Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de bevoegdheden van de overheid en de relatie tussen de overheid en burgers. Het bestuursrecht bepaalt bijvoorbeeld dat bestuursorganen zorgvuldig hun besluiten moeten voorbereiden en dat zij bij het beslissen de betrokken belangen mee afwegen. Daarnaast regelt het bestuursrecht de mogelijkheid om als burger naar de rechter te stappen bij onenigheid over een besluit. Dit staat allemaal beschreven in de Algemene Wet Bestuursrecht (hierna: Awb). In dit blog lees je meer over het bestuursrecht.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

De overheid heeft veel macht jegens de burgers. Daarom is het belangrijk dat de overheid goed omgaat met de uitoefening van de macht. Hiervoor kent het bestuursrecht enkele geschreven en ongeschreven beginselen. Deze noemen we ook wel de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Het zorgvuldigheidsbeginsel

Het zorgvuldigheidsbeginsel is neergelegd in artikel 3:2 Awb. Dit beginsel vereist dat besluiten zorgvuldig worden genomen. Het bestuur moet de burger correct bejegenen, bijvoorbeeld door tijdige mededelingen. Ook moet het bestuur het nodige onderzoek doen voorafgaand aan het besluit. Uit dit beginsel vloeit ook voort dat tijdens het besluitvormingsproces gekeken moet worden naar eventuele partijdigheid van ambtenaren, naar de mogelijkheid tot toepassing van hardheidsclausules of de mogelijkheid tot compensatie van nadeel.

Het gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel volgt uit artikel 1 van de Grondwet. Discriminatie is niet toegestaan. Gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Een bestuursorgaan kan niet zomaar een aanvraag voor een vergunning weigeren als zij eerder een vergelijkbare aanvraag heeft goedgekeurd. Om gerechtvaardigd een andere beslissing te nemen, moet er sprake zijn van een relevant verschil.

Het vertrouwensbeginsel

Het vertrouwensbeginsel is een ongeschreven rechtsbeginsel. Dit betekent dat dit beginsel niet is terug te vinden in de wet. Desondanks moeten bestuursorganen wel rekening houden met het vertrouwensbeginsel. Bestuursorganen moeten daarom rekening houden met de verwachtingen die zij mondeling of op papier scheppen. Wanneer een bestuursorgaan verwachtingen schept en deze verwachtingen zijn terecht dan moeten deze verwachtingen zoveel mogelijk worden nageleefd. Hierbij wordt gekeken of de gewekte verwachtingen zijn toe te rekenen aan het bestuursorgaan, op welke manier de verwachtingen zijn gewekt en of er sprake was van onvolledige of onjuiste informatie.

Gerechtvaardigde verwachting

Is er dan sprake van gerechtvaardigde verwachting dan moet het bestuursorgaan een belangenafweging maken. Hierbij kijkt het bestuursorgaan naar het belang van de burger bij honorering van de verwachting. Daarnaast kijkt het bestuursorgaan naar het algemeen belang dat zich tegen de honorering verzet. Deze twee belangen weegt het bestuursorgaan vervolgens af. Het vertrouwensbeginsel kan ook spelen wanneer een ambtenaar een toezegging doet waartoe hij niet bevoegd is. De schijn van bevoegdheid is in veel gevallen aan het bestuursorgaan toe te rekenen.

Het beginsel van evenwichtige en evenredige belangenafweging

Het beginsel van evenwichtige en evenredige belangenafweging is neergelegd in art. 3:4 Awb. Bij het nemen van een besluit spelen vaak meerdere belangen. De ene partij heeft er bijvoorbeeld veel belang bij dat een bepaald besluit wordt genomen, terwijl de andere partij juist niet wil dat het besluit wordt genomen. Het bestuursorgaan mag dan niet zomaar voorkeur geven aan één van de partijen. Het bestuursorgaan is dan verplicht om alle relevante belangen tegen elkaar af te wegen.

Het motiveringsbeginsel

Het motiveringsbeginsel volgt uit art. 3:46 Awb. Dit houdt in dat elke beslissing dat een bestuursorgaan neemt moet steunen op een goede motivering. Burgers moeten weten waarom het bestuur een bepaalde beslissing neemt. De motivering van het besluit moet dit uitleggen. Hieruit volgt dat de motivering begrijpelijk moet zijn maar ook in lijn met eerder genomen besluiten. Eveneens moet de motivering aanvaardbaar zijn en aansluiten bij de relevante feiten.

