Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de juridische relatie tussen jou en je werkgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verplichting om het loon op tijd te betalen of de verplichting om je als goed werkgever of als goed werknemer te gedragen. De beginselen van jouw arbeidsrechten vind je terug in titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Over belangrijke aspecten zoals bijvoorbeeld arbeidstijden en ontslag, lees je hieronder meer.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

De arbeidsovereenkomst is een afspraak tussen twee partijen: de werkgever en de werknemer. Zij spreken samen af dat de werknemer:

 • Arbeid zal verrichten;
 • Gedurende een bepaalde tijd;
 • In dienst van de werkgever;
 • Tegen loonbetaling.

Volgens het arbeidsrecht moet deze afspraak dus uit vier onderdelen bestaan:

 1. Werk;
 2. Tijd (ook arbeidscontracten voor onbepaalde tijd valt hier onder);
 3. Gezag;
 4. Loon.

Andere zaken in arbeidsovereenkomst

Daarnaast regelt de arbeidsovereenkomst vaak ook andere zaken. Denk daarbij aan verlof, vakantie, ziekte, of bijvoorbeeld een geheimhoudingsverklaring. Ook kunnen werkgever en werknemer een concurrentiebeding of relatiebeding afspreken. Dit betekent dat de werknemer na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet bij een andere werkgever dezelfde werkzaamheden mag verrichten.

Totstandkoming van de arbeidsovereenkomst

Na het doorlopen van de sollicitatieprocedure zal de arbeidsovereenkomst moeten worden opgesteld. Dit hoeven beide partijen niet schriftelijk te doen. De wet vereist niet dat de arbeidsovereenkomst op papier staat. Voor beide partijen is het wel verstandig om de arbeidsovereenkomst op papier te zetten. Zo hebben ze beide bewijs van wat er nu precies is afgesproken.

Aanbod en aanvaarding

Wat wel nodig is voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst is aanbod en aanvaarding en de daarbij benodigde wil en verklaring. Dit betekent dat de werkgever bijvoorbeeld een aanbod doet voor werk tegen een bepaald loon en de werknemer gaat hier mee akkoord. Hij laat met zijn verklaring duidelijk weten dat hij het aanbod wil aannemen. Deze wil moet wel vanuit hemzelf komen. Hij kan niet gedwongen worden om het aanbod aan te nemen. Als een arbeidsovereenkomst wel tot stand komt via dwang, bedreiging of bedrog, dan is de overeenkomst vernietigbaar. Dat betekent dat de overeenkomst juridisch gezien verscheurd kan worden en daarna met terugwerkende kracht niet meer bestaat.

Arbeidsrecht over minderjarigen en een arbeidsovereenkomst

Minderjarigen zijn handelingsonbekwaam. Dit betekent dat zij niet zelfstandig rechtshandelingen mogen verrichten. Zij mogen niet alleen zelf verplichtingen aangaan of juist rechten ontlenen. Voor minderjarigen die 16 jaar oud zijn of ouder, geldt dat zij wel zelfstandig een arbeidsovereenkomst mogen aangaan. Binnen het arbeidsrecht hebben minderjarigen jonger dan 16 jaar toestemming nodig van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

Toestemming geacht te zijn gegeven

Wanneer een minderjarige die jonger is dan 16 jaar een arbeidsovereenkomst aangaat zonder toestemming, dan kan de toestemming worden geacht te zijn gegeven. Dit is het geval wanneer de minderjarige vier weken in dienst van de werkgever werkt en de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) geen beroep heeft gedaan op de handelingsonbekwaamheid van het kind tijdens het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Vakantie en verlof

Het recht op vakantie is gekoppeld aan de hoeveelheid uren die een werknemer werkt. In het arbeidsrecht hebben werknemers recht op vier keer het gemiddelde aantal arbeidsuren per week in een jaar.

Doorbetalen

Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een jaar lang 32 uur per week werkt, dan heeft hij in dat jaar recht op 128 vakantie-uren. Tijdens deze uren is de werknemer vrij om vakantie te vieren, maar krijgt hij wel doorbetaald. Gaat de werknemer langer op vakantie, dan krijgt hij deze uren niet doorbetaald.

