Handelsrecht

Het handelsrecht ziet op de rechtsbetrekkingen tussen handelaren. Meestal maakt het deel uit van het privaatrecht. Er zijn heel veel wetten die onder het handelsrecht vallen. Denk bijvoorbeeld aan het vennootschapsrecht en de auteurswet. Het handelsrecht kan een internationaalrechtelijk karakter hebben. Bijvoorbeeld als een ondernemer zakenrelaties heeft die de grens over gaan.

Vennootschapsrecht

In het ondernemingsrecht is een onderscheid gemaakt in het rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht is alleen van toepassing op besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen. De besloten vennootschap wordt ook wel B.V. genoemd en de naamloze vennootschap N.V. Het vennootschapsrecht is veel beperkter dan het rechtspersonenrecht. De N.V. en B.V. vallen ook onder het rechtspersonenrecht.

Verenigingen

Het doel van een vereniging is het organiseren van maatschappelijke activiteiten om zo samen met de leden een doel te bereiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sporten of muziek maken. Een vereniging moet opgericht worden door minimaal 2 leden. In de algemene ledenvergadering (ook wel ALV) nemen de leden beslissingen. Deze beslissingen gaan bijvoorbeeld over het benoemen of ontslaan van het bestuur. De ALV moet minimaal 1 keer per jaar plaatsvinden. De leden hebben allen één stem op de ledenvergadering. Naast de ALV heeft de vereniging ook een bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Een vereniging mag nooit als doel hebben om winst te maken. Dit betekent niet dat zij überhaupt geen winst mogen maken. Ze kunnen bijvoorbeeld wel activiteiten organiseren waardoor geld binnenkomt om vervolgens aan het doel van de vereniging uit te geven. Echter mogen ze de winst niet uitkeren aan de leden.

3 soorten vereniging

 • Met volledige rechtsbevoegdheid.
 • Met beperkte rechtsbevoegdheid.
 • Van eigenaars.

Oprichten

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet opgericht worden bij de notaris. Hier maakt hij de notariële akte en de statuten op. De statuten moeten een aantal onderdelen bevatten, zoals de naam, het doel, de manier waarop leden moeten worden opgeroepen voor de ALV, de manier waarop bestuurders benoemt en ontslagen worden en de bestemming van het vermogen van de vereniging bij ontbinding. Wil je als vereniging volledige rechtsbevoegdheid krijgen, moet je deze na oprichting bij de notaris tevens inschrijven bij de KVK. De oprichting van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid hoeft niet bij de notaris en hoeft tevens niet ingeschreven te worden in het handelsregister van de KVK. Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moeten ook de belanghebbenden ingeschreven worden in het UBO-register. Dit is niet verplicht bij een vereniging van eigenaars.

Aansprakelijkheid

Het is wel aan te raden dit te doen zodat de aansprakelijkheid beperkt wordt. Bij volledige rechtsbevoegdheid ben je als bestuurder in principe niet persoonlijk aansprakelijk te stellen voor eventuele schulden van de vereniging. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn de bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk met hun privévermogen indien de vereniging niet in het handelsregister is ingeschreven. Heeft de inschrijving in het handelsregister wel plaatsgevonden maar is er geen sprake van volledige rechtsbevoegdheid, dan is de bestuurder naast de vereniging aansprakelijk.

Kosten

Voor het oprichten van een vereniging is geen minimaal startkapitaal vereist. Je betaalt enkel eenmalig de inschrijvingskosten van de KVK en de notariskosten. Tevens zijn er kosten voor het bijhouden van administratie etc.

Beëindigen vereniging

Tijdens de algemene ledenvergadering kunnen de leden besluiten de vereniging te beëindigen. Dit doen zij door te besluiten de rechtspersoon te ontbinden. Voor de geldigheid van dit besluit moet dit eerst vooraf op de agenda gezet worden. Hierbij is een meerderheid van twee derde van de stemmen vereist. In de statuten kan anders bepaald zijn. Een ontbonden rechtspersoon stopt pas met bestaan als er is vereffend. Vereffening houdt in dat alle schulden en uitkeringen betaal zijn. Mocht er geld overblijven, dan volgt uit de statuten waar dit geld naar toe gaat.

Het is belangrijk dat de vereniging de boekhouding nog 7 jaar bewaard. Degene die dit moet doen wordt aangewezen in de laatste algemene ledenvergadering. Deze persoon moet vervolgens ingeschreven worden in het KVK-handelsregister.