Het verbod op misbruik van bevoegdheid

Het verbod op misbruik van bevoegdheid is neergelegd in art. 3:3 Awb. Dit houdt in dat het bestuur alleen bevoegdheden mag gebruiken ten behoeve van het doel van de bevoegdheid. De burgemeester mocht bijvoorbeeld niet een woning vorderen op grond van de Woonruimtewet met als reden dat de woning een te hoge huurprijs had. De Woonruimtewet was hier niet voor bedoeld. Art 3:3 Awb waarborgt dat een bestuursorgaan haar bevoegdheden op de juiste manier gebruikt. De overheid weegt op grond van dit artikel enkel de relevante belangen mee in de besluitvorming en gebruikt haar bevoegdheden voor de juiste doeleinden.

Bevoegdheden

De overheid mag niet zomaar alles doen wat ze willen. Hoewel wij zelf het bestuur kiezen via verkiezingen betekent dit niet dat het bestuur gerechtigd is om te doen en laten wat ze zelf willen. Het uitgangspunt in het recht is dat burgers alles mogen doen behalve dan die dingen die bij wet verboden zijn. Voor de overheid daarentegen geldt dat zij niets mogen behalve die dingen waarvoor zij vanuit de wet toestemming hebben gekregen. Het bestuur mag dus alleen die dingen doen waartoe ze volgens de wet een bevoegdheid voor hebben gekregen. Voorbeelden hiervan zijn de bevoegdheid van de burgemeester om een pand tijdelijk te sluiten waarin drugs aanwezig is geweest. Of bijvoorbeeld de verplichting voor het gemeentebestuur om de huishouding van de gemeente te regelen. Of de bevoegdheid van de provinciale staten om een provinciale verordening op te stellen.

Gemeentebestuur

In de praktijk zijn de burgemeester, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders de bestuursorganen waarmee burgers het meest in aanraking komen. Over het algemeen strekken de bevoegdheden van de burgemeester tot het handhaven en bewaken van de openbare orde en veiligheid. De gemeenteraad is bevoegd om plaatselijke verordeningen op te stellen en het college van burgemeester en wethouders is belast tot de uitvoer van de verordeningen en het dagelijkse bestuur.

Sancties

De bedoeling van de wet is dat het recht wordt nageleefd. De Algemene Wet Bestuursrecht regelt daarom de mogelijkheid tot sancties voor het bestuur. Er bestaan twee soorten sancties; herstelsancties en bestraffende sancties. Wanneer een toezichthouder constateert dat er een regel wordt overtreden dan kan er gekozen worden voor een herstelsanctie, mits de overtreding ook daadwerkelijk te herstellen is. Kan de overtreding niet worden hersteld, dan is een bestraffende sanctie meer op zijn plaats.

Last onder bestuursdwang

De last onder bestuursdwang is een herstelsanctie. De overtreder krijgt de mogelijkheid om zijn overtreding te herstellen. In de last onder bestuursdwang staat allereerst de overtreding benoemd. Vervolgens bevat de beschikking met de last onder bestuursdwang de verplichte herstelmaatregelen en de termijn waarbinnen de overtreder deze moet nemen. Voldoet de overtreder niet aan de opgelegde verplichting tot herstel. Dan gaat het bestuursorgaan zelf over tot herstel. De kosten voor het herstel verhaalt het bestuursorgaan vervolgens op de overtreder.

Last onder dwangsom

De last onder dwangsom is een vergelijkbare herstelsanctie. Ook hier krijgt de overtreder allereerst de mogelijkheid om zijn overtreding te herstellen. Eveneens bevat de beschikking met de last onder dwangsom de overtreding. Ook staan hier de verplichte herstelmaatregelen en de in acht te nemen termijn in. Daarnaast staat er een dwangsom in. Dit is een bedrag dat de overtreder moet betalen als hij geen herstelmaatregelen neemt. Dit kan een totaalbedrag zijn maar ook een bedrag per tijdseenheid tot een maximumbedrag.

