Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

1. Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") en de privacyverklaring, die beschikbaar zijn op de website van Lawspot.nl B.V. ("Lawspot"), zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Lawspot en een gebruiker van de website van Lawspot (de "Website"), alsmede op alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien. 

1.2
De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

2. Diensten

2.1
Lawspot faciliteert een online platform waarop particulieren en bedrijven (de "Cliënten") in contact kunnen komen via ons (software) systeem met advocaten (de "Opdrachtnemers") voor het uitvoeren van juridische opdrachten. De Cliënten plaatsen de zaak geheel vrijwillig en gratis op de website. De inhoud van de geplaatste zaak is de eigen verantwoording van de Cliënten. De Cliënten kunnen op geen enkele grond Lawspot aansprakelijk houden voor welk gevolg van zijn plaatsing van de zaak dan ook.

2.2
Lawspot geeft zelf geen juridisch advies en is niet gebonden aan de gedragsregels (zoals die van de Nederlandse Orde van Advocaten) waaraan de Opdrachtnemers zijn gebonden. De Opdrachtnemers zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun dienstverlening en het in acht nemen van de toepasselijke gedragsregels en het naleven van de wet- en regelgeving. Lawspot is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een Opdrachtnemers jegens Cliënten en vice versa onder een tussen hen gesloten overeenkomst. Evenmin is Lawspot partij bij de overeenkomst die tot stand komt tussen een Opdrachtnemer en een Cliënt.

3. Gebruik van de Website

3.1
De Opdrachtnemers en de Cliënten kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die Lawspot verstrekt en publiceert.

3.2
De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle aan Lawspot verstrekte gegevens en informatie, juist en volledig zijn.

3.3
Lawspot behoudt zich het recht voor om aan zijn verstrekte gegevens en informatie door een Opdrachtnemer aan te passen alvorens deze aan Cliënten te presenteren en/of op de Website te publiceren.

3.4
Lawspot is te allen tijde bevoegd om profielen, blogs en andere informatie van een Opdrachtnemer aan te passen of te verwijderen zonder restitutie van het reeds door deze Opdrachtnemer aan Lawspot betaalde bedrag.

4. Tarieven, betaling en opzegging (voor opdrachtnemers)

4.1
Het abonnementsgeld wordt gecommuniceerd op de website en in de samenwerkingsovereenkomst tussen Lawspot en de opdrachtnemer. 

4.2 
Het abonnementsgeld kan bestaan uit een vast bedrag per maand en/of uit een percentage van de door de opdrachtnemer te genereren omzet, als gevolg van de bemiddeling door Lawspot.

4.3
Het abonnementsgeld is voor ieder periode telkens bij vooruitbetaling verschuldigd. De betaling van facturen van Lawspot dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur.

4.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien Lawspot invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtnemer die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande factuur – ten laste van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen. Wijst een Opdrachtnemer een derde aan die een factuur van Lawspot zal voldoen, dan blijft deze Opdrachtnemer, naast die derde, hoofdelijk aansprakelijk.

4.5
Lawspot behoudt zich te allen tijde het recht om zijn tarieven aan te passen en de invulling en de voorwaarden van de dienstverlening te wijzigen. Indien die wijzigingen naar inschatting van Lawspot voldoende significant zijn, zal Lawspot Opdrachtnemers daarvan op de hoogte brengen.

4.6
Het abonnement loopt tenminste voor de op de website aangegeven periode. Opdrachtnemer heeft de keuze het abonnement al dat niet (automatisch) te verlengen. Het abonnement is te allen tijde opzegbaar, maar loopt in ieder geval door tot het verstrijken van de reeds gekozen periode. Restitutie over deze periode is niet mogelijk. 

5. Aansprakelijkheid

5.1
Lawspot heeft slechts een inspanningsverplichting voor hetgeen in artikel 2 vermeld. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

5.2
De Opdrachtnemer en de Cliënt vrijwaren Lawspot, zijn werknemers en de aan zijn gerelateerde partijen, voor iedere aanspraak van een derde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangt met de door Lawspot voor de Opdrachtnemer en de Cliënt verrichte werkzaamheden en de Opdrachtnemer en de Cliënt zullen alle daarmee verband houdende kosten en schade aan Lawspot vergoeden.

5.3
Iedere aansprakelijkheid van Lawspot jegens Opdrachtnemers en derden voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met zijn diensten, is beperkt tot het bedrag dat door de Opdrachtnemer is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan met een maximum van € 1.500 (vijftienhonderd euro).

5.4
Lawspot zal de benodigde zorgvuldigheid betrachten wanneer hij bij de uitvoering van zijn diensten derden inschakelt. De aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden gelden ook voor het geval Lawspot aansprakelijk is voor de fouten van door Lawspot ingeschakelde derden of voor het niet of niet deugdelijk functioneren van door Lawspot bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, noch voor storingen (in het netwerk van) de Website of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.