Verlof

Verlof is het vrij nemen van werk wegens een bepaalde gebeurtenis. Vaak is verlof onbetaald, maar iedere vorm van verlof kent daarin zijn eigen regels. Veel voorkomende vormen van verlof zijn: calamiteitenverlof, kraamverlof of kort- en langdurend zorgverlof. De meeste vormen van verlof zijn geregeld in de Wet Arbeid en Zorg.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

We spreken van ziekte als de werknemer, wegens een lichamelijk of geestelijk gebrek, niet meer in staat is zijn werkzaamheden te verrichten. De werknemer moet volgens het arbeidsrecht bij ziekte dit zo spoedig mogelijk aan de werkgever melden. Vervolgens kan de werkgever niet rustig wachten op het herstel van de werknemer. De werkgever heeft dan verplichtingen tegenover de werknemer. Hieronder volgt het stappenplan en tijdsverloop dat gehanteerd wordt bij langdurige ziekte.

Arbeidsrecht over langdurige ziekte – tijdlijn

 • De Arbodienst moet beoordelen of langdurig ziekteverzuim wordt verwacht;
 • Is dit het geval, dan stelt de arbodienst binnen 6 weken een analyse op. Hierin staan de omstandigheden die van belang zijn voor het verzuim en de mogelijkheid op re-integratie beschreven;
 • Aan de hand van de re-integratiemogelijkheden stellen de werkgever en werknemer vervolgens gezamenlijk een plan van aanpak op. Minimaal een keer per 6 weken evalueren werkgever en werknemer gezamenlijk het plan en passen dit waar nodig aan;
 •  De werkgever meldt na 42 weken van ziekte de werknemer ziek bij het UWV;
 • Na 52 weken van ziekte, evalueren de werkgever en werknemer het jaar, de re-integratie en bespreken zij de verwachtingen voor komend jaar;
 • Nadat 88 weken van ziekte verstreken zijn, ontvangt de werknemer een brief van het UWV over het aanvragen van een WIA-uitkering. Deze vraagt de werknemer uiterlijk in week 93 aan;
 • Na 91 weken van ziekte vindt de eindevaluatie plaats en ontvangt de werknemer het re-integratieverslag. Deze is nodig voor het aanvragen van de WIA-uitkering;
 • De werkgever is na 2 ziektejaren niet meer verplicht om loon te betalen aan de zieke werknemer. Vanaf dan is er recht op een WIA-uitkering. Hebben werknemer en werkgever zich onvoldoende ingespannen om re-integratie mogelijk te maken, kan het zijn dat de werkgever toch langer loon moet doorbetalen.

Arbeidsongeschiktheid

Tijdens deze 2 ziektejaren kan er ook al sprake zijn van arbeidsongeschiktheid. Werkgever en werknemer kunnen dit samen overeenkomen. Komen zij dit niet overeen, dan oordeelt het UWV hierover na de 2 ziektejaren. Er wordt dan ook gekeken of de werknemer andere arbeid wel zou kunnen verrichten. Wordt de werknemer volledig afgekeurd, dan is er recht op een IVA-uitkering.

Ontslagverbod

Wanneer een werknemer ziek is, mag de werkgever de werknemer niet ontslaan. Hij is verplicht om de werknemer tijdens ziekte loon door te blijven betalen. Ontslaat de werkgever de zieke werknemer toch, dan moet de werknemer binnen twee maanden het ontslag aanvechten bij de rechter. Hierop gelden wel enkele uitzonderingen. De medewerker mag in de volgende gevallen ontslagen worden:

 • Als het contract van rechtswege eindigt;
 • Wanneer de medewerker niet wil meewerken aan het re-integratietraject;
 • In gevallen van ontslag op staande voet;
 • Als er sprake is van ontbinding met wederzijdse overeenstemming
 • Wanneer de medewerker vaak kortdurend ziek is, mag de medewerker wel ontslagen worden tijdens de periode dat hij hersteld is.

