Geschil met aannemer

Geschil met aannemer

Het komt in de bouwwereld vaak voor dat in bouwovereenkomsten er bepalingen worden opgenomen die de normale rechtsgang uitsluiten. Er wordt dan verwezen naar de Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA) als orgaan die zal oplossing biedt in het geval van een geschil, bijvoorbeeld met een aannemer.

Er zijn dan advocaten gespecialiseerd binnen het bouwrecht die partijen kunnen ondersteunen. Daarbij zijn er ook enkele regelingen (bijvoorbeeld de Uniforme Administratieve Voorwaarden die de RvA aanwijst ter geschilbeslechting vanuit de overeenkomst van partijen.

RvA of de rechter?

Het is geen hard vereiste dat de bepaling voor geschilbeslechting in de overeenkomst staat opgenomen. Het is namelijk ook mogelijk voor partijen om naar de RvA te stappen als er zich een onverwachts geschil voordoet.

Niet elk geschil kan als beste bij de RvA worden opgelost. Hetzelfde geldt voor de rechtbank. Beide ‘gerechten’ hebben hun eigen voordelen en nadelen. Het is daarbij verstandig gehoor te geven aan een bouwrecht advocaat om zo de juiste keuze te kunnen maken.

Voordelen van de RvA

Doorgaans zijn de wat meer technische zaken geschikter om bij de RvA te behandelen. De rechtbank haalt namelijk doorgaans deskundigen aan omtrent de technische onderdelen binnen het geschil voordat deze tot een juridische kwalificatie kan komen.

Het voordeel bij de RvA is daarom dat hier slechts deskundigen op het gebied van het bouwrecht rondlopen. Daarnaast wordt deze nog bijgestaan door een jurist die is gespecialiseerd in het bouwrecht.

De kosten van een procedure

Verder moet wel worden vermeld dat procedures bij de RvA vaak wel prijziger zijn dan die bij de rechtbank. Het verschil zit hem in het griffierecht en de waarborgsom.

Voorafgaand aan de geschilbeslechting betaalt men namelijk griffierecht bij de rechtbank.

Bij de RvA is het de eiser die een waarborgsom dient te betalen voordat het proces begint. Deze waarborgsom dient de kosten van de RvA te dekken die voortkomen uit de beslechting van het geschil. De waarborgsom is daarmee erg afhankelijk van de omvang van de vordering en de verwachte kosten.

De mogelijkheden van rechtsbijstand

Een ander belangrijk verschil komt naar voren bij de advocaat. Deze kost namelijk meer geld als bieder van rechtsbijstand bij een proces binnen de RvA dan als advocaat bij de rechtbank. De partij die (vanuit eerste blik) meer kans maakt op winst, kan dus baat hebben bij een procedure bij de RvA.

Wel of niet verplicht?

Verder is er nog een verschil. Bij de RvA is het namelijk niet vereist dat er een advocaat wordt ingesteld. Het aanstellen van een advocaat is bij de rechtbank wel een vereiste. Dit is niet het geval bij de kantonrechter. Deze is bevoegd indien de vordering een bedrag van onder de 25.000 bedraagt. Een advocaat gespecialiseerd in het bouwrecht is dan niet per se vereist.

Het leggen van beslag

Als de rechter van de rechtbank zijn vonnis wijst krijgt de winnende partij daarmee een executoriale titel. wordt daarmee voor de winnende partij een executoriale titel verkregen. Na een verzoek van de advocaat van deze partij, kan deze executoriale titel meteen zijn toepassing vinden. Dan kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op bepaalde vermogensbestanddelen van de verliezende partij.

Arbitraal vonnis

Vanuit een arbitraal vonnis kan een dergelijke uitspraak niet worden gedaan. Deze bezit namelijk niet deze bevoegdheid. Als de verliezende partij het niet eens is met de uitspraak, dan kan dit dus tot problemen leiden aangezien het niet wettelijk kan worden afgedwongen.

De rol van de arbiter

Het is de arbiter die uitspraak doet in het geval het geschil met een aannemer of een andere bouwpartner beslecht wordt middels arbitrage. Het uitgangspunt van deze geschilbeslechting is dat partijen erin gaan met het idee dat zij de uitspraak van de arbiter zullen accepteren en daar ook naar zullen handelen.

Verlof van het vonnis

Het kan zich echter voordoen dat een partij weigert gehoor te geven aan het arbitrale vonnis. Er bestaat dan de mogelijkheid voor de winnende advocaat om een verzoek te doen bij de normale rechter tot verlof van het vonnis gedaan door de arbiter.

Formele onderdelen van het vonnis

Het is daarbij doorgaans zo dat de rechter bij de behandeling van het verzoek slechts kijkt naar enkele, meer formele onderdelen van het vonnis. Denk daarbij aan de toepassing van hoor en wederhoor. Of bijvoorbeeld of wel op de juiste gronden (regelingen) het vonnis is gesproken.

Bevoegdheid van de arbiters

Een laatste onderdeel is dat de rechtbank kijkt of de arbiters wel bevoegd waren tot het doen van een dergelijke uitspraak. Het geschil met bijvoorbeeld een aannemer wordt dus niet beoordeeld naar zijn inhoud, slechts naar formele onderdelen.

Juridische hulp? 

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202. 

Neem contact op 

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

geschil met aannemer

Veel gelezen artikelen

Bel nu