Adoptie

Sommige mensen kunnen niet zelf kinderen krijgen. Eén van de mogelijkheden die zij dan hebben om toch ouders te zijn, is een kind adopteren. Dit kan bijvoorbeeld ook het geval zijn indien een stel juist liever adopteert dan eigen kinderen heeft. Wat komt er allemaal kijken bij de adoptie van een kind? Wat dient men hier precies voor te doen? Hier op deze pagina lees je meer over de adoptie.

Wat is adoptie?

Adoptie houdt in dat men een kind aanneemt waarvoor de biologische ouders niet meer kunnen zorgen. Doordat het kind geadopteerd is, verdwijnen de familierechtelijke banden met de biologische ouders. De adoptieouders krijgen dan alle plichten en rechten wat betreft het kind.

Voorwaarden voor adoptie

Er zijn strenge regels voor het adopteren van een kind. Dit komt doordat adoptie gezien wordt als een heftige gebeurtenis in het leven van het betreffende kind. Zo zijn er verschillende voorwaarden wat betreft de gezondheid, de gezinssituatie en het eventuele justitiële verleden van de toekomstige adoptieouders. Tevens onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming de relaties die de adoptieouders hebben met hun familie, sociale netwerk en met elkaar.

Overzicht paar voorwaarden

Hieronder volgt een overzicht van een paar voorwaarden waar de adoptieouders aan dienen te voldoen:
 • Woonachtig in Nederland;
 • Niet de leeftijd van 42 jaar bereikt op het moment van aanvragen van de adoptie. Als je ouder bent dan 42 jaar, maar jonger dan 46 jaar, is het mogelijk om bij bijzondere omstandigheden hier een uitzondering op te maken. Hiervan is sprake indien het kind ouder is dan 2 jaar of ingeval het kind gezondheidsproblemen heeft, denk aan een handicap of schisis;
 • De toekomstige adoptieouders dienen zich medisch te laten keuren, aangezien de gezondheid niet een bezwaar mag opleveren voor de betreffende adoptie;
 • De adoptieouders zijn verplicht de kosten voor de verzorging en de opvoeding van het kind te betalen vanaf het tijdstip dat hij of zij naar Nederland vertrekt;
 • De adoptieouders dienen toestemming af te geven voor inzage in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). Hier staan alle misdrijven en vele overtredingen in geregistreerd.

Voorwaarden van herkomstland

Het herkomstland van het adoptiekind kan ook voorwaarden aan de procedure stellen. Denk hierbij aan de gezondheid van de adoptieouders, hun inkomen en/of de leeftijd.

Adoptieprocedure

Haags Adoptieverdrag

De adoptieprocedure is in Nederland bij wet vastgesteld en deze is gebaseerd op de regels uit het zogenoemde Haags Adoptieverdrag. Ieder volwassen persoon mag een procedure starten. Dit mag je samen doen als je getrouwd bent. In alle andere situaties spreekt men van een zogenoemde alleenaanvraag, ook wel een éénouderadoptie genoemd.

Drie fases

De adoptieprocedure kent drie fases. De eerste fase bestaat uit het aanvragen van de beginseltoestemming. Hierna is de bemiddelingsfase en in de laatste fase dienen de adoptieouders in Nederland de formaliteiten te regelen.

Van aanvragen tot de beginseltoestemming

Men start een adoptieprocedure door een beginseltoestemming aan te vragen bij de zogenoemde Stichting Adoptievoorzieningen. Met deze beginseltoestemming krijgt men toestemming om een kind te adopteren uit het buitenland. Deze stichting onderzoekt dan of de adoptieouders voldoen aan de voorwaarden om een kind te adopteren, zoals hierboven genoemd. Bovendien begint de Raad voor de Kinderbescherming een gezinsonderzoek om vast te stellen of de adoptieouders wel degelijk geschikt zijn. Op grond van een advies en een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming beslist het ministerie van Veiligheid en Justitie of zij beginseltoestemming gaan verlenen. Deze beginseltoestemming geldt voor vier jaar en men kan deze verlengen op verzoek voor een periode van nogmaals vier jaar.
In deze eerste fase dienen de adoptieouders ook een paar informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten te volgen. Hierin krijgen zij informatie over belangrijke thema’s voor gezinnen die adopteren. Deze thema’s zijn: hechting, biologische ouders, verlies en rouw, voorgeschiedenis van het kind, identiteit, loyaliteit, wensen en grenzen wat betreft het adoptiekind.

Bemiddelingsfase

In de zogenoemde bemiddelingsfase zoekt men contact op met adoptiebureaus in het buitenland die erkend zijn. Dit is de taak van één van de vijf instanties die wij in Nederland hebben welke een vergunning hebben ontvangen voor het uitvoeren van de procedure. Zij worden de vergunninghouders genoemd. In de meeste gevallen voeren zij de bemiddelingsfase uit, maar men kan er ook voor kiezen om zelf in het buitenland mensen te contacteren. In dat geval controleert de vergunninghouder enkel de zorgvuldigheid van de procedure die dan gevolgd is. Men noemt dit ook wel deelbemiddeling.
De adoptieouders mogen zelf hun vergunninghouder kiezen welke hen steunt in het proces. Via de Stichting Adoptievoorzieningen is de lijst waar de vijf instanties opgesomd worden, te raadplegen.
Als er een goede match is tussen de toekomstige adoptieouders en het kind, reizen de adoptieouders naar het betreffende herkomstland. Rondom deze periode controleert men nog eens of aan alle voorwaarden is voldaan en of alle documenten in orde zijn.

