Derdenbeslag

Derdenbeslag

Beslaglegging kan een gevolg zijn van het nalatig zijn bij het nakomen van jouw verplichtingen. Doorgaans vereist beslaglegging voorafgaand goedkeuring door de rechter, voordat een deurwaarder komt om beslag te leggen op een zaak. Het kan echter ook voorkomen dat er beslag kan worden gelegd zonder toestemming van de rechter. Dit wordt ook wel derdenbeslag genoemd.

In dit artikel bespreken wij wat het derdenbeslag exact inhoudt, wanneer deze plaats kan vinden, de verschillende vormen van het derdenbeslag en de mogelijkheden indien het beslag is gelegd.

Derdenbeslag

In het normale geval wordt er een beslag gelegd op een goed (of meerdere goederen) dat de schuldenaar bezit. Hij is immers degene die niet aan zijn schuld heeft voldaan. Er zijn echter verschillende gevallen denkbaar waarin het niet de schuldenaar is die de goederen onder zich heeft, maar een derde partij. Voor dergelijke gevallen bestaat er de mogelijkheid tot derdenbeslag. Daarmee is derdenbeslag een vorm van beslag, maar betreft het goederen die zich onder een ander dan de schuldenaar bevinden.

Voorbeelden

Stelt je voor dat een bank het geld van de schuldenaar onder zich heeft. Door middel van een derdenbeslag kan dan deze rekening van de schuldenaar worden vastgezet. Ook kan je ervoor zorgen dat het geld naar de schuldeiser wordt overgemaakt. Omdat een rekening doorgaans levendig is (ene moment staat er meer op, ander moment weer minder) is het moment van het beslag van belang. Binnenkomende gelden na het beslag vallen daar namelijk niet meer onder. Het derdenbeslag bij de bank wordt ook wel bankbeslag genoemd.

Mogelijkheden derdenbeslag

Een andere mogelijkheid voor derdenbeslag vindt plaats bij de werkgever van de schuldenaar. In het geval van een loondienst bestaat er vaak nog een loonplicht voor de werkgever om zijn werknemer te betalen. Met derdenbeslag kan dus op het geld van de werkgever beslag worden gelegd voor het deel dat werknemer diende te ontvangen als loon. Het beslag wordt dan gelegd voordat het loon wordt uitbetaald.

Uit een arrest van de Hoge Raad, bleek ook de mogelijkheid te bestaan om een derdenbeslag te leggen op een (bijstands)uitkering. Dit bleek uit het Gemeente/UWV-arrest.

Verder zijn er nog veel meer mogelijkheden denkbaar in welke derdenbeslag ook een mogelijkheid is om het geld terug te krijgen. Een voorbeeld betreft de fietsenmaker die de fiets van de schuldenaar aan het repareren is of een alimentatieplichtige ex-echtgenoot welke nog dient te betalen.

Vormen

Er zijn twee verschillende manieren om derdenbeslag te leggen, het executoriaal beslag of het conservatoir beslag.

Het executoriaal beslag

Executoriaal derdenbeslag houdt in dat het derdenbeslag wordt gelegd met het oog op het verkrijgen van het goed van de derde partij. Zo kan je dit goed verkopen of teruggeven aan de schuldeiser. Beide hebben het uiteindelijke doel om het in geld om te zetten, ten einde de opbrengst aan de schuldeiser te geven. Het doel van het executoriaal derdenbeslag is dus het verkrijgen van de goederen om de schuldeiser af te betalen, wanneer de schuldenaar weigert het goed af te geven of om de rekening te betalen.

Het conservatoir beslag

Het conservatoir derdenbeslag is een soort van bevriezing. In het geval van het conservatoire beslag is er nog geen rechterlijke uitspraak uit welke de executoriale titel voortkomt. Toch wordt bijvoorbeeld de rekening bevroren of het goed in beslag genomen. Het doel is dan om te voorkomen dat het goed weg wordt gebracht of het geld op de rekening wordt uitgegeven zodat er geen beroep meer op kan worden gedaan. Doorgaans moet de rechter de aanvraag tot conservatoir beslag goedkeuren. Dit heeft als gevolg dat de schuldenaar niet langer vrij is het goed te gebruiken naar zijn wil. Hiermee wordt voorkomen dat het goed verdwijnt of vermindert. Het conservatoir beslag is gebaseerd op het idee ‘van een kale kip kan men niet plukken’.