5.5
Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt zes maanden nadat de gelaedeerde bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon.

5.6
Lawspot neemt bij de beveiliging van de gegevens van zijn Opdrachtnemers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van hem kan worden verwacht. Lawspot is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Lawspot betrachte zorg. Lawspot is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

6. Overige bepalingen

6.1
Lawspot behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen te maken aan het ontwerp of functioneren van haar website. Hieronder valt onder andere het mechanisme op grond waarvan de Opdrachtnemers worden beoordeeld (het rating mechanisme) en/of aan de wijze waarop de Opdrachtnemers door Cliënten via de Website worden gevonden (het zoekalgoritme).

6.2
De aan Lawspot verstrekte informatie en gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, indien deze als zodanig worden aangeduid of als Lawspot redelijkerwijs wist of kon weten dat deze vertrouwelijk zijn. Lawspot is bevoegd om vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, indien Lawspot hiertoe op grond van de wet en/of op instructie van een daartoe bevoegd (overheids)orgaan verplicht is.

6.3
Lawspot heeft te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de Website.

6.4
Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

6.5
De rechtsverhouding tussen de cliënt en Lawspot is onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de opdrachtnemer en Lawspot.

Lawspot.nl B.V. is gevestigd in Amsterdam aan de Eerste Jan Steenstraat 84A-3 (1072 NP) en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66575087.

- Januari 2016

Privacy verklaring


1. In deze mededeling staan de belangrijkste punten van de volledige online privacyverklaring van Lawspot.nl B.V. (de “Privacyverklaring”). De Privacyverklaring maakt deel uit van de algemene voorwaarden van Lawspot.nl B.V. (de “Algemene Voorwaarden”). Definities die worden gebruikt in deze Privacyverklaring hebben dezelfde betekenis als die in de Algemene Voorwaarden.

2. Lawspot.nl B.V. vindt de privacy van Cliënten, Opdrachtnemers en bezoekers van de Website (hierna gezamenlijk de “Gebruikers”) van essentieel belang. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en beveiligd. Lawspot.nl B.V. houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

3. De Privacyverklaring is van kracht sinds 1 januari 2016. Een bezoek aan de Website na deze datum beschouwt Lawspot.nl B.V. als een stilzwijgende akkoordverklaring met de inhoud van de voorwaarden zoals vermeld in de Privacyverklaring.

Persoonlijke informatie


4. Als u gebruik maakt van de diensten van Lawspot.nl B.V. wordt aan u gevraagd om persoonlijke informatie af te staan.

5. De persoonsgegevens van Cliënten die Lawspot.nl B.V. vastlegt, zijn: naam, voornamen, postcode, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

6. De persoonsgegevens en persoonlijke informatie van Opdrachtnemers die Lawspot.nl B.V. vastlegt, zijn: naam, voornamen, voorletters, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, specialisatie (rechtsgebied), reviews en opleiding.

7. Via de Website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

8. Lawspot.nl B.V. gaat vertrouwelijk om met alle informatie die hij ontvangt en verstrekt slechts persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek en indien wettelijk toegestaan, indien:

 • de betreffende Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • een wettelijk voorschrift dat vereist;
 • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Lawspot.nl B.V. en de Gebruiker;
 • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
 • dat noodzakelijk is voor het doen van een accountantscontrole.

Verwerking van persoonsgegevens


9. De persoonsgegevens van Cliënten die Lawspot.nl B.V. verwerkt, gebruikt Lawspot.nl B.V. om:
 • u per e-mail of per telefoon op de hoogte te stellen van uw juridische vraag of zaak;
 • uw zaak initieel anoniem voor te leggen aan door Lawspot.nl B.V. geselecteerde advocaten;
 • uw gegevens door te geven aan de door u geselecteerde Opdrachtnemer;
 • u na afloop van uw ontmoeting met een Opdrachtnemer een elektronische vragenlijst sturen ter evaluatie van uw ontmoeting met de door u geselecteerde Opdrachtnemer, welke informatie Lawspot.nl B.V. gebruikt om zijn dienstverlening aan u en andere klanten van Lawspot.nl
 • B.V. te verbeteren; en u van tijd tot tijd op de hoogte te houden van ontwikkelingen of diensten en producten van aan Lawspot.nl B.V. gelieerde bedrijven door middel van de nieuwsbrief van Lawspot.

10. De persoonsgegevens van Opdrachtnemers die Lawspot.nl B.V. verwerkt, gebruikt Lawspot.nl B.V. om:
 • een zo rijk mogelijk profiel van Opdrachtnemers op te bouwen;
 • u te informeren over diensten aangeboden door Lawspot.nl B.V. en aan hem gelieerde partijen; en
 • u uitnodigingen te sturen voor relevante enquêtes gerelateerd aan diensten van Lawspot.