Adoptie in Nederland regelen

Als de adoptie helemaal rond is, dienen de adoptieouders nog een aantal zaken in Nederland te regelen. Welke zaken dit precies zijn, hangt af van het herkomstland en de rechtsgeldigheid van de betreffende adoptie. Het adoptiekind dient bijvoorbeeld ingeschreven te zijn bij officiële instanties in Nederland, zoals de gemeente. Ook dienen in sommige gevallen nog juridische procedures gevolgd te worden. Zo dienen de adoptieouders nog gezag aan te vragen voor het kind bij het kantongerecht als het herkomstland geen adoptie uitspraak heeft gedaan. Hiervoor dienen de adoptieouders een advocaat in te schakelen. Ben je op zoek naar een goede adoptierecht advocaat? Schakel dan snel de hulp in van een adoptie advocaat van lawspot!

Volledige bemiddeling of deelbemiddeling?

De adoptieprocedure kan op twee manieren plaatsvinden, namelijk bij een volledige bemiddeling of bij deelbemiddeling.

Volledige bemiddeling

De adoptieprocedure vindt bij een zogenoemde volledige bemiddeling plaats via een vergunninghouder. De vergunninghouder regelt alles en de adoptieouders dienen zich aan zijn criteria en regels te houden.

Deelbemiddeling

De adoptieouders kunnen kiezen voor deelbemiddeling als zij liever zelf meer de regie in hun handen willen houden. Als adoptieouders dient men dan zelf contacten te leggen in het herkomstland. Hierbij heeft de vergunninghouder enkel een controlerende functie. De voordelen van deelbemiddeling zijn dat er geen hoge bemiddelingskosten zijn en men de lange wachtlijsten zo omzeilt. Echter, uit de praktijk blijkt dat deelbemiddeling tegenvalt wat betreft het doorlopen van de juridische stappen zonder enige steun. Verder is deelbemiddeling maar in een paar landen mogelijk.

Duur adoptieprocedure

In principe geldt voor de adoptieprocedure een totale doorlooptijd van twee tot zes jaren.

Van aanmelden tot en met de beginseltoestemming: ongeveer twee jaar

 • De wachttijd tussen het aanmelden en het begin van de voorlichtingsbijeenkomsten bedraagt ongeveer twaalf maanden. De laatste tijd schommelt deze wachttijd echter wel sterk. Dit komt door allerlei factoren, denk aan het aantal adopties dat te verwachten is, het aantal aspirant-adoptieouders en het aantal aspirant-ouders welke de adoptieprocedure uitstellen of stopzetten. Het is daarom aan te raden om de planning goed in de gaten te houden om te zien op welk moment het jouw beurt is.
 • Als je de voorlichting hebt afgerond, zendt Adoptievoorzieningen de persoonsgegevens naar de Raad voor de Kinderbescherming. Over het algemeen is het daaropvolgende gezinsonderzoek een kwartaal na de voorlichting. Uit de praktijk volgt echter dat de wachttijden wisselen bij de verschillende vestigingen die de Raad heeft.
 • Nadat het advies van de Raad is ontvangen, neemt het ministerie van Justitie en Veiligheid binnen een periode van twee tot drie weken een besluit.

Van aanmelden bij de vergunninghouder tot en met de komst van het kind: nul tot vier jaar

De wachttijd hangt met name af van de voorstellen van de herkomstlanden en de wensen en opties die de aspirant-adoptieouders hebben. In principe kan geconcludeerd worden dat de wachttijd voor jonge en gezonde kinderen langer bedraagt dan voor de kinderen die ouder zijn en een zogenoemde ‘special need’ hebben.

Kosten adoptie

De verplichte voorlichting kost €1.595,- en dit bedrag bestaat uit €1.385,- voor de vijf voorlichtingsbijeenkomsten en €210,- voor de eerste informatiebijeenkomst en de administratiekosten.

Bemiddelingskosten

De bemiddelingskosten schommelen tussen de €12.000,- tot €40.000,-. Deze kosten zijn afhankelijk van de keuze voor het land van herkomst, de vergunninghouder et cetera. Deze bemiddelingskosten bevatten ten eerste de gemaakte kosten in het betreffende land van herkomst, denk hierbij aan de kosten voor de verzorging van het kind, de kosten van de medische onderzoeken en eventuele bijbehorende behandelingen. Verder bevatten deze bemiddelingskosten de adoptieproceskosten voor de tolk en de advocaat en de verblijfkosten van het betreffende kind, de begeleiders en de adoptieouders. Tot slot omvatten deze bemiddelingskosten de bureaukosten.