Bestuurlijke boete

Een voorbeeld van een bestraffende sanctie is de bestuurlijke boete. Deze sanctie past bij een overtreding die niet meer te herstellen is. De overtreder ontvangt in dit geval een beschikking met de verplichting tot het betalen van een boete. Dit betekent dat de overtreder bestraft wordt door middel van het bestuursrecht. Het is dan niet mogelijk om de overtreder daarna ook nog via het strafrecht te bestraffen voor de overtreding.

Overige sancties

Andere mogelijke sancties zijn het intrekken van een vergunning of het stopzetten van een subsidie. Ook is het mogelijk om een subsidie te korten of een vergunning te beperken. Deze sancties kunnen beide bestraffend en herstellend zijn.

Wanneer geldt het bestuursrecht?

Wanneer je het niet eens bent met de overheid kan je niet altijd naar de bestuursrechter. Hiervoor gelden een aantal vereisten. Allereerst moet het gaan om een besluit. Dit is een op schrift gestelde beslissing, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, van een bestuursorgaan. Een publiekrechtelijke rechtshandeling betekent dat het moet gaan om een aanpassing in het recht die alleen door de overheid gedaan kan worden. Het sluiten van een koopovereenkomst is een voorbeeld van een privaatrechtelijke rechtshandeling. Dit is ook een aanpassing in het recht, want beoogd wordt dat het eigendom van iets naar een nieuwe eigenaar verschuift. Dit is echter niet een verandering die alleen gedaan kan worden door de overheid.

Publiekrechtelijke rechtshandeling

Een voorbeeld van een publiekrechtelijke rechtshandeling is bijvoorbeeld het verlenen van een subsidie of het intrekken van een vergunning.

Andere vereisten

Op schrift gesteld betekent niet alleen op papier, per mail is ook een mogelijkheid. Tenslotte moet het besluit natuurlijk wel zijn genomen door een bestuursorgaan. Een bestuursorgaan moet verantwoordelijk zijn geweest voor de beslissing anders is het ook niet logisch om naar de bestuursrechter te gaan. Het besluit moet dus zijn genomen door bijvoorbeeld een minister, de gemeenteraad, de burgemeester of de commissaris van de koning.

Voorbeeld

Hieruit volgt dat het schoonvegen van de straat door de gemeente geen besluit is waartegen je in beroep kan gaan bij de bestuursrechter. Het is geen schriftelijke beslissing die een publiekrechtelijke verandering in het recht inhoudt. Een brief waarin de burgemeester aangeeft dat de straat een tijdje afgesloten zal worden wegens een evenement is wel een besluit. Het is een schriftelijke beslissing genomen door een bestuursorgaan waarmee het recht tijdelijk wordt aangepast. Een bepaalde straat is gedurende bepaalde tijd verboden om te betreden met bijvoorbeeld auto’s. Dit is een verandering die alleen de overheid kan bewerkstelligen, een burger kan dit niet doen. Ben je het niet eens met deze brief. Dan staat een gang naar de bestuursrechter open.

Belanghebbende

Het is niet altijd voor iedereen mogelijk om een besluit van een bestuursorgaan te bestrijden. De Algemene Wet Bestuursrecht bepaalt dat alleen belanghebbenden een besluit kunnen bestrijden. Het zijn van belanghebbende betekent dat je daadwerkelijk door het genomen besluit geraakt wordt. Op deze manier filtert het Bestuursrecht de mogelijkheid om te klagen tegen het bestuur. Een besluit kan alleen bestreden worden door belanghebbenden. Voor het zijn van belanghebbende gelden 5 criteria

Eigen belang

Het genomen besluit moet jouw eigen belang raken. Het is niet zomaar mogelijk om namens iemand anders bezwaar in te dienen. In dat geval heb je namelijk een machtiging nodig. In beginsel kan je alleen een besluit van een bestuursorgaan bestrijden als dit besluit jouw eigen belang raakt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin je de aanvrager bent van het besluit of de situatie waarin jouw buurman een vergunning krijgt om een schuurtje te bouwen.