Wanneer derdenbeslag?

De hoofdregel is dat beslagleggen, daarmee ook derdenbeslag, plaats kan vinden indien de rechter daartoe uitspraak heeft gedaan. Dit betreft een hoofdregel, er zijn dan ook uitzonderingen op denkbaar. Bijvoorbeeld bij verschillende overheidsinstanties zoals de Belastingdienst.

Executoriaal derdenbeslag

Indien er een executoriale titel moet worden verkregen ten einde het beslag te kunnen leggen op de goederen onder een derde, dan moet er een dagvaarding worden uitgebracht en wordt dus de rechter betrokken. Het is aan de deurwaarder om deze dagvaarding aan de schuldenaar over te brengen. Uit deze dagvaarding volgt dan informatie omtrent het beslechten van het geschil. Hierin staat ook dat beslag op het goed zal worden gelegd indien hij de zaak verliest. De zaak wordt dan ten overstaan van de rechter behandeld. In het geval dat de schuldeiser hier zijn gelijk krijgt dan kan het executoriale derdenbeslag plaatsvinden.

Conservatoir derdenbeslag

De werking omtrent het conservatoire derdenbeslag is vlotter. Uit de aard van deze vorm van beslag volgt namelijk al dat de schuldenaar niet gehoord hoeft te worden omtrent de zaak. Het voorafgaand aan het beslag toch horen van de schuldenaar gaat namelijk ten koste van het idee van het conservatoir beslag. Dit stelt de schuldenaar namelijk in de positie om toch nog het goed weg te maken voordat het beslag wordt gelegd. De rechter dient eenvoudig onderzoek te doen, alvorens hij beslist tot conservatoir beslag of niet.

Beslagvrije voet

In het geval van derdenbeslag zijn er gevallen waarbij er rekening gehouden moet worden met de zogenaamde beslagvrije voet. Dit slaat op een zeker bestaansminimum voor de schuldenaar. Indien het beslag wordt gelegd op periodieke uitkeringen, moet er rekening worden gehouden met het bestaansminimum van de schuldenaar. Het is namelijk niet gek om te bedenken dat beslag op loon, alimentatie of dus een uitkering, al redelijk eenvoudig de schuldenaar de mogelijkheid ontneemt om over middelen te beschikken van welke hij dient te leven.

De hoofdregel van de beslagvrije voet is dat de hoogte afhangt van de gezinssituatie van de schuldenaar. Daarbij geldt er een beslagvrije voet van 90% van de bijstandsnorm. Er zijn echter wel degelijk uitzonderingen denkbaar betreffende het verhogen of verlagen van deze beslagvrije voet.

Mogelijkheden tegen derdenbeslag

Het is verstandig om contact op te nemen voor juridische bijstand, wanneer er mogelijk executoriaal derdenbeslag wordt gelegd op uw goederen. Een goed verweer kan er namelijk voor zorgen dat de vordering tot beslag niet succesvol is bij de rechtbank.

In het geval dat het derdenbeslag reeds is gelegd dan is het nog steeds verstandig om juridische bijstand te verkrijgen. Er kan namelijk nog een mogelijkheid bestaan om het beslag te beëindigen of bijvoorbeeld het aanvechten dat de beslagvrije voet niet juist is toegepast ten koste van u.

In het geval dat er wordt gedreigd met het leggen van conservatoir beslag dan kan het ook verstandig zijn om daarbij juridische bijstand te verkrijgen, aangezien de hoofdprocedure nog plaats moet vinden omtrent het beslag (en de executoriale titel).

Conclusie

In het geval van derdenbeslag wordt er beslag gelegd op goederen of op geld van de schuldenaar. Deze goederen bevinden zich dan onder een derde partij. Daarbij zijn de meest voorkomende gevallen omtrent loon van de werkgever, (spaar)geld bij de bank en nog te ontvangen uitkeringen van een uitkeringsinstantie. Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden om derdenbeslag te leggen. Dit kan zowel executoriaal, als conservatoir. In beide gevallen dient er in het geval van periodieke uitkeringen rekening te worden gehouden met de beslagvrije voet.

Advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in aandeelhouderszaken. Klik hier of bel ons via: 085 –5000 202.

Meer weten hierover?

Lees meer over bijvoorbeeld:

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

derdenbeslag

Veel gelezen artikelen

Bel nu