11. U kunt het bezorgen van e-mailberichten van Lawspot.nl B.V. stoppen door een e-mail te sturen naar info@lawspot.nl of de instructies te volgen in de e-mail die u ontvangt.

12. Om de gebruiksvriendelijkheid van de Website te verbeteren, houdt Lawspot.nl B.V. (algemene) bezoekersgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s en muisbewegingen. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden om de service aan de Cliënten en de Opdrachtnemers te optimaliseren. Wilt u niet dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden, dan kunt u dit per e-mail kenbaar maken aan info@lawspot.nl.

13. Lawspot.nl B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Lawspot.nl B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees het <a href="http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/" target="_blank" rel="nofollow">privacybeleid van Google</a> voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van <a href="https://www.google.nl/intl/nl/analytics/privacyoverview.html" target="_blank" rel="nofollow">Google Analytics</a>. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Lawspot.nl B.V. te kunnen verstrekken en om zijn adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lawspot.nl B.V. heeft hier geen invloed op.

14. Lawspot.nl B.V. verkoopt, verhuurt, of leaset zijn klantlijsten niet aan derden. Soms geeft Lawspot.nl B.V. informatie aan andere bedrijven die namens Lawspot.nl B.V. werken om bij te dragen aan het leveren van de diensten van Lawspot.nl B.V..

Cookies


15. Lawspot.nl B.V. verzamelt en bewaart bepaalde informatie van Gebruikers over het gebruik van de Website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina's en sub-pagina's eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In de cookies van Lawspot.nl B.V. wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

16. Cookies van sociale netwerken worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van de service van het betreffende sociale netwerk en tevens ingelogd bent voor deze service.

Google+
Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Google+ en ingelogd bent voor deze service. Door middel van deze cookies is het mogelijk om berichten te +1-en. Leest u de privacyverklaring Google+ (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat Google met uw persoonsgegevens doet die Google met deze code verwerkt.

Facebook
Deze cookies worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Facebook en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te like-en. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat Facebook met uw persoonsgegevens doen die Facebook met deze code verwerkt.

Twitter
Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Twitter en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te (re)tweeten. Leest u de privacyverklaring Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

YouTube
Deze cookies worden gebruikt om de kwaliteit van de Youtube video af te stemmen op de snelheid van uw internetverbinding en voor het bijhouden van het aantal bekeken video’s. Deze cookies slaan geen informatie op waarmee personen/computers kunnen worden geïdentificeerd. Leest u de privacyverklaring YouTube (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat YouTube met uw persoonsgegevens doen die YouTube met deze code verwerkt.

LinkedIn
Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van LinkedIn en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te delen via uw LinkedIn netwerk. Leest u de privacyverklaring LinkedIn (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat LinkedIn met uw persoonsgegevens doen die LinkedIn met deze code verwerkt.

Systeembeveiliging


17. Lawspot.nl B.V. zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Lawspot.nl B.V. maakt hiervoor gebruik van Amazone wegservices (https://aws.amazon.com/compliance). De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

18. In alle gevallen hebben onbevoegden geen toegang tot de persoonsgegevens van Cliënten en Opdrachtnemers. Alleen bevoegde medewerkers, opdrachtnemers en personen die daadwerkelijk belast zijn met het verwerken, bewaren, toezicht houden, archiveren en verwijderen van de persoonsgegevens, hebben toegang tot deze informatie.

Uw rechten als verstrekker van persoonsgegevens


19. De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan de verstrekker van persoonsgegevens een aantal rechten toe, waaronder begrepen het recht:
 • op inzage van persoonsgegevens;
 • tot wijziging, verbetering, verwijdering en/of afschermen van de persoonsgegevens. De verstrekker van persoonsgegevens kan deze rechten uitoefenen indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn of niet ter zake dienen;
 • en op verzet. In bepaalde gevallen kan de betrokkene zich verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens indien er zich bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen.

20. Indien u gebruik wilt maken van een recht als omschreven in artikel 19  van de Privacyverklaring dan kunt u dat kenbaar maken aan info@lawspot.nl.

Bewaartermijnen


21. Lawspot.nl B.V. draagt er zorg voor dat binnen één jaar na het afronden van de zaak alle persoonsgegevens die inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van de betreffende Cliënt of Opdrachtnemer worden vernietigd. Uitzondering hierop vormen de gegevens van de Cliënt of Opdrachtnemer zoals naam, postcode, geboortedatum, contactgegevens, alsmede algemene dossiergegevens.

Lawspot.nl B.V. en andere websites


22. Op de Website treft u een aantal links aan naar andere websites. Lawspot.nl B.V. kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die websites met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen


23. Heeft u vragen of opmerkingen de Privacyverklaring en het privacybeleid van Lawspot, dan kunt u deze richten aan: info@lawspot.nl.

Aanpassen privacy statement


24. Lawspot.nl B.V. behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Lawspot.