Persoonlijk belang

We spreken van persoonlijk belang wanneer jouw belang te onderscheiden is van het belang van de massa. Wanneer je tegen een besluit op wilt treden wegens milieueffecten dan vertegenwoordig je als het ware algemene belangen. Hoewel jij misschien enorm begaan bent met het milieu is dit geen van de massa te onderscheiden belang. Wanneer je optreedt tegen het kappen van een boom omdat zonder deze boom jouw ramen de hele dag in de volle zon staan, dan heb je wel een persoonlijk belang. Dit belang is te onderscheiden van het belang van de massa.

Objectief belang

Jouw belang moet ook objectief bepaalbaar zijn. Dit betekent dat het belang niet enkel op vermoedens, angst of emotionele belangen kan steunen. Dit betekent dan weer niet dat het moet gaan om materiële belangen. Immateriële belangen zoals kwaliteit van woonomgeving of afname van verkeersveiligheid zijn wel objectief bepaalbaar.

Rechtstreeks belang

Jouw belang moet direct worden geraakt door de werking van het genomen besluit. Dit betekent dat er een causaal verband moet bestaan tussen het besluit en jouw belang. Jouw belang mag niet zijn afgeleid vanuit de belangen of de situatie van een ander. Wanneer jouw buurman geen vergunning krijgt om een winkel te starten op het industrieterrein en daarom besluit om te verhuizen, ben je geen belanghebbende bij dit besluit om het feit dat jij, jouw wellicht geliefde buurman verliest. Hier is geen sprake van een rechtstreeks belang

Actueel belang

Jouw belang moet al aanwezig zijn op het moment dat het besluit genomen wordt. Het belang mag niet onzeker zijn en ook niet pas mogelijk in de toekomst opspelen.

Bezwaar & administratief beroep

Voordat je tegen een besluit in beroep kan gaan bij de bestuursrechter krijgt het bestuursorgaan eerst nog de kans om een heroverweging te nemen. Deze voorprocedure noemen we ook wel bezwaar. In sommige gevallen heroverweegt een ander bestuursorgaan het besluit. Deze procedure noemen we administratief beroep. Administratief beroep komt echter weinig voor.

Voorprocedure

Belangrijk is in ieder geval, dat je eerst de voorprocedure doorloopt voordat je in beroep gaat bij de rechter. Op deze manier krijgt het bestuursorgaan eerst altijd zelf de mogelijkheid om het besluit te herstellen indien nodig. Je dient bezwaar in door een bezwaarschrift naar het bestuursorgaan te sturen dat het besluit genomen heeft. Dit doe je binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Het bestuursorgaan dat over het bezwaar beslist, stelt jou en eventuele andere belanghebbenden in de gelegenheid om gehoord te worden. Hierin kan je jouw bezwaren nader toelichten. Na het horen heeft het bestuursorgaan 6 weken de tijd om een nieuwe beslissing te nemen. Schakelt zij een externe adviescommissie in, dan heeft zij 12 weken de tijd om een nieuwe beslissing te nemen.

Volledige heroverweging

Het nemen van een nieuwe beslissing door het bestuursorgaan, betekent dat zij het eerste besluit volledig heroverweegt. Dan is niet alleen van belang of het besluit rechtmatig is. Ook van belang is of het besluit doelmatig is en of een andere oplossing wellicht mogelijk is.

(Hoger) Beroep bij de rechter

Ben je het niet eens met de beslissing die het bestuursorgaan heeft genomen tijdens de procedure van bezwaar maken? Dan kan je in beroep bij de bestuursrechter. Dit doe je door, binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar, een beroepsschrift in te dienen bij de rechtbank. De rechter beslist op grond van jouw beroepsschrift. Het is dus van belang dat al jouw bezwaren hierin staan beschreven. De rechter oordeelt vervolgens enkel over de rechtmatigheid van het genomen besluit. Hierbij kijkt hij of het bestuursorgaan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht heeft genomen.

Voorlopige voorziening

Mogelijk kun je een beslissing van een bestuursorgaan of de bestuursrechter niet afwachten. In dat geval kan verzocht worden om een voorlopige voorziening. Er moet sprake zijn van een spoedeisend belang. Een andere vereiste is dat er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt. Een voorlopige voorzieningszaak staat ook bekend als een kort geding zaak. Bij toewijzing van de aanvraag, geldt dit oordeel totdat beslist is in de oorspronkelijke procedure, ook wel de bodemprocedure genoemd.