Ontslag

Er bestaan veel begrijpelijke redenen voor ontslag. Echter, ontslag is niet altijd toegestaan. Hiervoor moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst met een bepaalde looptijd, dan moet de arbeidsovereenkomst een schriftelijke bepaling hebben waarin ontslag is geregeld. Is dit niet het geval, dan kan de werkgever de overeenkomst niet zonder meer voortijdig opzeggen.

Gronden voor ontslag

Wanneer de werkgever deze mogelijkheid wel schriftelijk heeft vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, dan heeft hij allereerst een redelijke grond nodig om de werknemer te ontslaan. Denk hierbij aan de volgende situaties:

 • Bepaalde werkzaamheden worden stopgezet, hierdoor vervallen enkele arbeidsplaatsen;
 • De betreffende werknemer is langer dan 2 jaar ziek en heeft het re-integratietraject doorlopen;
 • De werknemer is vaak kortdurend ziek en kan hierdoor zijn arbeid niet voldoende verrichten wat voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen veroorzaakt;
 • De betreffende werknemer functioneert niet naar behoren en scholing of verbeteringstrajecten veranderen niets aan zijn ongeschiktheid;
 • Als er sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten waarbij van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de werknemer in dienst blijft;
 • Wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie;
 • Andere omstandigheden waarbij van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de werknemer in dienst blijft.

Toestemming voor ontslag

Als de werkgever op grond van langdurige ziekte of wegens bedrijfseconomische redenen de werknemer wil ontslaan moet hij hiervoor toestemming vragen bij het UWV. Weigert het UWV de toestemming te geven, dan moet de werkgever een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. Wil de werkgever de werknemer wegens een andere reden ontslaan, dan moet de werkgever tevens een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.

Termijnen

De werkgever moet de werknemer wel tijdig inlichten over het ontslag. De termijn die hiervoor geldt hangt af van de duur van de periode waarin werknemer werkzaam is geweest voor de werkgever. Dit is geregeld in art 7:672 van het Burgerlijk Wetboek. Hieruit volgen de volgende termijnen:

 • 1 maand, bij een arbeidsduur van minder dan 5 jaren;
 • 2 maanden, bij een arbeidsduur van ten minste 5 jaren en minder dan 10 jaren;
 • 3 maanden, bij een arbeidsduur van ten minste 10 jaren en minder dan 15 jaren;
 • 4 maanden, bij een arbeidsduur van ten minste 15 jaren of langer.

Transitievergoeding

In veel gevallen na ontslag heeft de werknemer recht op een vergoeding. Deze vergoeding wordt ook wel de transitievergoeding genoemd. De werknemer heeft recht op de transitievergoeding wanneer de oorzaak van het ontslag bij de werkgever ligt. Dit is niet alleen het geval wanneer de werkgever de werknemer ontslaat, maar ook wanneer de werknemer ontslag neemt (bijvoorbeeld schriftelijk via een ontslagbrief) wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Binnen het arbeidsrecht is geregeld dat de hoogte van de vergoeding afhangt van het bruto jaarsalaris en de duur van het dienstverband.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is geregeld in art 7:677 van het Burgerlijk Wetboek. Hiervan is sprake wanneer de werkgever een dringende reden heeft om de werknemer te ontslaan. Ook de werknemer kan de arbeidsovereenkomst wegens dringende redenen beëindigen. Degene die de arbeidsovereenkomst wegens dringende redenen wil beëindigen meldt dit zo snel mogelijk bij de wederpartij.