Stichtingen

Een stichting lijkt erg op een vereniging. Toch zijn er een paar belangrijke verschillen, die later uitgelegd zullen worden.

Een stichting heeft net zoals een vereniging een maatschappelijk doel. Denk hierbij aan het organiseren van culturele evenementen of het verzorgen van onderwijs. De bestuurders van een stichting zijn niet persoonlijk aansprakelijk. Een stichting heeft geen leden. Dit is een belangrijk verschil met een vereniging, die wel leden heeft. De stichting heeft wel een bestuur, die alle belangrijke beslissingen neemt. Dit bestuur bestaat vaak uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, maar ook een persoon kan al deze functies vervullen. Grote stichtingen hebben ook vaak een raad van commissarissen. Deze houdt toezicht op het bestuur.

Net zoals bij een vereniging is het bij een stichting niet de bedoeling om winst te maken. Wel mag de stichting inkomsten hebben en hierbij kan eventuele winst ontstaan. Deze mag alleen gebruikt worden om hun doel te bereiken en mag dus niet uitgekeerd worden aan de bestuurders.

Oprichten

Het oprichten van een vereniging moet gedaan worden bij de notaris. Deze maakt een akte en stelt samen met de oprichters de statuten vast. In deze statuten staan bijvoorbeeld de naam, het doel, de bestemming van het vermogen indien ontbinding plaatsvindt en de bevoegdheden van het bestuur. De stichting moet ingeschreven worden in het KVK-handelsregister. Meestal neemt de notaris hier zorg voor. Tevens moeten ook de belanghebbenden worden ingeschreven in het UBO-register.

Aansprakelijkheid

In principe is de stichting aansprakelijk voor de schulden, aangezien het een rechtspersoon is. Hierop is echter een uitzondering bij wanbestuur. Dit houdt in dat een bestuurswissel niet binnen 8 dagen aan de KVK is doorgegeven. De bestuurders die afgetreden zijn maar nog wel in het KVK-handelsregister staan blijven aansprakelijk.

Het bestuur van de stichting is als geheel tekenbevoegd. Dit betekent dat de bestuurders rechtshandelingen kunnen uitvoeren en contracten kunnen tekenen namens de stichting. In de statuten is bepaald wie alleen mag tekenen en wie met iemand anders samen moet tekenen.

Beëindigen stichting

Voor het ontbinden van een stichting is het vereist dat het bestuur de rechtspersoon ontbindt. Daarna moet er nog vereffening plaatsvinden waarin alle schulden en uitkeringen zijn betaald. Hierna houdt de stichting pas op te bestaan. Indien er vermogen overblijft, is in de statuten bepaald waar dit heen gaat. De boekhouding van de stichting moet nog tot 7 jaar na beëindiging bewaard blijven. Het bestuur wijst iemand aan die dit moet doen. Deze persoon wordt vervolgens ingeschreven in het KVK-handelsregister.

Verschillen tussen stichting en vereniging

 • Een stichting wordt opgericht bij de notaris en wordt ingeschreven bij de KVK. Dit is niet verplicht bij de vereniging, maar dit wordt wel aangeraden.
 • Een vereniging heeft leden en een stichting niet. Een stichting heeft enkel een bestuur. Bij een vereniging kiezen de leden het bestuur, waardoor het een meer democratisch karakter heeft.
 • Als het gaat om een vereniging is de besluitvorming complexer bij belangrijke besluiten, doordat leden hier ook een stem hebben. Bij een stichting is het het bestuur dat uiteindelijk besluit.
 • Hoewel beide een achterliggende maatschappelijke gedachte hebben, wordt een vereniging meestal gekozen om maatschappelijke activiteiten te ontplooien. Een stichting wordt meestal opgericht om een maatschappelijk doel te behalen.
 • Een stichting kan door 1 persoon opgericht worden, een vereniging niet.

Coöperaties

Een coöperatie is een soort van mengeling van een vereniging samen met een bv. Een coöperatie heeft namelijk leden én mag de winst uitkeren aan leden. Het doel van de coöperatie is het voorzien in financiële en materiële belangen van de leden. Dit uit zich door bijvoorbeeld samen dingen in te kopen of een gezamenlijke fabriek op te zetten. Steeds vaker gaan ook zzp’ers samenwerken in een coöperatie. Een coöperatie is een rechtspersoon. Een coöperatie heeft een bestuur die de dagelijkse gang van zaken regelt, maar de leden zijn het hoogste orgaan van de coöperatie. De leden benoemen namelijk de directie en het bestuur en ontslaan hun ook.

