het internet is dit nogal lastig. Denk bijvoorbeeld aan alle persoonlijke gegevens die apps als Instagram en Snapchat van je vragen en vervolgens opslaan. Om je privacy zoveel mogelijk te beschermen zijn bepaalde regels opgesteld die vallen onder het ICT recht. Deze regels zijn in Nederland neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de AVG.

ICT- en intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht ziet op wat derden mogen doen met werken van anderen. Het beoogt de maker van een werk zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuken op zijn recht. Denk bijvoorbeeld aan het auteursrecht. Dit speelt ook in het ICT recht een belangrijke rol. Denk aan het downloaden van plaatjes op het internet, maar ook het aanschaffen van software. In de basis gelden voor onlineactiviteiten dezelfde regels uit het intellectuele eigendomsrecht als voor normale activiteiten.

E-commerce

Met E-commerce wordt simpelweg de elektronische handel bedoelt, dus bijvoorbeeld de koop en verkoop via internet. Als je een pakketje online besteld en deze thuisbezorgd wordt, valt dit onder E-commerce.

Er zijn verschillende Europese richtlijnen opgesteld om de E-commerce te beheersen. Voorbeelden hiervan zijn de richtlijn oneerlijke handelspraktijk, de richtlijn koop op afstand, richtlijn elektronische handel en de richtlijn inzake elektronische handtekeningen. Samen met de nationale regelgeving wordt er beoogd regels te stellen over de wijze waarop E-commerce plaats dient te vinden. Deze regels komen voor een groot deel ook voort uit het consumentenrecht. Denk bijvoorbeeld aan de informatieplicht voor verkopers en het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden.

ICT- en overeenkomstenrecht

Steeds vaker doet men aan- en verkopen via internet. Het is ondertussen dagelijkse praktijk geworden. Indien er een verkoop of aankoop gedaan wordt, wordt er een contract tussen de twee partijen gesloten. Dit valt onder E-commerce en wordt ook wel elektronisch contracteren genoemd. Veel van deze internetondernemers zijn op de hoogte van de verschillende contracten die zij kunnen toepassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het accepteren van cookies voordat u een website kunt betreden of het afsluiten van een non-disclosureovereenkomst. Hier zijn verschillende regels uit het ICT-recht op van toepassing.

Het is ook mogelijk om software via het internet te kopen. Hierbij is het handig om op een aantal dingen goed acht te slaan zoals of het een kant en klaar pakket of maatwerk betreft en de reikwijdte van de informatieplicht van de verkoper.

ICT- en strafrecht

Door de opkomst van het internet is er ook een nieuwe vorm van strafrechtelijk handelen ontstaan. Dit wordt ook wel aangeduid als computercriminaliteit of cybercrime. Door het toenemende gebruik van internet is het strafrecht hier ook steeds meer op van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan identiteitsfraude op internet, piraterij, sjoemelsoftware of computervredebreuk. Hierop is de Wet Computercriminaliteit van toepassing. Het doel van deze wet is het versterken van de vervolging en opsporing van de computercriminaliteit. Tevens hebben opsporingsambtenaren online opsporingsbevoegdheden. Hierbij kunnen zij bij ernstige misdrijven optreden. Ze maken dan gegevens ontoegankelijk of kunnen communicatie aftappen.

ICT- en telecommunicatierecht

Telecommunicatie is de specifieke wetgeving die van toepassing is op de elektronische communicatie. Het ziet op het transport van de gegevens. Het ziet niet per se op de inhoud van de getransporteerde gegevens.

Het doel van de telecommunicatiewet is het waarborgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de telecommunicatievoorzieningen. Daarnaast ziet het op de netneutraliteit, wat probeert te waarborgen dat er geen vertraging of belemmering van bepaalde internetdiensten plaatsvindt. Netneutraliteit houdt in dat de tarieven van toegangsdiensten niet afhankelijk mogen worden gesteld van de aangeboden en gebruikte diensten en toepassingen. Tevens ziet de telecommunicatiewet op de zorgplicht met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens van aanbieders van internettoegangsdiensten.

Beslechting van ICT-geschillen

Vele ICT-geschillen worden voorgelegd aan de rechterlijke macht. Welke rechter het betreft, is afhankelijk van het soort geschil. Zo wordt een geschil over contracten voorgelegd aan de civiele rechter, terwijl een zaak die ziet op strafrecht aan de strafrechter wordt voorgelegd. ICT-zaken zijn vaak erg complex. Daarom worden ook andere vormen van geschillenbeslechting toegepast. Hieronder worden de belangrijkste genoemd:

  • Alternatieve geschilbeslechting
  • Arbitrage (bij de SGOA of NAI)
  • Een bindend adviesprocedure (bij SGOA of NAI)
  • ICT-mediations (bij SGOA of NAI)
  • Rapid conflict resolution (bij SGOA)
  • Beslechting van domeinnaamgeschillen
  • Deskundigenberichten en rapportering door ICT-deskundigen

Advocaat ICT recht

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor. Heb je een laag inkomen? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

In het ICT recht is het niet verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij adviseren echter dat jij je wel laat bijstaan door een advocaat. Een gespecialiseerde ICT recht advocaat kan je helpen met het beroep indienen bij de juiste instantie, of bijvoorbeeld aantonen dat je schade hebt geleden. De ICT recht advocaten van Lawspot helpen je hier graag bij. Mocht je een vraag hebben over het ICT recht, of wil je bijgestaan worden door een van onze ICT recht advocaten, neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons direct op. Wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

auteursrecht website

Auteursrecht website

Kun je een website auteursrechtelijk beschermen? Het is niet ongewoon dat ondernemers zelf veel tijd en geld investeren in een website om er vervolgens achter

Meer lezen »
Bel nu