Geen doelmatige toetsing

De doelmatigheid van het besluit toetst de rechter niet. De doelmatigheid hangt namelijk samen met het wegen van bestuurlijke prioriteiten en deze taak licht bij het bestuur. In Nederland kennen we scheiding der machten, de rechter blijft dus weg bij bestuurlijke taken. Nadat de rechter heeft geoordeeld over de rechtmatigheid van het besluit is het mogelijk om in hoger beroep te gaan als je het niet eens bent met de rechter.

Hoger beroep

In het bestuursrecht bestaan er verschillende hoger beroepsinstanties. Dit zijn de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en het gerechtshof. Bij welke instantie je hoger beroep in moet dienen hangt af van het door het bestuursorgaan genomen besluit. Het uitgangspunt is dat je jouw beroep indient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Centrale Raad van Beroep beslist over sociale zekerheidszaken en ambtenarenzaken. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven beslist over economische zaken zoals subsidies of bijvoorbeeld regulering van de markt.

Nadeelcompensatie

De situatie kan zich voordoen dat een bestuursorgaan een besluit neemt dat volledig rechtmatig is maar wel enorme nadelige gevolgen voor jou heeft. Moet jij dan deze nadelige gevolgen dragen ten aanzien van het algemeen belang? Het antwoord op deze vraag is nee. Rechtmatig handelen van de overheid mag er niet toe leiden dat een enkeling een onevenredige last moet dragen. Is dit wel het geval dan moet de overheid deze enkeling financieel tegemoetkomen.

Burgerlijke rechter

In sommige gevallen kan zelfs de burgerlijke rechter uitspreken dat de overheid hun handelen moet compenseren. De rechter kan dan het rechtmatige handelen van de overheid toch als onrechtmatige daad aanmerken. Dit omdat de overheid niet is tegemoetgekomen in de geleden schade. Bij de beoordeling voor het toekennen van compensatie kijkt men naar het causale verband, of de benadeelde het risico op schade heeft aanvaard, of deze over zich afgeroepen. Ook is van belang of de benadeelde ook voordelen heeft behaald uit het genomen besluit.

Schadevergoeding

Schadevergoeding is de compensatie die kan volgen op een onrechtmatig genomen besluit. De eisen die voor schadevergoeding gelden zijn af te leiden uit de onrechtmatige daad uit boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

  • De overheid moet onrechtmatig hebben gehandeld
  • De handeling kan worden toegerekend aan de overheid
  • De geschonden rechtsnorm beschermde de beschadigde belangen van de benadeelde
  • De schade is ontstaan door de onrechtmatige handeling
  • De schade bestaat uit daadwerkelijk geleden schade die vatbaar is voor vergoeding
  • De benadeelde hoeft niet voor de schade op te draaien wegens eigen handelen of nalaten
  • De vordering tot schadevergoeding is niet verjaard

Voldoet uw situatie aan deze 7 vereisten? Dan kun je een verzoekschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. Met dit verzoekschrift vorder je vergoeding van de geleden schade. Weigert het bestuursorgaan jou schadevergoeding uit te betalen. Dan kan je dit vorderen bij de rechter. In sommige gevallen moet je naar de Civiele rechter en in sommige gevallen moet je naar de Bestuursrechter. Dit hangt af van de hoogte van jouw vordering en van de bevoegde rechter in hoogste aanleg bij beoordeling van het eerste besluit.

Advocaat bestuursrecht

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor. Heb je een laag inkomen? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

Gespecialiseerde advocaat

In het bestuursrecht is het niet verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij adviseren echter dat jij je wel laat bijstaan door een advocaat. Een gespecialiseerde bestuursrecht advocaat kan je helpen met het beroep indienen bij de juiste instantie, of bijvoorbeeld helpen bij het aantonen dat je schade hebt geleden. De bestuursrecht advocaten van Lawspot helpen je hier graag bij. Mocht je een vraag hebben over het bestuursrecht of wil je bijgestaan worden door een van onze bestuursrecht advocaten, neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons direct op. Wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Veelgestelde vragen over een bestuursrecht advocaat

Wat is bestuursrecht?

