Echtscheiding aanvragen, hoe doe je dat?

Echtscheiding aanvragen, hoe doe je dat?

Een echtscheiding wordt slechts in de praktijk gebracht nadat er bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding ingediend is. Voordat je kunt scheiden, moet men dus een officiële procedure bij de rechtbank doorlopen. Dit begint met het aanvragen van de echtscheiding.

Procedure bij de rechtbank

Voor het aanvragen van de echtscheiding stuurt de advocaat een verzoekschrift. Indien een van de partners stelt dat het huwelijk duurzaam ontwricht is, zal de rechter vrijwel altijd de echtscheiding uitspreken. Hij onderzoekt de argumenten die tot de duurzame ontwrichting leiden.

Nationaliteit

De rechter onderzoekt de nationaliteit van zowel jou als de huwelijkspartner. De rechter is namelijk slechts bevoegd tot het uitspreken van de echtscheiding indien:

  • Beide huwelijkspartners de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • Een van de huwelijkspartners de Nederlandse nationaliteit heeft en minimaal 6 maanden woonachtig is in Nederland;
  • Beide huwelijkspartners hebben niet de Nederlandse nationaliteit, maar in ieder geval een van de beide huwelijkspartners alvorens het verzoek tot echtscheiding gedaan is, minimaal 1 jaar woonachtig in Nederland geweest is.

Duur huwelijk

Een aanvraag tot echtscheiding is op ieder moment van het huwelijk mogelijk. Wat betreft de duur van het huwelijk zijn dus geen aanvullende voorwaarden gesteld. Zelfs op de dag dat je gehuwd bent kun je bij de rechter een verzoek tot echtscheiding indienen.

Het inschakelen van een advocaat

Voor het aanvragen van een echtscheiding bij de rechter ben je verplicht een advocaat in de arm te nemen. Er zijn twee manieren waarop een verzoekschrift tot echtscheiding kan worden vormgegeven.

Eenzijdig verzoek

Enerzijds is een eenzijdig verzoek tot echtscheiding mogelijk. Dat betekent dat een van de huwelijkspartners het verzoek tot echtscheiding doet. De rechter zal bij een eenzijdig echtscheidingsverzoek de andere huwelijkspartner de mogelijkheid geven om zijn of haar mening wat betreft het huwelijk te delen met de rechter. Echter, mocht de andere huwelijkspartner het oneens zijn met het verzoek tot echtscheiding, zal de rechter, op grond van een duurzame ontwrichting van het huwelijk, de echtscheiding alsnog uitspreken.

Gemeenschappelijk verzoek

Anderzijds is ook een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding mogelijk. Dit betekent dat de huwelijkspartners gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding indienen.

In plaats van een advocaat een mediator inschakelen

De advocaat moet de scheiding aanvragen bij de rechter. Er kan dus geen echtscheiding plaatsvinden zonder de inmenging van een advocaat. Echter, met behulp van een mediator kun je de juridische documenten invullen en onderling afspraken maken. Een mediator kan een prettig en goedkoop alternatief zijn voor een advocaat voor dergelijke werkzaamheden.

Nevenvoorzieningen

Bij een echtscheiding moet men veel voorzieningen treffen. Het is dus niet slechts enkel een echtscheiding. Denk hierbij aan voorzieningen wat betreft mogelijke minderjarige kinderen (gezag over de kinderen en omgangsregelingen), of een van de huwelijkspartners partner- en/of kinderalimentatie moet betalen, wie na de echtscheiding in het echtelijk huis mag blijven wonen en op welke wijze de bezittingen verdeeld worden moeten. Dergelijke voorzieningen worden ook wel nevenvoorzieningen genoemd. De verzoeker kan door middel van het verzoekschrift  de rechter verzoeken hieromtrent voorzieningen te treffen.

