Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 
Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") en de privacyverklaring, die beschikbaar zijn op de website van Lawspot.nl B.V. ("Lawspot"), zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Lawspot en een gebruiker van de website van Lawspot (de "Website"), alsmede op alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien. 

1.2
De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.


2. Diensten

2.1
Lawspot faciliteert een online platform waarop particulieren en bedrijven (de "Cliënten") in contact kunnen komen via ons (software) systeem met advocaten (de "Opdrachtnemers") voor het uitvoeren van juridische opdrachten. De Cliënten plaatsen de zaak geheel vrijwillig en gratis op de website. De inhoud van de geplaatste zaak is de eigen verantwoording van de Cliënten. De Cliënten kunnen op geen enkele grond Lawspot aansprakelijk houden voor welk gevolg van zijn plaatsing van de zaak dan ook.

2.2
Lawspot geeft zelf geen juridisch advies en is niet gebonden aan de gedragsregels (zoals die van de Nederlandse Orde van Advocaten) waaraan de Opdrachtnemers zijn gebonden. De Opdrachtnemers zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun dienstverlening en het in acht nemen van de toepasselijke gedragsregels en het naleven van de wet- en regelgeving. Lawspot is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een Opdrachtnemers jegens Cliënten en vice versa onder een tussen hen gesloten overeenkomst. Evenmin is Lawspot partij bij de overeenkomst die tot stand komt tussen een Opdrachtnemer en een Cliënt.
 

3. Gebruik van de Website

3.1
De Opdrachtnemers en de Cliënten kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die Lawspot verstrekt en publiceert.

3.2
De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle aan Lawspot verstrekte gegevens en informatie, juist en volledig zijn.

3.3
Lawspot behoudt zich het recht voor om aan zijn verstrekte gegevens en informatie door een Opdrachtnemer aan te passen alvorens deze aan Cliënten te presenteren en/of op de Website te publiceren.

3.4
Lawspot is te allen tijde bevoegd om profielen, blogs en andere informatie van een Opdrachtnemer aan te passen of te verwijderen zonder restitutie van het reeds door deze Opdrachtnemer aan Lawspot betaalde bedrag.

4. Tarieven, betaling en opzegging

4.1
Het abonnementsgeld is voor ieder periode telkens bij vooruitbetaling verschuldigd. De betaling van facturen van Lawspot dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur.

4.2
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien Lawspot invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtnemer die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande factuur – ten laste van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen. Wijst een Opdrachtnemer een derde aan die een factuur van Lawspot zal voldoen, dan blijft deze Opdrachtnemer, naast die derde, hoofdelijk aansprakelijk.

4.3
Lawspot behoudt zich te allen tijde het recht om zijn tarieven aan te passen en de invulling en de voorwaarden van de dienstverlening te wijzigen. Indien die wijzigingen naar inschatting van Lawspot voldoende significant zijn, zal Lawspot Opdrachtnemers daarvan op de hoogte brengen.

4.4
Het abonnement loopt tenminste voor de op de website aangegeven periode. Opdrachtnemer heeft de keuze het abonnement al dat niet (automatisch) te verlengen. Het abonnement is te allen tijde opzegbaar, maar loopt in ieder geval door tot het verstrijken van de reeds gekozen periode. Restitutie over deze periode is niet mogelijk. 
 
5. Aansprakelijkheid

5.1
Lawspot heeft slechts een inspanningsverplichting voor hetgeen in artikel 2 vermeld. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

5.2
De Opdrachtnemer en de Cliënt vrijwaren Lawspot, zijn werknemers en de aan zijn gerelateerde partijen, voor iedere aanspraak van een derde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangt met de door Lawspot voor de Opdrachtnemer en de Cliënt verrichte werkzaamheden en de Opdrachtnemer en de Cliënt zullen alle daarmee verband houdende kosten en schade aan Lawspot vergoeden.

5.3
Iedere aansprakelijkheid van Lawspot jegens Opdrachtnemers en derden voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met zijn diensten, is beperkt tot het bedrag dat door de Opdrachtnemer is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan met een maximum van € 1.500 (vijftienhonderd euro).

5.4
Lawspot zal de benodigde zorgvuldigheid betrachten wanneer hij bij de uitvoering van zijn diensten derden inschakelt. De aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden gelden ook voor het geval Lawspot aansprakelijk is voor de fouten van door Lawspot ingeschakelde derden of voor het niet of niet deugdelijk functioneren van door Lawspot bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, noch voor storingen (in het netwerk van) de Website of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.

5.5
Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt zes maanden nadat de gelaedeerde bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon.

5.6
Lawspot neemt bij de beveiliging van de gegevens van zijn Opdrachtnemers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van hem kan worden verwacht. Lawspot is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Lawspot betrachte zorg. Lawspot is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

6. Overige bepalingen

6.1
Lawspot behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen te maken aan het ontwerp of functioneren van haar website. Hieronder valt onder andere het mechanisme op grond waarvan de Opdrachtnemers worden beoordeeld (het rating mechanisme) en/of aan de wijze waarop de Opdrachtnemers door Cliënten via de Website worden gevonden (het zoekalgoritme).

6.2
De aan Lawspot verstrekte informatie en gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, indien deze als zodanig worden aangeduid of als Lawspot redelijkerwijs wist of kon weten dat deze vertrouwelijk zijn. Lawspot is bevoegd om vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, indien Lawspot hiertoe op grond van de wet en/of op instructie van een daartoe bevoegd (overheids)orgaan verplicht is.

6.3
Lawspot heeft te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de Website.

6.4
Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

6.5
De rechtsverhouding tussen de cliënt en Lawspot is onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de opdrachtnemer en Lawspot.

Lawspot.nl B.V. is gevestigd in Amsterdam aan de Eerste Jan Steenstraat 84A-3 (1072 NP) en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66575087.

- Januari 2016