Besluit

Besluit

Overheidsinstanties zoals de provincies en gemeenten zullen over bepaalde zaken beslissingen willen nemen om op deze wijze het beleid te bepalen en uit te kunnen voeren. Zulke beslissingen noemt men besluiten.

In dit artikel bespreken we wat het precies is, welke regels men in acht dient te nemen bij het voorbereiden, welke regels er verder zijn voor het vormen van besluiten, op welke wijze het gemotiveerd of toegelicht dient te worden en op welke wijze het bekend moet worden gemaakt.

Definitie

De definitie van een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan. Onder bestuursorgaan valt elk orgaan dat is ingesteld volgens publiekrecht of dat bepaald openbaar gezag heeft. De bovengenoemde schriftelijke beslissing dient een publiekrechtelijke rechtshandeling in te houden.

Schriftelijke beslissingen

Een enorm groot deel van voor de burger belangrijke schriftelijke beslissingen, noemt men een besluit. Een beschikking van een bestuursorgaan wordt ook een besluit genoemd.

Op aanvraag en op initiatief

Allerlei dingen kunnen onder een besluit vallen, denk aan het vaststellen van een bestemmingsplan en het afkeuren van een bijstandsuitkering.  Een besluit kan zowel op aanvraag van de burger worden genomen, als op het initiatief van het overheidsorgaan zelf.

Regels

Bij het nemen van een besluit moet men zich aan erg veel regels houden. Hieronder werken we de hoofdregels uit.

Voorbereiden

Uit de Algemene Wet Bestuursrecht volgt dat een bestuursorgaan niet zonder enige reden iets kan besluiten, ingeval een besluit genomen dient te worden.

Kennis opdoen

Het bestuursorgaan moet eerst de nodige kennis krijgen betreffende de relevante feiten en de belangen die hij mee moet nemen in de afweging. Ook moet het bestuursorgaan de belanghebbenden horen en heeft het de optie om aan deskundigen advies te vragen.

Informatie geven

Bovendien is er de verplichting voor het bestuursorgaan om genoeg informatie te geven aan de betreffende partij.

Goed omgaan met burger

Daarnaast moet hij behulpzaam en op nette wijze omgaan met de burger, dit dient ook te gebeuren in het voorbereidingsproces; denk hierbij aan royaliteit, eerlijkheid en openheid.

Waarschuwen

Tot slot moet het bestuursorgaan de betreffende partij waarschuwen als er een grote kans is dat een besluit negatief voor deze partij uitpakt.

Regels voor besluitvorming

Er geldt een redelijke termijn voor het beslissen, als er een aanvraag voor is gedaan. Echter, die termijn kan per geval verschillend zijn.

Deugdelijk en zorgvuldig

Het besluit dient deugdelijk en op zorgvuldige wijze besloten te worden. Het bestuursorgaan maakt een belangenafweging van alle partijbelangen. Hierbij zijn de gevolgen die voor belanghebbenden nadelig zijn, niet onevenredig groot gelet op de verhouding tot de achterliggende doelen.

Motivering besluit

Het bestuursorgaan moet het genomen besluit deugdelijk motiveren. Denk hierbij aan de vragen: waarom is het besluit genomen? Op welke gronden is het betreffende besluit genomen en met welke afwegingen is hierbij rekening gehouden? Deze motivatie dient logisch opgesteld te zijn en moet navolgbaar zijn. Als er al bekende bezwaren bekend zijn, houdt het bestuursorgaan hiermee rekening in de motivering.

Niet motiveren

Echter, men moet niet ten alle tijden het besluit motiveren. Soms wijst het bestuursorgaan een aanvraag namelijk eenvoudig af; dit is ook een besluit. Dit is het geval als iemand voor de tweede keer een besluit aanvraagt, maar er nog geen nieuwe feiten zijn.

Inhoud besluit

De inhoud van een genomen besluit moet ook echt eerlijk en correct zijn. Zo dienen de belangen van alle partijen tegen elkaar afgewogen te worden en dit dient redelijk te gebeuren. Daarnaast dienen gelijke gevallen ook op gelijke wijze behandeld te worden.

Vertrouwensbeginsel

Bovendien is er sprake van het vertrouwensbeginsel bij het nemen van besluiten. Dit betekent dat de burgers kunnen vertrouwen op eerder gedane uitspraken of verwachtingen die gewekt zijn vanuit het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan heeft de verplichting om het vertrouwen dat gewekt is te respecteren met het besluit.

Redelijke verwachting

Als er derden betrokken zijn bij het besluit en zij daardoor geschaad kunnen worden, dient het bestuursorgaan opnieuw een redelijke afweging te maken. In sommige gevallen wordt het betreffende vertrouwen niet gerespecteerd, maar kan er wel schadevergoeding gegeven worden aan degene die al op grond van vertrouwen heeft gewerkt.

Bekendmaking besluit

Het besluit dat genomen is, moet men bekend maken aan de betrokken personen. Men moet dit zo doen dat personen hiervan kennis en inzicht krijgen over de wijze waarop hun plichten en rechten veranderen.

Aanvrager

De bekendmaking moet aan de aanvrager geschieden en tevens moet mededeling gedaan worden aan de belanghebbenden. De bekendmaking kan gedaan worden door het besluit op te nemen in een van overheidswege gepubliceerde dagblad, huis-aan-huis blad of nieuwsblad. Digitale bekendmaking is ook een optie, maar dat is mogelijk voor zover dat in een van overheidswege uitgegeven blad geschiedt.

Oneens met het besluit?

Als een besluit is genomen en u bent het daar niet mee eens) maakt niet uit welke reden u daarvoor heeft) dan is er in de meeste gevallen de optie om daartegen in bezwaar te gaan. Als er geen mogelijkheid tot bezwaar is, dan is er de optie van administratief beroep of beroep bij de rechter.

Conclusie

De definitie van besluit is: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan die een publiekrechtelijke rechtshandeling bevat. Er zijn verscheidene regels betreffende de voorbereiding, het bekendmaken, het motiveren en het nemen van een desbetreffend besluit. In dit artikel zijn alleen de algemene hoofdregels genoemd. De specifieke regels hangen af van de omstandigheden van het geval.

Advocaat

Het is aan te raden om een bestuursrecht advocaat te benaderen als een besluit is genomen en u het daar mee oneens bent, uw aanvraag tot een besluit niet is geaccepteerd of indien er op andere wijze problemen met een bestuursorgaan zijn ontstaan. Het is verstandig om dit zo snel mogelijk te doen, want bepaalde termijnen kunnen verstreken zijn en hierdoor kunt u in desbetreffend geval geen bezwaarschrift of beroepschrift indienen.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Besluit

Veel gelezen artikelen

Bel nu