Verweer aanvoeren tegen een echtscheidingsverzoek

Zodra het verzoekschrift tot echtscheiding, inclusief de nevenvoorzieningen, ingediend is bij de rechter, krijgt de wederpartij de mogelijkheid van de rechter om zijn of haar zienswijze wat betreft de echtscheiding te delen. Hierbij kan men verweer voeren. Niet alleen tegen de echtscheiding op zichzelf, ook tegen de nevenvoorzieningen kan verweer gevoerd worden. Denk hierbij aan situaties waarin de ene partij het niet eens is met de betaling van de alimentatie, de omgangsregeling met de kinderen of de verdeling van de bezittingen.

Mondelinge behandeling

Wanneer de rechter het verweerschrift van het verzoek tot echtscheiding in ontvangst genomen heeft, zal hij een mondelinge behandeling bepalen. Gedurende de mondelinge behandeling kunnen allebei de huwelijkspartners, bijgestaan door hun advocaten, de mogelijkheid krijgen om hun standpunten kenbaar te maken.

Beschikking

Vier weken nadat de mondelinge behandeling geweest is, zal de rechter een beschikking doen. Dit betekent dat de rechter zijn uitspraak met beide partijen deelt.

Hoger beroep

Er is een mogelijkheid tot hoger beroep indien een van de huwelijkspartners zich niet kan vinden in de beschikking van de rechter. De zaak wordt dan weer beoordeeld, maar dan door het gerechtshof, die vervolgens een beslissing neemt.

Cassatie

Er is een mogelijkheid tot cassatie bij de Hoge Raad indien een van de huwelijkspartners zich niet kan vinden in de beschikking van het gerechtshof. Inhoudelijk zal de Hoge Raad echter niet ingaan op de zaak. De Hoge Raad controleert slechts of het gerechtshof de wet goed heeft toegepast.

echstcheiding aanvragen

Gemeenschappelijk verzoek

De echtscheidingsprocedure zal veel minder lang duren indien jullie samen besluiten tot een verzoek tot echtscheiding. De echtscheiding wordt dan louter schriftelijk afgewikkeld, waardoor een mondelinge behandeling niet meer vereist is. Bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding is het echter wel belangrijk dat jullie gezamenlijk overeenkomen hoe om te gaan met onder andere de alimentatie en het gezag over de kinderen.

Definitieve echtscheiding

Het huwelijk is definitief ontbonden als de uitspraak van de rechter in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven. Het verzoek tot inschrijving van de beschikking van de rechter doet de advocaat of de advocaat van jouw huwelijkspartner bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Een kleine brief is hiervoor afdoende.

Termijn nog niet verlopen

Indien de termijn voor het hoger beroep nog niet verlopen is, moeten jij en jouw partner allebei een akte van berusting of een verzoek van inschrijving ondertekenen. Hiermee geven jullie aan allebei akkoord te zijn met de echtscheiding. Indien jouw partner of jijzelf weigert deze akte of het verzoek te ondertekenen, is het pas mogelijk de echtscheiding in te schrijven nadat de hoger beroepstermijn verstreken is.

Hoger beroep

Het is niet zo dat een beschikking tot echtscheiding niet in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven kan worden indien er een hoger beroep aangetekend wordt door een van de partijen. Een beschikking tot echtscheiding kan nog steeds worden ingeschreven indien er onenigheid bestaat over een van de nevenbeschikkingen, maar beide partijen het wel eens zijn over de echtscheiding zelf. Het is niet mogelijk de echtscheiding in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand, indien beide partijen het oneens zijn over de echtscheiding zelf.

De flitsscheiding

Er was tot en met 1 maart 2009 nog de mogelijkheid tot een flitsscheiding. Bij een flitsscheiding kon men een echtscheiding regelen zonder dat hierbij de inmenging van een rechter verplicht was. Echter, hierbij kwamen enkele nadelige gevolgen kijken. Niet elk land erkende de flitsscheiding. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opheffen van de mogelijkheid tot een flitsscheiding.

Online mogelijk

Echter is het mogelijk om een echtscheiding online af te ronden, ondanks dat de flitsscheiding afgeschaft is. Met name in situaties waarin beide partners er snel over uit komen hoe diverse zaken (waaronder bijvoorbeeld het gezag over de kinderen, de verdeling van de bezittingen en de hoogte van de alimentatie) geregeld worden, is de online scheiding mogelijk. Mocht er hoge nood zijn bij de scheiding, dan bestaat de mogelijkheid tot een spoedscheiding. Hierbij regelt de rechter de scheiding tussen de acht en vijftien dagen.

