Disclaimer

Lawspot.nl B.V. is geen advocatenkantoor en de medewerkers van Lawspot.nl B.V. treden niet op in de hoedanigheid van advocaat.

Lawspot.nl B.V. streeft ernaar om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Het oogmerk is niet om juridisch advies te verlenen voor concrete gevallen. Lawspot.nl B.V. maakt op zijn website gebruik van gegevens en data uit openbare bronnen. Deze data zijn afkomstig van derden en kunnen fouten en/of onwaarheden bevatten. Lawspot.nl B.V. staat niet in voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website getoonde informatie van welke aard of herkomst dan ook, dan wel in de elektronische nieuwsbrieven van Lawspot.nl B.V. of berichtgeving via sociale media namens Lawspot.nl B.V.. Lawspot.nl B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade in welke vorm dan ook (direct of indirect) veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website, in de elektronische nieuwsbrieven en berichtgeving via social media en/of ontstaan uit verleende diensten.

Verwijzingen naar websites en bronnen die Lawspot.nl B.V. niet onderhoudt, zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. De verwijzingen impliceren niet dat Lawspot.nl B.V. de inhoud van deze websites en bronnen goedkeurt of onderschrijft. Lawspot.nl B.V. draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie noch voor het functioneren van de websites van derden.

Op deze website en de door Lawspot.nl B.V. verspreide berichtgeving via social media en elektronische nieuwsbrieven rusten intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Lawspot.nl B.V.. Het is de gebruiker van deze website en/of de ontvanger van de elektronische nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van deze website of de elektronische nieuwsbrieven te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Lawspot.nl B.V..

Bel nu