Contractenrecht

Heb je een conflict met een opdrachtgever, leverancier of een andere partij? Wil je algemene voorwaarden opmaken of een huurovereenkomst sluiten? Of wil je juist zoveel mogelijk problemen voorkomen door een goed contract op te stellen? Bij al deze vragen spelen contractenrechten een belangrijke rol. Het contractenrecht is een alledaags recht; iedereen heeft immers te maken met contracten. Hieronder volgt een uitleg van dit belangrijke rechtsgebied.

Wat is het contractenrecht?

Men noemt het contractenrecht ook wel het overeenkomstenrecht. Dit rechtsgebied houdt zich bezig met overeenkomsten en contracten. Het gaat om het recht dat het eindigen en de duur van overeenkomsten behandelt en daarnaast over het toepassen en opstellen van overeenkomsten. Dit contractenrecht is onderdeel van het zogenoemde verbintenissenrecht. Dit verbintenissenrecht is weer een onderdeel van het burgerlijke recht, ook wel civiele recht genoemd.

Definitie verbintenis

Kort gezegd is de definitie van een verbintenis een zogenoemde vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meerdere personen. Op grond van deze verbintenis dient de ene partij een bepaalde prestatie te verrichten en daarop heeft de andere partij recht.

Contractsvrijheid

In Nederland geldt in beginsel contractsvrijheid. Dit houdt in dat iedereen in principe mag afspreken wat hij of zij wil. Echter, er zijn wel degelijk beperkingen. In sommige gevallen zijn bepaalde afspraken namelijk volgens de wetgever niet acceptabel. Hierna volgt een extreem voorbeeld.

Voorbeeld

Denk aan het geval dat je een afspraak hebt gemaakt met een persoon om iemand anders te vermoorden. Zo’n afspraak is nietig, want hij is in strijd met de goede zeden en/of de wet. Als je zo’n afspraak gemaakt zou hebben en de andere persoon houdt zich niet aan deze afspraak, dan is het ook niet mogelijk om naar de rechter te stappen om nakoming te eisen van die betreffende afspraak. De rechter zal in dit geval de andere persoon niet veroordelen om toch nog de afspraak na te komen. De conclusie luidt dan dus ook dat het niet mogelijk is om sommige afspraken te maken. Je kunt tenminste niet de nakoming ervan afdwingen omdat de afspraak niet gemaakt kan/mag worden.

Is een mondelinge afspraak ook geldig?

In beginsel geldt dat een afspraak een afspraak is, ook als deze mondeling is gemaakt. Gelukkig kan men in de meeste situaties vertrouwen op zijn zakelijke relaties. Echter, in de praktijk is ingeval een mondelinge afspraak vaak lastig te bewijzen wat er exact afgesproken is. Daarom is het ook bij een relatie waarin je 100% vertrouwen hebt aan te raden om een schriftelijke overeenkomst te maken. Dit is de beste manier om eventuele problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen te voorkomen.

In welke gevallen is een advocaat contractenrecht nodig?

Je kunt bij een advocaat contractenrecht terecht indien je nieuwe contracten wenst op te stellen of bestaande contracten wenst te controleren. Ook is het mogelijk om een advocaat contractenrecht in te schakelen als er reeds conflicten ontstaan zijn over een bepaald contract of indien je een gesloten overeenkomst wil laten eindigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

De kern van het contractenrecht

Bij het contractenrecht gaat het eigenlijk om autonomie. Hieronder valt zelfbeschikking: iemand die autonoom is, bepaalt zijn eigen keuzes. Dit maakt het contractenrecht mogelijk. Dit recht geeft mensen namelijk de mogelijkheid om hun leven op hun eigen manier in te vullen door overeenkomsten te sluiten met anderen. Denk hierbij aan een gitaar kopen, een Netflix abonnement nemen of een appartement huren; allemaal zelfgekozen in het leven.

Vrijheid

De gedachte bij het contractenrecht is dat de partijen zich vrijwillig binden aan elkaar. De zelfbeschikking eist dus voor het begin een bepaalde mate van vrijheid.  Hierbij geldt het uitgangspunt van de vrije wil: van beide partijen wordt verwacht dat zij hun eigen wil vormen en op basis van deze eigen wil rechtshandelingen aangaan. Het is erg belangrijk dat deze wil in alle vrijheid gevormd wordt. Hiertoe dienen de zogenoemde wilsgebreken: een rechtshandeling die niet is ontstaan uit de vrije wil kan men vernietigen. Denk hierbij aan bedreiging, bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden.
contractenrecht

Verantwoordelijkheid

Bij de hierboven genoemde vrijheid hoort verantwoordelijkheid. Als je in vrijheid kan contracteren, dan ben je tegenover de andere partij immers verantwoordelijk voor een juiste nakoming.

Wat als de wederpartij de afspraken niet nakomt?

Indien de andere partij zijn afspraken niet nakomt, dan heb je verschillende opties. Zo kun je je op het volgende beroepen:
In sommige situaties kan het voorkomen dat een gesloten contract vernietigbaar of nietig is.