Ondernemerscoöperatie

In een ondernemerscoöperatie werken zzp’ers samen. Hierin ligt het voordeel dat de klanten met één bedrijf zakendoet en contact moet onderhouden, in plaats van met meerdere. Het voordeel voor de zzp’ers is dan dat zij grotere opdrachten kunnen krijgen.

Oprichting

Voor de oprichting van een coöperatie zijn minimaal 2 leden nodig en de oprichting moet bij de notaris gebeuren. Deze stelt een akte op en in overleg met de partijen worden de statuten opgemaakt. In de statuten staat het doel, de activiteiten, de bevoegdheden van bestuur en directie, de toetredingsprocedure voor nieuwe leden en de aansprakelijkheid van de leden. Mochten de leden na een tijdje de statuten willen wijzigen, moet dit opnieuw door de notaris gedaan worden. Het is daarom verstandig om afspraken die niet heel zwaar wegen in het huishoudelijk reglement vast te leggen. Om de oprichting te voltooien moet de coöperatie nog ingeschreven worden in het handelsregister van de KVK. Tevens moeten de belanghebbenden ingeschreven worden in het UBO-register.

Kosten

Voor het oprichten van een coöperatie betaal je eenmalig de inschrijvingskosten van de KVK. Deze bedragen 51,95 euro. Daarnaast kost de notaris natuurlijk ook geld, denk hierbij aan een starttarief van ongeveer 500 euro.

Aansprakelijkheid

Een coöperatie is geheel aansprakelijk. Het vermogen dat de leden hadden ingebracht vallen hier direct onder. Als de coöperatie failliet gaat, gaat alleen de rechtspersoon failliet. De leden zijn dus niet persoonlijk aansprakelijk. Er zijn 3 mogelijkheden in welke mate de leden moeten bijdragen aan de aansprakelijkheid. Deze moeten vastgelegd worden in de statuten. Dit zijn de 3 mogelijkheden:

 • Uitgesloten aansprakelijkheid (UA) = leden zijn niet aansprakelijk voor schulden of tekorten.
 • Beperkte aansprakelijkheid (BA) = leden zijn tot maximaal een in de statuten vastgelegd bedrag aansprakelijk.
 • Wettelijke aansprakelijkheid (WA) = leden zijn voor een gelijk deel aansprakelijk.

Als blijkt dat de coöperatie onbehoorlijk bestuurd is, kan er alsnog sprake zijn van persoonlijke aansprakelijkheid. Onbehoorlijk bestuur houdt in dat betalingsproblemen niet tijdig aan de belastingdienst zijn gemeld.

Aanpassen en beëindigen coöperatie

Het is mogelijk een coöperatie om te zetten naar een andere rechtsvorm vanuit financiële of organisatorische overweging. Het is bij omzetten slim om een deskundige te raadplegen vanwege de grote juridische veranderingen en de fiscale gevolgen. Denk hierbij aan een notaris of accountant.

Indien er sprake is van beëindiging doordat er schulden zijn, is het verstandig te kijken wat hierover afgesproken is om te bepalen hoe de schulden verrekend worden. Tevens kun je vooraf of tijdens een faillissement proberen te komen tot een regeling met de schuldeisers. Mocht dit niet lukken, dan beëindig je de coöperatie met schulden en moet de rechtsvorm ontbonden worden. Hiervoor is een formeel besluit tijdens de ledenvergadering vereist.

Onderlinge waarborgmaatschappij

De onderlinge waarborgmaatschappij (OMW) lijkt op de coöperatie en de regels voor de vereniging zijn hierop voor een groot deel van toepassing. Het doel van een onderlinge waarborgmaatschappij is het sluiten van verzekeringsovereenkomsten met haar leden. Dit gebeurt in een verzekeringsbedrijf dat de onderlinge waarborgmaatschappij uitoefent ten behoeve van haar leden.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van een OMW is hetzelfde als de aansprakelijkheid van een coöperatie. Leden van een OMW zijn in beginsel aansprakelijk voor een tekort bij ontbinding of een faillissement. Dit is de wettelijke aansprakelijkheid (WA). Is in de statuten de aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag gemaximeerd, noemt men dit beperkte aansprakelijkheid (BA). Ten slotte kan er nog sprake zijn van uitgesloten aansprakelijkheid (UA). Dan zijn alle leden van de OMW uitgesloten van aansprakelijkheid.

