Belastingrecht

Het belastingrecht omslaat het hele fiscale heffingssysteem. Het ziet op alle wetten en regels die gaan over het heffen en invorderen van belastingen. Het belastingrecht is in principe onderdeel van het publiekrecht. Binnen het belastingrecht valt onderscheid te maken tussen een aantal soorten belasting: inkomstenbelasting, dividendbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting.

Inkomstenbelasting

Als je in Nederland woont en inkomsten hebt, betaal je in principe inkomstenbelasting. Deze inkomsten zijn verdeeld over drie categorieën: beter bekend als de belastingrecht boxen. Deze boxen hebben ieder een eigen tarief.

  • Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
  • Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Tarieven toepassen

Men kan drie belastbare inkomens hebben: in alle boxen afzonderlijk. Hoeveel de inkomstenbelasting bedraagt, kan berekend worden door de tarieven toe te passen op de belastbare inkomens. Per box worden de inkomsten behandeld en de inkomsten worden zo veel mogelijk per box belast.

Dividendbelasting

Als een vennootschap dividend uitkeert of als een organisatie dividend ontvangt, gelden de regels van de dividendbelasting.

Dividendbelasting als u dividend uitkeert

Het tarief van dividendbelasting bedraagt 15%. Wat men moet doen, hangt er allereerst vanaf of de vennootschap beleggingsdividend of deelnemingsdividend uitkeert. Indien een organisatie 5% of meer van de aandelen in een vennootschap heeft, wordt er deelnemingsdividend uitgekeerd. In uitzonderlijke gevallen wordt ook deelneming uitgekeerd als het aandeel minder dan 5% bedraagt. De overige uitkeringen zijn allemaal beleggingsdividenden.

Inhoudingsvrijstelling

Bij deelnemingsdividend kan de vennootschap vaak een inhoudingsvrijstelling toepassen op de uitkering. Indien de hele uitkering is vrijgesteld, hoeft men geen aangifte te doen. Als een vennootschap beleggingsdividend uitkeert, moet zij hierover meestal 15% dividendbelasting over inhouden. Hiervan moet de vennootschap binnen 1 maand (lopend vanaf de dag na de dag dat het dividend beschikbaar gesteld is) aangifte doen en betalen. Als dit niet tijdig gebeurt, kan de vennootschap een naheffingsaanslag met boete krijgen.

Dividendbelasting als u dividend ontvangt

Het tarief van dividendbelasting bedraagt 15%. Als de ontvanger in Nederland woont, moet de ingehouden dividendbelasting verrekend worden met de inkomstenbelasting. In de aangifte van de inkomstenbelasting moet aangegeven worden welk bedrag aan Nederlandse dividendbelasting ingehouden is. Als de organisatie in Nederland gevestigd is, kan deze de ingehouden dividendbelasting gaan verrekenen met de vennootschapsbelasting. Hoeveel Nederlandse dividendbelasting is ingehouden moet aangegeven worden in de aangifte vennootschapsbelasting. Soms heeft de organisatie dan recht op teruggaaf of vrijstelling van de Nederlandse dividendbelasting.

Als de ontvanger buiten Nederland woont, geldt er soms recht op teruggaaf of vrijstelling.

Omzetbelasting

Omzetbelasting wordt ook wel btw-aangifte genoemd. Hierbij bedraagt de btw de belasting die men moet betalen over zijn/haar omzet. De btw berekent men in de prijs voor de geleverde goederen of diensten. De aangifte wordt maandelijks, per kwartaal of jaarlijks gedaan. Hierbij wordt de btw betaald. Indien men btw heeft betaald over zakelijke kosten, is dit bedrag meestal aftrekbaar.

Ondernemer

Deze omzetbelasting geldt voor de meeste ondernemers. Men is ondernemer als hij/zij zelfstandig werkzaamheden uitvoert en hieruit inkomsten voortkomen.

Vennootschapsbelasting

Een bv en een nv moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Tevens moeten stichtingen en verenigingen dit soms ook doen. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplicht. Bv’s en nv’s die in Nederland gevestigd zijn, zijn binnenlandse belastingplichtigen. Deze doen digitaal aangifte. Buitenlandse belastingplichtigen zijn de bv’s en nv’s die inkomen uit Nederland krijgen, maar gevestigd zijn in het buitenland. Deze doen digitaal of op papier aangifte.

Belastbare bedrag

De berekening van de vennootschapsbelasting vindt plaats over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag bestaat uit de winst min de verrekenbare verliezen. Op deze berekening zijn veel regelingen van toepassing, zoals de investeringsaftrek en de vrijstelling voor kwijtscheldingswinst. Het boekjaar is simpelweg een periode van 12 maanden. Deze hoeft niet gelijk te lopen met een kalenderjaar.

Wijziging

De Wet vennootschapsbelasting is vanaf 1 januari 2022 op enkele onderdelen gewijzigd. Als je aangifte gaat doen van vennootschapsbelasting, let dan goed op deze wijzigingen.

Loonbelasting

Een werkgever is verplicht loonbelasting te betalen. Op het moment dat een werkgever loon gaat betalen, moeten er bepaalde loonheffingen worden ingehouden op het loon van de werknemer. Deze betaalt men later aan de belastingdienst. De werkgever betaald deze via de reguliere aangifte als ondernemer zijnde.

Schijventarief

De loonbelasting kan berekend worden door de laatste belastingtarieven te hanteren. De premie volksverzekeringen en de loonbelasting zijn gebaseerd op het schijventarief voor inkomstenbelasting. Deze schijven en tarieven veranderen vrijwel ieder jaar. De eerste schijf ziet op een loon tot en met 69.397 euro. De tweede schijf ziet op een loon van 69.398 euro of meer.

Advocaat belastingrecht

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor. Heb je een laag inkomen? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

In het belastingrecht is het niet verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij adviseren echter dat jij je wel laat bijstaan door een advocaat. Een gespecialiseerde belastingrecht advocaat kan je helpen met het beroep indienen bij de juiste instantie, of bijvoorbeeld aantonen dat je schade hebt geleden. De belastingrecht advocaten van Lawspot helpen je hier graag bij. Mocht je een vraag hebben over het belastingrecht, of wil je bijgestaan worden door een van onze belastingrechtadvocaten, neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons direct op. Wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Bel nu