De voorlopige voorzieningen

Een procedure voor een echtscheiding kan zomaar enkele maanden in beslag nemen. Zelfs als de beslissing tot een echtscheiding al genomen is, zijn er nog steeds veel zaken die snel geregeld moeten worden. Het is prettig als dit in goed overleg gedaan kan worden, maar in veel situaties blijkt dit lastig. Wanneer jullie er samen niet uit kunt komen, zou een voorlopige voorziening een mogelijkheid bieden om tot een goede oplossing te komen.

Spoedprocedure

De rechter neemt dan in een spoedprocedure enkele voorlopige beslissingen. Denk hierbij aan wie het echtelijk huis voorlopig mag blijven bewonen, hoe de omgang met de kinderen voorlopig geregeld dient te worden of dat en welk bedrag partner- of kinderalimentatie aan de partner betaald moet worden. Zodra een van de partners besluit een verzoekschrift tot een voorlopige voorziening in te dienen, zal de rechter meestal binnen twee weken een mondelinge behandeling bepalen. De rechter doet, wederom meestal binnen twee weken, een uitspraak.

Geen hoger beroep mogelijk tegen voorlopige voorzieningen

Het is niet mogelijk om hoger beroep aan te tekenen tegen een voorlopige voorziening. Echter, indien jouw situatie of die van jouw partner in de tussentijd veranderd is, kunnen de voorlopige voorzieningen alsnog gewijzigd worden in lijn met de gewijzigde omstandigheden.

Voorbeeld echtscheiding aanvragen

De rechter heeft bij een voorlopige voorziening bepaald dat jouw partner 1250 euro per maand aan partneralimentatie aan jou moet betalen. Niet lang nadat de rechter een beschikking gewezen heeft, krijg je te horen dat je ontslagen wordt en een WW-uitkering aan moet vragen. Nadat je met jouw advocaat in beraad bent gegaan, komen jullie tot het besluit de rechter te verzoeken om de voorlopige voorzieningen aan te passen. Als gevolg van jouw ontslag is de 1250 per maand niet genoeg om van rond te komen.

Het is mogelijk om een verzoek in te dienen tot voorlopige voorzieningen bij een rechtbank wanneer de procedure tot een echtscheiding nog niet van de grond gekomen is.

Gedurende welke periode zijn de voorlopige voorzieningen geldig?

Totdat een rechter uitspraak heeft gedaan over de echtscheiding blijven de voorlopige voorzieningen geldig. Indien de rechter de voorlopige voorzieningen uitgesproken heeft en er niet een verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank, stoppen de voorlopige voorzieningen binnen 4 weken.

Veelgestelde vragen echtscheiding aanvragen

Wat zijn de kosten van een scheiding?

De kosten bij een scheiding variëren. De kosten liggen gemiddeld tussen de €2000,- en €4000,-.

Wat heb je nodig om een scheiding aan te vragen?

Verschillende documenten zijn hierbij nodig. Zo is er een echtscheidingsconvenant nodig. Verder een ouderschapsplan, gemeentelijk uittreksel vanuit het huwelijksregister en mogelijk gemeentelijke uittreksels uit het geboorteregister van minderjarige kinderen.

Wie moet het huis verlaten bij echtscheiding?

Er moeten afspraken worden gemaakt over wat er met de woning gebeurt. Zonder definitieve afspraken moet één van de partners de woning verlaten.

Wie betaalt de kosten van een advocaat?

Samen met de ex-partner betaal je de kosten van een advocaat. Ook is griffierecht verschuldigd voor de behandeling van de zaak bij de rechtbank. Het kan zo zijn dat er een tegemoetkoming plaats vindt in de kosten.

Meer weten over echtscheiding?

Lees meer over bijvoorbeeld:

Echtscheiding advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Enschede, Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, Groningen, Leeuwarden, Utrecht, Zwolle en Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in echtscheidingszaken.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

echtscheiding aanvragen

Veel gelezen artikelen

Bel nu