Gronden voor ontslag op staande voet

Het ontslaan van een werknemer op staande voet is alleen mogelijk wanneer de omstandigheden met zich meebrengen dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst onaanvaardbaar is. Deze onaanvaardbaarheid moet voortvloeien uit de gedragingen of eigenschappen van de werknemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • De werknemer heeft de werkgever misleid bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst;
 • De betreffende werknemer mist in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid voor de te verrichten werkzaamheden;
 • De werknemer geeft zich, ondanks waarschuwing, over aan dronkenschap of ander ongepast gedrag;
 • De betreffende werknemer pleegt diefstal, bedrog of andere misdrijven waarmee hij het vertrouwen van werkgever misbruikt;
 • De werknemer bedreigt, mishandelt of beledigt op grove wijze de medewerknemers of familie dan wel huisgenoten van de werkgever;
 • De betreffende werknemer maakt bedrijfsgeheimen bekend;
 • De werknemer stelt zichzelf of anderen, opzettelijk of roekeloos, ondanks waarschuwingen, bloot aan ernstig gevaar;
 • De betreffende werknemer weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, of hij voldoet op andere wijze niet aan zijn verplichtingen.

Deze redenen brengen met zich mee dat het niet redelijk is voor de werkgever om de werknemer in dienst te behouden. De werkgever mag in dit geval de werknemer per direct ontslaan. Hiervoor is geen tussenkomst van het UWV of de kantonrechter benodigd. Ook gelden de al eerder beschreven opzegtermijnen niet. De werkgever meldt het ontslag op staande voet wel onverwijld aan de werknemer. Als de werknemer niet akkoord gaat met het ontslag op staande voet, dan kan hij dit aanvechten bij de kantonrechter.

Zelf ontslag nemen

Het is natuurlijk ook mogelijk dat je zelf ontslag neemt.

Zakelijke mediation

Mediation is een zeer effectieve manier van geschilbeslechting. Het biedt partijen de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan onder begeleiding van een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar. Heb je een arbeidsrechtelijk geschil? Dan is zakelijke mediation wellicht een oplossing.

Advocaat arbeidsrecht

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor. Heb je een laag inkomen? Wellicht kun je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

Verplichte bijstand door advocaat

In het arbeidsrecht is het soms verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij raden je daarom aan om je te laten bijstaan door een advocaat. De arbeidsrecht advocaten van Lawspot helpen je graag. Mocht je een vraag hebben over het arbeidsrecht, of wil je bijgestaan worden door een van onze arbeidsrechtadvocaten, neem dan contact op. Wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Juridische hulp?

Bij Lawspot vind je de beste arbeidsrecht advocaat. Wanneer je het contactformulier op deze pagina invult, neemt een ervaren arbeidsrecht advocaat uit jouw regio gauw contact met je op. Hij of zij is specialist in het arbeidsrecht. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Arbeidsrecht advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Wij hebben bijvoorbeeld een arbeidsrecht advocaat Den Haag, arbeidsrecht advocaat Rotterdam, arbeidsrecht advocaat Amsterdam, arbeidsrecht advocaat Groningen, arbeidsrecht advocaat Leeuwarden, arbeidsrecht advocaat Utrecht en arbeidsrecht advocaat Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in arbeidsrecht zaken.

Meer weten over arbeidsrecht?

Leer meer over bijvoorbeeld:

arbeidsrecht

Veelgestelde vragen arbeidsrecht

Wat kost een advocaat arbeidsrecht?

Een ontslag advocaat kost tussen de 100 en 200 euro per uur. Hoeveel uren jouw advocaat arbeidsrecht aan jouw zaak besteedt hangt af van de complexiteit. Bij een makkelijke zaak is het vaak mogelijk om vaste prijsafspraken te maken met jouw advocaat.

Wat doet een advocaat arbeidsrecht?

Een advocaat arbeidsrecht is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Deze jurist arbeidsrecht houdt zich vooral bezig met het opstellen van arbeidscontracten en het ontslag. Doordat hij/zij hierin gespecialiseerd is, weet je zeker dat hij/zij helemaal op de hoogte is van alle jurisprudentie, ontwikkelingen en regels.

Wie betaalt advocaatkosten bij arbeidsconflict?

Als er sprake is van ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst, is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten van een arbeidsrecht advocaat betaalt ingeval van een arbeidsconflict.

Ik ben op staande voet ontslagen wat nu?