Naamloze vennootschappen

Een nv heeft rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat de bestuurders in principe niet met hun privévermogen zijn voor eventuele schulden. Een nv heeft aandelen. Hierin is het kapitaal verdeeld. Deze aandelen zijn in bezit van de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben de hoogste macht in de nv, waardoor zij het recht hebben beslissingen over het bedrijf te nemen. Ze kunnen zelfs het bestuur ontslaan en benoemen. Het is mogelijk de aandelen door te verkopen. De dagelijkse gang van zaken wordt gedaan door het bestuur. Tevens heeft een nv vaak een raad van commissarissen. Deze houden toezicht op het bestuur. Dit wordt ook wel een two-tier board genoemd. In de andere gevallen waarin de toezichthouders deel uitmaken van het bestuur, spreekt men van een one-tier board.

Oprichten

De oprichting van een nv moet gedaan worden bij de notaris. Deze stelt een notariële akte en statuten op. Vervolgens schrijft de notaris hierna meestal de inschrijving in het handelsregister van de KVK. De bestuurders worden ingeschreven in het handelsregister. Tot het moment dat deze inschrijving heeft plaatsgevonden, zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk. Verder is er bij de nv een vereist startkapitaal van €45.000,-. Bij de oprichting van een nv worden ook de belanghebbenden ingeschreven in het UBO-register van de KVK.

Nv in oprichting

Om zaken te doen hoef je niet te wachten totdat de nv is opgericht. Hierbij is het wel verplicht dat inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden. Tevens moet er een verklaring van een notaris zijn dat hij de oprichting gaat verzorgen. Tot het moment dat de nv helemaal is opgericht, treed je naar buiten met een nv in oprichting (i.o.). Het is belangrijk dat je aan eventuele zakenpartners duidelijk maakt dat zij contracten sluiten met een nv i.o. Als de nv wel is opgericht, kan deze het contract overnemen. De andere partij moet hier wel mee instemmen. Zolang gehandeld wordt namens de nv i.o. is er sprake van persoonlijke aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

In beginsel is een bestuurder niet aansprakelijk voor schulden. Hier zijn uitzonderingen op indien bijvoorbeeld sprake is van wanbestuur of indien de nv nog niet in het handelsregister is ingeschreven. De aansprakelijkheid van aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun aandelen.

Opheffen

Wil je de nv opheffen, dan is een formeel besluit vereist vanuit de algemene vergadering van aandeelhouders. Een ontbonden nv houdt pas op met bestaan indien vereffening heeft plaatsgevonden.

Beursgenoteerde nv

Het is mogelijk om met een nv de beurs op te gaan, maar hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De onderneming moet meer dan 5 jaar bestaan en het eigen vermogen moet minimaal €5 miljoen bedragen. Tevens moet de waarde van de aandelen in totaal hoger zijn dan €5 miljoen en moet de onderneming in de afgelopen 5 jaar op z’n minst 3 jaar winstgevend zijn geweest.

Besloten vennootschap

Een bv heeft rechtspersoonlijkheid. Hierdoor zijn de bestuurders in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk met hun privévermogen. Een bv kan door één of meerdere personen opgericht worden. Het kapitaal van een bv is, net zoals dat van een nv, verdeeld in aandelen die in bezit van aandeelhouders zijn. Deze aandeelhouders hebben de hoogste macht waardoor zij beslissingen over het bedrijf kunnen nemen (stemrecht). Tevens kunnen aandelen ook recht op een deel van de winst geven. Dit noemt men het winstrecht. Het is mogelijk voor een bv om verschillende soorten aandelen uit te geven, zoals winstrechtloze aandelen en stemrechtloze aandelen. De gezamenlijke aandeelhouders nemen in de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten. De dagelijkse leiding wordt gedaan door het bestuur. Tevens kan een bv toezichthouders hebben. Indien zij een aparte raad van commissarissen vormen spreekt men van een two-tier board. Maken zij deel uit van het bestuur, is er sprake van een one-tier board. Soms is er bij een kleine bv enkel één bestuurder. Dit is dan ook vaak de enige aandeelhouder.

