Lawspot Advocaten

Contractenrecht

Heb je een conflict met een opdrachtgever, leverancier of een andere partij? Wil je algemene voorwaarden opmaken of een huurovereenkomst sluiten? Of wil je juist zoveel mogelijk problemen voorkomen door een goed contract op te stellen? Bij al deze vragen speelt het contractenrecht een belangrijke rol. Het contractenrecht is een alledaags recht; iedereen heeft immers te maken met contracten. Hieronder volgt een uitleg van dit belangrijke rechtsgebied.

Wat is het contractenrecht?

Men noemt het contractenrecht ook wel het overeenkomstenrecht. Dit rechtsgebied houdt zich bezig met overeenkomsten en contracten. Het gaat om het recht dat het eindigen en de duur van overeenkomsten behandelt en daarnaast over het toepassen en opstellen van overeenkomsten. Dit contractenrecht is onderdeel van het zogenoemde verbintenissenrecht. Dit verbintenissenrecht is weer een onderdeel van het burgerlijke recht, ook wel civiele recht genoemd.

Definitie verbintenis

Kort gezegd is de definitie van een verbintenis een zogenoemde vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meerdere personen. Op grond van deze verbintenis dient de ene partij een bepaalde prestatie te verrichten en daarop heeft de andere partij recht.

Contractsvrijheid

In Nederland geldt in beginsel contractsvrijheid. Dit houdt in dat iedereen in principe mag afspreken wat hij of zij wil. Echter, er zijn wel degelijk beperkingen. In sommige gevallen zijn bepaalde afspraken namelijk volgens de wetgever niet acceptabel. Hierna volgt een extreem voorbeeld.

Voorbeeld

Denk aan het geval dat je een afspraak hebt gemaakt met een persoon om iemand anders te vermoorden. Zo’n afspraak is nietig, want hij is in strijd met de goede zeden en/of de wet. Als je zo’n afspraak gemaakt zou hebben en de andere persoon houdt zich niet aan deze afspraak, dan is het ook niet mogelijk om naar de rechter te stappen om nakoming te eisen van die betreffende afspraak. De rechter zal in dit geval de andere persoon niet veroordelen om toch nog de afspraak na te komen. De conclusie luidt dan dus ook dat het niet mogelijk is om sommige afspraken te maken. Je kunt tenminste niet de nakoming ervan afdwingen omdat de afspraak niet gemaakt kan/mag worden.

Is een mondelinge afspraak ook geldig?

In beginsel geldt dat een afspraak een afspraak is, ook als deze mondeling is gemaakt. Gelukkig kan men in de meeste situaties vertrouwen op zijn zakelijke relaties. Echter, in de praktijk is ingeval een mondelinge afspraak vaak lastig te bewijzen wat er exact afgesproken is. Daarom is het ook bij een relatie waarin je 100% vertrouwen hebt aan te raden om een schriftelijke overeenkomst te maken. Dit is de beste manier om eventuele problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen te voorkomen.

In welke gevallen is een advocaat contractenrecht nodig?

Je kunt bij een advocaat contractenrecht terecht indien je nieuwe contracten wenst op te stellen of bestaande contracten wenst te controleren. Ook is het mogelijk om een advocaat contractenrecht in te schakelen als er reeds conflicten ontstaan zijn over een bepaald contract of indien je een gesloten overeenkomst wil laten eindigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
 • Arbeidsovereenkomst opzeggen;
 • Aannemingsovereenkomst;
 • Overeenkomsten tot het leveren van diensten en/of producten;
 • Aandeelhouderscontracten;
 • Huurovereenkomst opzeggen;
 • Koopovereenkomst:
 • – Overeenkomst van opdracht;
 • Verkoop- en leveringsvoorwaarden;
 • Vennootschapsakte.

De kern van het contractenrecht

Bij het contractenrecht gaat het eigenlijk om autonomie. Hieronder valt zelfbeschikking: iemand die autonoom is, legt zichzelf de wet op. Dit maakt het contractenrecht mogelijk. Dit recht geeft mensen namelijk de mogelijkheid om hun leven op hun eigen manier in te vullen door overeenkomsten te sluiten met anderen. Denk hierbij aan een gitaar kopen, een Netflix abonnement nemen of een appartement huren; allemaal zelfgekozen in het leven.