Het bestuursrecht is het rechtsgebied dat gaat over de verhoudingen tussen de overheid en de burgers. Het bestuursrecht regelt de uitoefening van bevoegdheden door de overheid en de bijbehorende voorwaarden. Daarnaast regelt het bestuursrecht de mogelijkheid voor burgers om besluiten van de overheid te bestrijden.

Wat valt onder bestuursrecht?

Het bestuursrecht is een omvangrijk rechtsgebied. Het gaat over besluiten die overheidsorganisaties nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een belastingaangifte van de belastingdienst, het weigeren van een uitkering door het UWV of een aanwijzing van de burgemeester. Dit zijn enkele voorbeelden maar er zijn nog talloze voorbeelden te bedenken.

Wat is de algemene wet bestuursrecht?

De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) regelt in Nederland de verhoudingen tussen de overheid en burgers. Het gaat over de bevoegdheden van het bestuur en regelt de mogelijkheid voor burgers om te procederen tegen de overheid.

Is een bestuursrecht advocaat verplicht?

Het is niet verplicht om gebruik te maken van een advocaat in bestuursrechtelijke procedures. Wij raden je toch aan om gebruik te maken van een advocaat. De procedures kunnen namelijk best moeilijk zijn en er zijn belangrijke termijnen om in de gaten te houden.

Wat is het doel van bestuursrecht?

Het bestuursrecht kent twee hoofdzakelijke doelen. Allereerst individuele rechtsbescherming; dit betekent dat het bestuursrecht de belangen van burgers beschermt tegen de overheid. De overheid mag niet zomaar een besluit nemen zonder dat ze rekening houdt met jouw belangen. Dit betekent echter niet dat een besluit nooit tegen jouw belangen in kan gaan. Soms weegt het algemeen belang zwaarder. Het tweede doel van het bestuursrecht is handhaving van het recht. Ook het bestuur maakt soms fouten. Het bestuursrecht biedt de mogelijkheid om het bestuur op de fouten te wijzen en biedt hen de kans dit te herstellen.

Bestuursrecht advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in bestuursrecht zaken.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Smaad en laster

Kosten hoger beroep

Kosten en kostenvergoeding omtrent hoger beroep? Na een uitspraak van de rechtbank kun je daartegen in hoger beroep gaan als je procespartij bent. Dit kun

Meer lezen »
verzoek tot handhaving

Verzoek tot handhaving

Een voorbeeld van een brief met het verzoek om bouwvoorschriften te handhaven. Het kan zomaar voorkomen dat iemand in de buurt zich niet houdt aan

Meer lezen »
last onder dwangsom

Last onder dwangsom

De overheid heeft de mogelijkheid om de regels te handhaven indien burgers zich niet gedragen in lijn met deze regels. Dit kan door middel van

Meer lezen »
beschikking

Beschikking

Bestuursorganen dienen beslissingen te maken zodat ze hun taken goed uit kunnen voeren. Een beslissing die afkomstig is van een bestuursorgaan heet een besluit. Een

Meer lezen »
Besluit

Besluit

Overheidsinstanties zoals de provincies en gemeenten zullen over bepaalde zaken beslissingen willen nemen om op deze wijze het beleid te bepalen en uit te kunnen

Meer lezen »
planschadevergoeding

Planschadevergoeding

Planschade ontstaat wanneer de gemeente planologische maatregelen neemt. Die kunnen tot gevolg hebben dat uw woning in waarde daalt of dat het woongenot dat u

Meer lezen »
omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is gericht op het reguleren en beschermen van de leefomgeving van burgers, waar onder andere de natuur, water, ruimtelijke ordening en milieu vallen.

Meer lezen »
gebruiksvergunning

Gebruiksvergunning

Er bestaan veel verschillende vergunningen. De gebruiksvergunning is door de overheid in het leven geroepen ter garantie van de brandveiligheid. In deze gebruiksvergunning staan namelijk

Meer lezen »
Last onder bestuursdwang

Last onder bestuursdwang

Als burgers bepaalde regels van de overheid overschrijden, is een bestuursorgaan in staat om tegen het overschrijden van die betreffende regels op te treden. Een

Meer lezen »
Bel nu