Oprichten

Het oprichten van een bv vindt plaats bij de notaris. Deze stelt de statuten en de notariële akte op. Vervolgens verzorgt de notaris meestal de inschrijving in het handelsregister van de KVK. Hierbij moeten alle bestuurders worden ingeschreven. Totdat deze inschrijving heeft plaatsgevonden zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk indien zij handelen namens de bv in oprichting. Het startkapitaal van de bv bedraagt 1 eurocent. Dit kan zowel in geld als in natura. Bij de oprichting moeten ook belanghebbenden worden ingeschreven in het UBO-register.

Bv in oprichting

Voor de bv i.o. geldt hetzelfde als de nv i.o. Maak duidelijk dat de contracten gesloten worden namens de bv i.o. Deze gesloten contracten kunnen later overgenomen worden door de bv, indien de andere partij hier ook mee akkoord is. Zolang er nog sprake is van een bv i.o. zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

Bestuurders zijn aansprakelijk bij wanbestuur of indien zij handelen namens de bv i.o. Indien de nv een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft, is deze vaak ook persoonlijk aansprakelijk op het gebied van terugbetaling van leningen aan banken. Dit komt doordat deze vaak privé voor de leningen moet tekenen. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van de aandelen.

Tekenbevoegd

Het bestuur is in zijn geheel tekenbevoegd. Dit houdt in dat bestuurders namens de onderneming rechtshandelingen kunnen uitvoeren en contracten kunnen tekenen. In de statuten is bepaald wie alleen en wie samen mogen tekenen. Het is tevens mogelijk dat het bestuur iemand een volmacht geeft. Hierbij is het verstandig om deze persoon in te tekenen bij het handelsregister, zodat het voor de zakenpartners duidelijk is wie er kan handelen namens het bedrijf.

Opheffen en verandering rechtsvorm

Het verkopen van een bv kan op twee manieren gedaan worden

 • Het verkopen van aandelen. Hierbij betaalt men inkomstenbelasting over de opbrengst.
 • Het verkopen van de onderneming, zoals het verkopen van machines en de inventaris. Hierbij betaalt de bv vennootschapsbelasting.

Voordat de bv beëindigt kan worden, moet de algemene aandeelhoudersvergadering eerst de rechtspersoon ontbinden. De rechtspersoon is pas na vereffening beëindigd.

Het is ook mogelijk om een bv om te zetten in een nv. Hiervoor moeten de statuten gewijzigd worden en moet de notaris een akte van omzetting optekenen. Het is ook mogelijk om de bv om te zetten in een vof of een eenmanszaak.

Vennootschap onder firma (vof)

Als je samen met een zakelijke partner een bedrijf wil beginnen en deze wil uitoefenen onder een gemeenschappelijke bedrijfsnaam, is het handig om een vof op te richten. Je bent dan samen verantwoordelijk voor de bedrijfsuitoefening.

Oprichten

Om een vof op te richten is inschrijving in het handelsregister voldoende. Tevens moet je de UBO’s inschrijven in het UBO-register van de KvK.

Aansprakelijkheid

In beginsel zijn de vennoten aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de vof, tenzij hier verdere afspraken over zijn gemaakt. Het maakt niet uit bij wie de schuld of de verplichting ligt, de schuldeiser kan zich gewoon beroepen op het vermogen van de vof. Als het vermogen van de vof niet voldoende is om de schuld te voldoen, is het mogelijk dat de schuldeiser zich op het privévermogen en bezittingen van de vennoten verhaald. Dit is dan niet enkel voor een deel van de schuld, maar het gaat om het hele bedrag.

Als een vennoot later instapt, is deze ook aansprakelijk voor de schulden en verplichten die de vof heeft, ook al zijn deze voor zijn komst ontstaan. Daarom is het aan te raden eerst de financiële papieren te controleren. Het is ook mogelijk om afspraken te maken over de aansprakelijkheid van een toetredende vennoot. Als een vennoot vertrekt, blijft deze nog hoofdelijk aansprakelijk voor schulden die ontstaan zijn toen hij nog bij de vennoot betrokken was.

Tekenbevoegdheid

Als er geen contract is, zijn alle vennoten volledig tekenbevoegd. Is dit wel het geval, dan is hierin bepaald wie op welke manier tekenbevoegd is. Deze afspraken kun je in het handelsregister registreren. Hierdoor is het voor zakenpartners duidelijk wie er namens het bedrijf mag handelen. Als deze afspraken niet in het handelsregister genoteerd worden, gelden deze niet tegenover derden. Het is ook mogelijk om een derde een volmacht te verlenen. Dit moet ingeschreven worden in het handelsregister.

