Bruikleen

Bruikleen

In de wet is bruikleen als volgt uitgelegd. Bruikleen is een overeenkomst tussen twee of meer partijen, waarbij een partij aan de andere partij een zaak om niet (gratis) laat gebruiken. Dit gebruik is onder het voorbehoud dat de partij die de zaak leent deze na het gebruik teruggeeft. Volgens de wet zijn alle zaken geschikt om in bruikleen te geven.

Over het algemeen is het bekend op welke wijze een lening plaatsvindt, hoe het werkt normaal gesproken en welke morele en ethische normen hierbij horen. In dit artikel zullen wij u op de hoogte brengen van de juridische gevolgen van bruikleen.

We zullen het specifiek hebben over de juridische term bruikleen, wat iets anders is dat het verbruikleen. Allereerst zullen wij u uitleggen wat een bruikleen is, hoe de teruggave werkt van hetgeen dat u geleend heeft, welke dingen in bruikleen gegeven kunnen worden en welke verplichtingen voor zowel degene die uitleent als degene die leent komen kijken.

Wat is een zaak?

De wet legt een zaak uit als zijnde een stoffelijk object dat voor menselijke beheersing vatbaar is. Dit komt er meestal op neer dat het vast te pakken is voor een doorsnee mens. Bepaalde niet-vatbare dingen, zoals internet, informatie en warmte zijn ook aan te merken als zaken.

Normaal gesproken wordt er met zaken dagelijkse dingen zoals een boek, een huis, een computer, een kast, een bank of bijvoorbeeld een vaas bedoeld, de mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.

Verschil tussen bruikleen en verbruikleen

Het is belangrijk dat u de termen bruikleen en verbruikleen niet door elkaar heen haalt. Het verschil tussen deze termen zit hem in de zaak die uitgeleend is en wat hiermee gebeurd is.

Wanneer we spreken van bruikleen, wordt na de bruikleen de zaak weer teruggeven (zoals bijvoorbeeld een boek).

Bij verbruikleen wordt de zaak verbruikt door degene die deze geleend heeft. Wanneer de verbruikleen afgelopen is krijgt degene die de zaak uitgeleend heeft een vergelijkbare zaak terug van de lener (zoals bijvoorbeeld een beker melk). Volgens de wet behoort het bruikleen tot het regelend recht. Dat wil zeggen dat, indien overeengekomen, er van de gestelde regels afgeweken mag worden.

Verplichtingen voor de lener

Er bestaan enkele verplichtingen voor degene die een zaak in bruikleen heeft. De lener dient met zorg om te gaan met de in bruikleen genomen zaak. De zaak moet bewaard en behouden worden. Ook is het niet toegestaan om de zaak anders dan overeengekomen of wat de bedoeling van de zaak is te gebruiken.

Zaak gaat verloren

Het kan gebeuren dat zaak die in bruikleen gegeven is verloren gaat en degene die de zaak in bruikleen had dit had kunnen voorkomen door zijn eigen zaak hiervoor te gebruiken. Degene die de zaak in bruikleen had, moet deze zaak vergoeden. Een voorbeeld hiervan is een boek die gebruikt werd als onderzetter, terwijl de lener ook zijn eigen boek hiervoor had kunnen gebruiken.

Waardevermindering van de zaak

Een zaak die in bruikleen gegeven is normaal gebruikt wordt kan toch in waarde verminderen zonder dat de lener hier schuld aan heeft. De lener hoeft deze waardevermindering niet aan de uitlener te vergoeden. Een voorbeeld hiervan is een kreukel in een pagina van een boek of minder inkt in de pen die u heeft uitgeleend.

Gemaakte kosten door de lener

Anderzijds kan het ook voorkomen dat degene die de zaak geleend heeft onkosten gemaakt heeft om de uitgeleende zaak te kunnen gebruiken. Deze onkosten hoeven niet vergoed te worden door degene die de zaak uitgeleend heeft en moeten betaald worden door de lener.

Verplichtingen voor de uitlener

Niet alleen de lener, maar ook de uitlener moet voldoen aan enkele verplichtingen bij een bruikleen. Het is voor de uitlener niet mogelijk om het uitgeleende op een willekeurig moment terug te vorderen. De uitlener heeft deze mogelijkheid pas wanneer de lener de zaak gebruikt heeft waarvoor deze de bedoeling was, of wanneer de afgesproken termijn verlopen is.

Met spoed terugvorderen

Indien degene die de zaak uitgeleend heeft deze zaak met spoed en onverwacht nodig heeft, dan kan hij deze zaak wel terugvorderen. Indien nodig kan hij dan naar de rechter stappen om teruggave te vorderen.

Gemaakte kosten vergoeden

Zoals hierboven genoemd, is degene die de zaak in bruikleen gekregen heeft verantwoordelijk voor de kosten die nodig zijn om van de zaak gebruik te kunnen maken. Echter, dit is niet het geval indien deze kosten buitengewoon en noodzakelijk zijn. Ook kosten, waarbij het uit spoed niet mogelijk was om toestemming te vragen aan de uitlener, moeten door de uitlener betaald worden.

Ook wanneer de zaak beschadigd is, en degene die de zaak uitleent hiervan op de hoogte was (bijvoorbeeld een scheur in een pagina van een boek) en de lener hiervan niet op de hoogte gesteld heeft, moet de uitlener de gevolgen hiervan dragen.

Conclusie

In Nederland wordt er veel gebruik gemaakt van bruikleen. Dit kan plaatsvinden op mondelinge wijze, schriftelijke wijze maar ook op een wijze die via een andere weg overeengekomen is. Normaal gesproken is het onduidelijk voor mensen die niet juridisch onderlegt zijn welke gevolgen op juridisch gebied een bruikleen met zich meebrengt, ondanks dat deze gevolgen er altijd zullen zijn. Niet alleen de lener, maar ook de uitlener dient zich aan enkele regels te houden, behalve als dit uitgesloten is in de overeenkomst. Dit is mogelijk, omdat de in de wet opgestelde regels voor bruikleen regelend recht zijn en er derhalve vanaf geweken mag worden.

Mocht u vragen hebben over het bruikleen, wanneer u bijvoorbeeld iets in bruikleen wilt uitgeven of een bruikleen langer gaat duren dan geanticipeerd met verjaring als gevolg, is het raadzaam om hulp te vragen van een jurist of advocaat, om een goede overeenkomst op te stellen waarin alles dat overeengekomen is goed vastgelegd is.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

bruikleen

Veel gelezen artikelen

Bel nu