Waar moet je aan denken als je een overeenkomst opstelt?

Het is maatwerk om een overeenkomst op te stellen. Het is per geval verschillend wat de partijen bij de gesloten overeenkomst in een bepaalde situatie met of voor elkaar gaan doen. Bij elke overeenkomst zorgt een advocaat contractenrecht er in ieder geval voor dat er gelet wordt op de hieronder genoemde vraagstukken:
  • Welke partijen zijn er?
  • Wat kunnen de partijen van elkaar verwachten; wie doet wat precies en wat staat daar tegenover?
  •  Welke specifieke belangen hebben de partijen?
  •  Welke risico’s zijn er verbonden aan de overeenkomst en wie is waarvoor aansprakelijk?
  • Wat dien je te doen als de wederpartij zijn verplichting niet, niet tijdig of niet volledig nakomt?
  • Wanneer is het mogelijk om je te beroepen op overmacht?
  • Welk recht geldt voor de overeenkomst en welke rechter is bevoegd om over de betreffende geschillen te oordelen?
  • Is het aan te raden om beëindigingsmogelijkheden zoals ontbinden en vernietigen in de overeenkomst op te nemen of juist niet?

Advocaat contractenrecht

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor. Heb je een laag inkomen? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

Contractenrecht advocaat uit eigen regio

In het contractenrecht is het niet verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij adviseren echter dat jij je wel laat bijstaan door een advocaat. Een gespecialiseerde contractenrecht advocaat kan je helpen met het beroep indienen bij de juiste instantie, of bijvoorbeeld aantonen dat je schade hebt geleden. De contractenrecht advocaten van Lawspot helpen je hier graag bij. Mocht je een vraag hebben over het contractenrecht, of wil je bijgestaan worden door een van onze contractenrechtadvocaten, neem dan contact op.

Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing
te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in contractrecht zaken. Vul het formulier in of bel ons direct op. Wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Veelgestelde vragen contractenrecht?

Wat houdt contractenrecht in?

Het is onderdeel van het civiele/burgerlijke recht. Het wordt ook wel gezien als ‘het overeenkomstenrecht’. Zoals de naam al aangeeft houdt dit deel van het recht zich bezig met contracten. Hierbij zijn verschillende elementen van belang. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het opstellen, de duur, nakoming en beëindiging van contracten.

Wat zijn de grondbeginselen van het contractenrecht?

Het contractenrecht is gestoeld op contractsvrijheid en partijautonomie. In principe mag je alles afspreken. Dit geldt niet als dit verboden wordt door de wet, de goede zeden of de openbare orde.

Wat betekent een verbintenis?

Bij een verbintenis gaat een partij (genaamd de schuldenaar) een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking aan met een andere partij (schuldeiser) die hem verplicht tot het nakomen van een bepaalde prestatie. De schuldeiser is gerechtigd tot nakoming van deze prestatie.

Is contractenrecht privaatrecht?

Het contractenrecht is een onderdeel van het privaatrecht. Het privaatrecht is een stuk breder. Hier valt bijvoorbeeld ook het erfrecht onder.

Wat is het verschil tussen een overeenkomst en een verbintenis?

Uit een overeenkomst vloeien verbintenissen voort. Verbintenissen kunnen ook voortvloeien uit de wet. Ook kan er sprake zijn van een natuurlijke verbintenis. Bij een overeenkomst is het vaak zo dat partijen over en weer verbintenissen met elkaar aangaan. Uit een overeenkomst vloeien dus verbintenissen voort, maar niet elke verbintenis komt voort uit een overeenkomst. Zoals hierboven aangegeven kan het ook uit de wet voortvloeien.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Reflexwerking algemene voorwaarden

Geheimhoudingsbeding

  Het is logisch dat elk bedrijf bedrijfsgeheimen heeft. Een bedrijf wil immers niet dat bijvoorbeeld zijn hele administratie of zijn grote onderzoek naar dure

Meer lezen »
Einde contract bepaalde tijd

Einde tijdelijk contract

  Het tijdelijke contract gaat, evenals de naam zelf al zegt, niet onbeperkt door. Dit tijdelijke contract gaat men aan terwijl er een specifiek eindpunt

Meer lezen »
Dwaling

Dwaling

Als men een overeenkomst sluit, gebeurt dit door een aanbod van een verkoper en een aanvaarding van een koper. Als de wil voor het aangaan

Meer lezen »

Blauwe lijst

Veel mensen nemen de algemene voorwaarden in de meeste gevallen niet goed door als zij een overeenkomst sluiten. Het gevolg hiervan is dat men aan

Meer lezen »
NDA

NDA

Wat is een non-disclosure agreement (nda) Het komt ontzettend vaak voor dat je met anderen informatie deelt. In sommige gevallen is het van belang dat

Meer lezen »
koopovereenkomst

Koopovereenkomst

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee partijen. Een koopovereenkomst is een afspraak over de koop van een voorwerp. Een van de partijen stelt het

Meer lezen »
Bel nu