Aanpassen of beëindigen

Een vof kun je omzetten in bijvoorbeeld een bv of een eenmanszaak. Als je wilt stoppen met het bedrijf, moet je je uitschrijven bij de KVK.

Maatschap

Bij een maatschap voeren 2 of meer partners onder 1 naam en gezamenlijk een onderneming. Vaak zijn huisartspraktijken, agrariërs, architecten en fysiotherapeuten een maatschap. Voor hen is het handig om in een maatschap te zitten, omdat je wel samen werkt maar alsnog zelfstandig bent.

Het verschil met een vof is dat je bij een maatschap een beroep uitoefent, terwijl een vof beroepsmatige activiteiten uitvoert. Tevens is er een verschil in aansprakelijkheid. Bij een maatschap ben je namelijk enkel aansprakelijk voor je eigen deel.

Oprichten

Het is niet nodig om naar een advocaat of notaris te gaan. Een maatschap hoeft enkel ingeschreven te worden bij het handelsregister van de KVK. Tevens moeten de UBO’s ingeschreven worden in het UBO-register van de KVK.

Maatschapscontract

Het is niet verplicht een maatschapscontract op te richten, maar vaak is het wel verstandig. In het contract legt men de spelregels van de samenwerking. In zo’n contract staat bijvoorbeeld

 • Wie de maten zijn.
 • Wat de maten inbrengen.
 • De winstverdeling.
 • De bevoegdheidsverdeling.

Een maatschapscontract kan men zelf opstellen.

Aansprakelijkheid

In beginsel ben je alleen aansprakelijk voor je eigen schulden. De maten zijn met hun eigen geld aansprakelijk. In een aantal gevallen zijn de maten wel gezamenlijk voor een gelijk deel aansprakelijk:

 • In het maatschapscontract zijn volmachten gegeven voor bepaalde handelingen.
 • Samen is besloten een transactie of handeling te verrichten.

Tekenbevoegdheid

Voor de normale dagelijkse omstandigheden is elke maat tekenbevoegd. Als het gaat om grotere handelingen, is toestemming van elke maat vereist. Dit kan onhandig zijn om telkens weer te doen, daarom is het aan te raden volmachten te geven of de bevoegdheden te regelen in het maatschapscontract. Het is ook mogelijk een volmacht aan een derde te geven.

Aanpassen of beëindigen

Het is mogelijk een maatschap aan te passen in een coöperatie of bv. Dit moet via de notaris. Indien één van de maten overlijdt of stopt, wordt de maatschap wettelijk ontbonden en dit betekent het einde van de maatschap. Als men dit wil voorkomen, moeten zij dit vastleggen in het maatschapscontract door middel van een overnamebeding of verblijvensbeding. Als alle maten willen stoppen met de maatschap, wordt de onderneming ontbonden en de zaken vereffend. Ook het verloop hiervan regel je in het maatschapscontract.

Stille maatschap

Een stille maatschap is niet openbaar en treedt tevens niet naar buiten met een bedrijfsnaam. Het is een soort onzichtbare samenwerking. Zulk soort afspraken bestaan vaak in de landbouw en de vrije beroepen. Denk aan het samen huren van een kantoor.

Faillissementsrecht

Men kan zelf faillissement van zichzelf of zijn organisatie aanvragen. Tevens is het mogelijk om als schuldeiser faillissement van een ander aan te vragen. Enkel voor het aanvragen van het faillissement van een ander is een advocaat verplicht. De procedure van faillissement hoort bij het civiel recht.

Eigen faillissement aanvragen

Er zijn twee voorwaarden verbonden aan het aanvragen van een faillissement. Jij of jouw organisatie moet namelijk gestopt zijn met betalen en je moet 2 of meer schulden hebben bij verschillende schuldeisers. Hiervan moet ten minste één schuld opeisbaar zijn. Opeisbaar betekent dat de betalingstermijn voorbij is.

Het aanvragen van het faillissement gaat volgens de verzoekschriftprocedure. Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. Indienen faillissementsverzoek
 2. Zitting
 3. Uitspraak
 4. Hoger beroep; cassatie
 5. Kosten en duur

Deze faillissementsprocedure heeft geen griffiekosten. Als je een advocaat inschakelt, kost deze wel geld. Doorgaans vindt de zitting plaats in 6 weken nadat het verzoekschrift is ingediend.