Ben je op staande voet ontslagen? Teken dan nog niets, je werkgever kan je hiertoe niet verplichten. Bij ontslag op staande voet verlies je per direct je contract, inkomen en soms zelfs het recht op een uitkering. Teken daarom protest aan tegen je ontslag als je het er niet mee eens bent. Het is ook verstandig om snel een advocaat in te schakelen.

Hoe vaak mag mijn arbeidsovereenkomst worden verlengd?

Jouw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag niet onophoudelijk worden verlengd. Na 3 jaar aan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heb je recht op een vast contract. Voorwaarde hierbij is dat deze arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgen. Er mag maximaal een tussenperiode van 3 maanden tussen een contract zitten. Zit er meer tijd tussen, dan is er geen sprake van opeenvolgende contracten. In het blog ketenregeling lees je hier meer over.

Is proeftijd verplicht?

Het afspreken van proeftijd is niet verplicht. Je werkgever kan hiervoor kiezen als hij een contract met jou aangaat voor meer dan 6 maanden. De maximale proeftijd hangt af van de totale duur van het contract. Tenslotte moet de werkgever de proeftijd schriftelijk vastleggen.

Werkgever gaat niet akkoord met ziekmelding, wat nu?

Gaat jouw werkgever niet akkoord met je ziekmelding, maar kan je echt niet werken? Stuur dan een aangetekende brief naar je werkgever. Vermeldt hierin de datum van de eerste ziektedag en dat je bereid bent om weer te gaan werken zodra je niet meer ziek bent. Geef in de brief ook aan dat je graag doorgestuurd wil worden naar de bedrijfsarts of arbo-arts. Je bent niet verplicht om je werkgever in te lichten over welke klachten je precies hebt.

Kan de arbeidsovereenkomst tussentijds worden opgezegd?

Wanneer jijzelf als werknemer de overeenkomst tussentijds wil beëindigen, betekent dit dat je ontslag neemt. Hierbij moet je letten op de ontslagtermijn en eventueel andere gemaakte afspraken. Ook heb je na het nemen van ontslag geen recht op een WW-uitkering of ontslag vergoeding. De werkgever mag de overeenkomst alleen tussentijds beëindigen wanneer jij hiermee akkoord gaat, of wanneer er toestemming is verleend door het UWV. Bijvoorbeeld wegens bedrijfseconomische redenen.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Transitievergoeding is een financiële compensatie vanuit jouw werkgever na ontslag. Je hebt hier recht op wanneer je door de werkgever bent ontslagen. Neem je zelf ontslag? Dan hangt jouw recht op transitievergoeding af van de reden waarom je ontslag neemt. Je hebt na het nemen van ontslag alleen recht op een transitievergoeding als er sprake is van een ernstige situatie zoals (seksuele) intimidatie. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal jaren dat je gewerkt hebt en van je toenmalige salaris.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

De 10 meest gestelde vragen over arbeidsmediation Hoewel mediation steeds bekender wordt in arbeidsgeschillen, zijn nog veel zaken vaak onduidelijk. Daarom lees je hieronder het

Meer lezen »
Reflexwerking algemene voorwaarden

Geheimhoudingsbeding

  Het is logisch dat elk bedrijf bedrijfsgeheimen heeft. Een bedrijf wil immers niet dat bijvoorbeeld zijn hele administratie of zijn grote onderzoek naar dure

Meer lezen »
Einde contract bepaalde tijd

Einde tijdelijk contract

  Het tijdelijke contract gaat, evenals de naam zelf al zegt, niet onbeperkt door. Dit tijdelijke contract gaat men aan terwijl er een specifiek eindpunt

Meer lezen »
afspiegelingsbeginsel uwv

Afspiegelingsbeginsel UWV

Het afspiegelingsbeginsel van het UWV houdt in dat de werkgever tijdens de ontslagprocedure rekening moet houden met onder andere de leeftijden van de werknemers. De

Meer lezen »
Ontslagrecht

Ontslagrecht

Het zogenoemde ontslagrecht valt onder ons arbeidsrecht. Het heeft betrekking tot de regels omtrent de rechten en plichten van de werkgevers en werknemers bij de

Meer lezen »
Bel nu