AWBZ betekenis

AWBZ betekenis

De AWBZ is de afkorting van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. In deze blog leggen wij uit wat de betekenis is van AWBZ en welke invloed deze wet heeft op je verzekering.

Wat is de AWBZ?

Deze verzekering die normaal gesproken niet gedekt worden door de verzekering of alleen wanneer je een hoge premie betaalt.

Voorbeelden van ziektekosten

Voorbeelden van dergelijke ziektekosten zijn die van de thuiszorg, een ziekenhuisopname die langer duurt dan verwacht, een opname in een verpleeghuis of de verzorging van mensen met een verstandelijke beperking. Voor dergelijke vormen van zorg die bijzonder en langdurig zijn, heeft de overheid afspraken gemaakt met de AWBZ.

Soorten zorg

De AWBZ dekt twee soorten zorg, namelijk de zorg in natura en de zorg die je zelf kunt inkopen door middel van het persoonsgebonden budget, ook wel het PGB genoemd.

Wanneer ben ik verzekerd?

Voor zorg uit de AWBZ ben je verzekerd indien je ingezetene bent of, indien je geen ingezetene bent, je loonbelasting betaalt omdat je in Nederland werkt als grensarbeider of gastarbeider. Wanneer je je maatschappelijke middelpunt in Nederland hebt, ben je in Nederland ingezetene.

Je bent het meest verbonden aan Nederland. Dat wil zeggen dat je hier woonachtig bent, jouw sociale kring zich in Nederland bevindt en je bijvoorbeeld lid bent van verenigingen of geloofsgemeenschappen.

Het hebben van een Nederlands paspoort betekent nog niet direct dat je hier woonachtig bent en dus ingezetene bent. Dit is ook niet het geval wanneer je vanuit een ander land hier in Nederland komt wonen. Pas wanneer jouw maatschappelijke middelpunt zich in Nederland bevindt of je hier werkzaam bent en over jouw salaris loonbelasting betaalt, kun je jezelf aan merken als woonachtig in Nederland.

Mocht je twijfels hebben over het feit of je verzekerd bent voor de AWBZ kun je met jouw zorgverzekeraar contact opnemen en om een schriftelijke bevestiging van de verzekering voor de AWBZ verzoeken.

Inschrijvings- en informatieplicht

Als je gebruik wilt maken van de zorg vanuit de AWBZ moet je aan enkele eisen voldoen. De twee meest belangrijke eisen zijn de plicht tot inschrijving en de plicht tot informatie.

Inschrijvingsplicht

De eerste eis is de plicht tot inschrijving. Dat wil zeggen dat je ingeschreven dient te zijn bij een zorgverzekeraar. Je bent automatisch ingeschreven voor de AWBZ indien je bij een zorgverzekeraar onder de Zorgverzekeringswet, ook wel de ZWV, bent ingeschreven. Ieder kalenderjaar wordt de inschrijving bij de AWBZ automatisch verlengd.

Informatieplicht

Je kunt gevraagd worden om zekere informatie en gegevens te verstrekken die verband hebben met de AWBZ. Alvorens een verzoek tot een zekere voorziening wordt toegekend, dient er onderzoek gedaan worden of je daadwerkelijk recht hebt op deze voorziening.

Ook ben je verplicht informatie te verstrekken betreffende een wijziging in jouw situatie die voor een al toegekende voorziening gevolgen kan of zal hebben. Een van de ministers, het UWV, het College van Toezicht en het College voor Zorgverzekeringen kunnen een dergelijk verzoek doen.

Indien een van deze instanties een informatieverzoek bij je indient, ben je verplicht hieraan gehoor te geven. Het niet verstrekken van de informatie betekent dit niet direct een straf. Mocht de zorgverzekering als gevolg van het niet-verstrekken van informatieschade oplopen, kan de verzekering deze alsnog verhalen. Denk hierbij aan situaties waarin je niet onopzettelijk, zonder dat je er recht op had, gebruik gemaakt heeft van de AWBZ en haar voorzieningen.

De premie voor de AWBZ

Omdat de AWBZ aangemerkt kan worden als een volksverzekering betaalt iedereen die zijn inkomen in Nederland verdient hiervoor premie. Deze wordt automatisch ingehouden op jouw salaris of uitkering. Deze premie wordt automatisch door de belastingdienst geïnd. Indien je werkt als zelfstandige dien je deze premie zelf bij de belastingaangifte van de belastingdienst te betalen.

Juridische hulp?  

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202 

Neem contact op 

AWBZ betekenis

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

AWBZ betekenis

Veel gelezen artikelen

Bel nu