Vrijheid

De gedachte bij het contractenrecht is dat de partijen zich vrijwillig binden aan elkaar. De zelfbeschikking eist dus voor het begin een bepaalde mate van vrijheid.  Hierbij geldt het uitgangspunt van de vrije wil: van beide partijen wordt verwacht dat zij hun eigen wil vormen en op basis van deze eigen wil rechtshandelingen aangaan. Het is erg belangrijk dat deze wil in alle vrijheid gevormd wordt. Hiertoe dienen de zogenoemde wilsgebreken: een rechtshandeling die niet is ontstaan uit de vrije wil kan men vernietigen. Denk hierbij aan bedreiging, bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden.

Verantwoordelijkheid

Bij de hierboven genoemde vrijheid hoort verantwoordelijkheid. Als je in vrijheid kan contracteren, dan ben je tegenover de andere partij immers verantwoordelijk voor een juiste nakoming.

Wat als de wederpartij de afspraken niet nakomt?

Indien de andere partij zijn afspraken niet nakomt, dan heb je verschillende opties. Zo kun je je op het volgende beroepen:
 • Opschorting;
 • Ontbinding;
 • Schadevergoeding;
 • Nakoming.
In sommige situaties kan het voorkomen dat een gesloten contract vernietigbaar of nietig is.

Waar moet je aan denken als je een overeenkomst opstelt?

Het is maatwerk om een overeenkomst op te stellen. Het is per geval verschillend wat de partijen bij de gesloten overeenkomst in een bepaalde situatie met of voor elkaar gaan doen. Bij elke overeenkomst zorgt een advocaat contractenrecht er in ieder geval voor dat er gelet wordt op de hieronder genoemde vraagstukken:
 • Welke partijen zijn er?
 • Wat kunnen de partijen van elkaar verwachten; wie doet wat precies en wat staat daar tegenover?
 •  Welke specifieke belangen hebben de partijen?
 •  Welke risico’s zijn er verbonden aan de overeenkomst en wie is waarvoor aansprakelijk?
 • Wat dien je te doen als de wederpartij zijn verplichting niet, niet tijdig of niet volledig nakomt?
 • Wanneer is het mogelijk om je te beroepen op overmacht?
 • Welk recht geldt voor de overeenkomst en welke rechter is bevoegd om over de betreffende geschillen te oordelen?
 • Is het aan te raden om beëidigingsmogelijkheden zoals ontbinden en vernietigen in de overeenkomst op te nemen of juist niet?

Advocaat contractenrecht

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor. Heb je een laag inkomen? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

In het contractenrecht is het niet verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij adviseren echter dat jij je wel laat bijstaan door een advocaat. Een gespecialiseerde contractenrecht advocaat kan je helpen met het beroep indienen bij de juiste instantie, of bijvoorbeeld aantonen dat je schade hebt geleden. De contractenrecht advocaten van Lawspot helpen je hier graag bij. Mocht je een vraag hebben over het contractenrecht, of wil je bijgestaan worden door een van onze contractenrechtadvocaten, neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons direct op. Wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

NDA

NDA

Wat is een non-disclosure agreement (nda) Het komt ontzettend vaak voor dat je met anderen informatie deelt. In sommige gevallen is het van belang dat

Meer lezen »
koopovereenkomst

Koopovereenkomst

Er is sprake van een koopovereenkomst als er sprake is van een overeenkomst tussen partijen, waarbij de prestatie van de koper inhoudt het geven van

Meer lezen »

Europees Bankbeslag

Wanneer u een vordering heeft op een bedrijf of consument in Nederland kunt u ervoor kiezen om beslag te leggen op diens banktegoeden. De tegoeden

Meer lezen »

Scheiden en een koophuis

Scheiden en een koophuis: uitkopen of verkopen? Bij een scheiding worden alle gezamenlijke bezittingen op enig moment verdeeld. In de meeste gevallen is de woning

Meer lezen »
Bel nu