Faillissement van een ander aanvragen

Als je schuldeiser bent en de ander betaalt de factuur niet, ondanks aanmaningen, kun je faillissement aanvragen indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Het is hierbij wel verplicht een advocaat in te schakelen.

De voorwaarden die hierbij gelden zijn hetzelfde als voor het aanvragen van het eigen faillissement. De schuldenaar moet gestopt zijn met betalen en twee of meer schulden hebben bij verschillende schuldeisers. Minimaal één schuld hiervan moet opeisbaar zijn.

Het aanvragen van het faillissement gaat volgens de verzoekschriftprocedure. Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. Indienen faillissementsverzoek
 2. Oproep voor de zitting
 3. Mogelijkheid tot verweer bij schuldenaar
 4. Zitting
 5. Uitspraak
 6. Verzet; hoger beroep; cassatie

Kosten

Je betaalt voor deze procedure de kosten voor griffierechten en ook de kosten voor een advocaat. Soms komen er ook nog andere kosten bovenop. De kosten van de griffierechten zijn de kosten voor de rechter. Deze kosten zijn €86 voor onvermogenden, €314 voor particulieren en €676 voor organisaties. Deze kosten moeten binnen 4 weken vanaf het moment van indienen van het verzoekschrift betaald zijn.

Duur

Doorgaans vindt de zitting binnen 6 weken na indiening van het verzoekschrift plaats. Partijen kunnen maximaal 8 weken uitstel krijgen tijdens de behandeling.

Verweer

Als één van jouw schuldeiser jouw faillissement aanvraagt, kun je hiertegen in verweer gaan. Dit verweer kan zowel schriftelijk als mondeling tijdens zitting gedaan worden.

Beëindiging faillissement

Een faillissement kan op verschillende manieren eindigen:

 • Verzoek van curator het faillissement op te heffen omdat er een gebrek aan baten is.
 • Een akkoord wordt bereikt met de schuldeisers.
 • De curator heeft zijn werk gedaan en er is geen akkoord met de schuldeisers tot stand gekomen.
 • Het verzoek om het faillissement in wettelijke schuldsanering om te zetten van de schuldenaar wordt toegewezen. Bij wettelijke schuldsanering krijgt de schuldenaar een schone lei, waardoor schuldeisers zich niet meer op hem kunnen verhalen.
 • Vernietiging na verzet, hoger beroep of cassatie.

Advocaat handelsrecht

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor. Heb je een laag inkomen? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

In het handelsrecht is het niet verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij adviseren echter dat jij je wel laat bijstaan door een advocaat. Een gespecialiseerde advocaat handelsrecht kan je helpen met het beroep indienen bij de juiste instantie, of bijvoorbeeld aantonen dat je schade hebt geleden. De handelsrecht advocaten van Lawspot helpen je hier graag bij. Mocht je een vraag hebben over het handelsrecht, of wil je bijgestaan worden door een van onze handelsrechtadvocaten, neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons direct op. Wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

vergelijkende reclame

Vergelijkende reclame

Het is voor een ondernemer belangrijk dat men op de hoogte gebracht wordt van zijn of haar diensten en producten. Dit kan eigenlijk het beste

Meer lezen »
Misleidende reclame

Misleidende reclame

Het is voor bedrijven erg belangrijk dat mensen weten dat er bepaalde dingen te koop zijn, wanneer een bedrijf deze dingen wil verkopen. De makkelijkste

Meer lezen »
Coöperatie

Coöperatie

De coöperatie komt niet zo vaak voor zoals de rechtsvormen bv of eenmanszaak. Echter, een paar bekende voorbeelden zijn de Rabobank, FrieslandCampina en de verzekeraar

Meer lezen »

Woordmerken

Een bedrijf wil zijn producten of dienstverleningen graag onderscheiden van andere producten. Dit kan dat bedrijf doen door een bepaald merk te hebben. Een merk kan

Meer lezen »
coöptatie

Coöptatie

Wanneer de leden van een bepaalde groep gezamenlijk nieuwe leden benoemen, kunnen zij dit middels coöptatie doen. Wat is coöptatie? Het is een bepaalde wijze

Meer lezen »

Holding

Moedervennootschap Wanneer een rechtspersoon en een vennootschap in organisatorisch verband met elkaar verbonden zijn en er sprake is van economische eenheid spreekt men van een

Meer lezen »
Bel nu