Vergunninghouders

Als je uitgebreidere informatie over deze kosten wilt ontvangen, kan je de vergunninghouders benaderen. Dit zijn, zoals hiervoor genoemd, organisaties welke een vergunning van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben zodat zij kunnen bemiddelen bij interlandelijke adoptie.

Uitstellen of beëindigen procedure

In verschillende fasen van de procedure is het mogelijk om uitstel aan te vragen of de adoptieprocedure stop te zetten. In sommige gevallen komt het voor dat je zelf niet een keuze hebt; dan ben je immers verplicht om de adoptieprocedure uit te stellen.

Informatiebijeenkomst uitstellen

Na de betaling, dien je de informatiebijeenkomst binnen een periode van vier maanden te volgen. Als je dat niet doet, vervalt jouw inschrijving en hierbij is uitstel niet mogelijk. Daarom is het aan te raden om goed te bedenken of je de procedure al wilt starten voordat je betaalt. Als dat niet het geval is, dan is het verstandig dat jij je op een later moment (opnieuw) aanmeldt.

Voorlichtingsbijeenkomsten uitstellen

Er zijn twee tijdstippen waarop het mogelijk is dat je de deelname aan de vijf voorlichtingsbijeenkomsten kan uitstellen, namelijk:
 • Nadat je de uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomst hebt ontvangen. Het is dan mogelijk om maximaal voor één jaar uit te stellen.
 • Nadat je de voorlichtingsbijeenkomsten hebt betaald. Het is dan mogelijk om maximaal voor drie jaar uit te stellen.

Verplicht uitstellen adoptieprocedure

In een paar situaties moet je de adoptieprocedure uitstellen. Hiervan is in de volgende situaties sprake:
 • Een nieuwe partner;
 • Een zwangerschap;
 • Een echtscheiding;
 • Het opnemen van een pleegkind in jouw gezin;
 • De langdurige uithuisplaatsing van een pleegkind;
 • Overlijden van een van de partners;
 • Een ernstige ziekte van een van de partners.
Het is van belang dat je de zogenoemde Adoptievoorzieningen informeert indien er in jouw privé omstandigheden belangrijke wijzigingen zijn geweest. Let hierbij op dat het tijdstip waarop je uitstelt van belang is voor eventuele terugbetaling van het voorlichtingsgeld.

Voortzetten voorlichting

Als je de voorlichting wilt voortzetten, dan dien je dit bij de Adoptievoorzieningen te melden. Zij zullen je dan zo spoedig mogelijk indelen. Als je de procedure hebt uitgesteld omdat je zwanger was, dan is het mogelijk om weer deel te nemen aan de betreffende voorlichtingsbijeenkomsten indien het kind een jaar oud is. Dit dien je hen dan binnen een periode van een maand nadat het kind geboren is, te laten weten.

Gezinsonderzoek uitstellen

Het is tevens mogelijk dat er na de voorlichting omstandigheden plaatsvinden welke voor de zogenoemde Raad voor de Kinderbescherming een reden zijn om het betreffende gezinsonderzoek uit te stellen. Naast de hierboven genoemde redenen is dat bijvoorbeeld ook het geval indien je vruchtbaarheidsonderzoeken of vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaat. Het is ook mogelijk dat je zelf het gezinsonderzoek uitstelt. Dit uitstel kan maximaal twee jaar duren. Je moet hiertoe dan een schriftelijk verzoek indienen bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Gezinsonderzoek voortzetten

Als je het gezinsonderzoek wenst te laten plaatsvinden, dien je tijdig contact op te nemen met de Raad voor de Kinderbescherming. Als je zelf niet met deze Raad contact opneemt, nemen zij na een periode van twee jaar contact met je op.

Beëindigen procedure

Als je besluit dat je toch niet meer wilt adopteren, is het mogelijk om de adoptieprocedure te beëindigen. Het is aanbevolen om dit schriftelijk mede te delen door gebruik te maken van het standaardformulier van Adoptievoorzieningen. Deze dient door allebei de partners, voor zover dat mogelijk is, ondertekend te worden. Het is mogelijk dat je een eventuele betaling dan terugkrijgt, maar dit hangt van het tijdstip dat jij je hebt afgemeld af en of je de procedure hebt uitgesteld.

Adoptie advocaat

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor en soms ook per advocaat. Heb je een laag inkomen en geen rechtsbijstandverzekering? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

In adoptieprocedures is het verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij raden je daarom aan om je te laten bijstaan door een advocaat. Een advocaat kan je helpen met indienen van het verzoekschrift, en je bijstaan tijdens de zitting. De adoptierecht advocaten van Lawspot helpen je hier graag bij. Mocht je een vraag hebben over het adoptierecht, of wil je bijgestaan worden door een van onze adoptierechtadvocaten, neem dan contact op. Wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

adoptie kind

Kind adopteren

Het adopteren van een kind met de Nederlandse nationaliteit gaat gepaard met een aantal voorwaarden. Kinderen die ouder zijn dan 18 jaar kunnen alleen bij

Meer lezen »
Bel nu