Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt wie aansprakelijk gehouden kan worden voor bepaalde schade.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Er zijn verschillende bronnen waaruit aansprakelijkheid kan voortvloeien. Zo kan er sprake zijn van wettelijke aansprakelijkheid en contractuele aansprakelijkheid. Bij wettelijke aansprakelijkheid kan men denken aan de onrechtmatige daad. Er is sprake van een onrechtmatige daad indien iemand handelt in strijd met de wet, of met hetgeen dat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt gezien. Bij contractuele aansprakelijkheid gaat het vaak over een wanprestatie. Bij een wanprestatie wordt een contractuele afspraak niet nagekomen. Het ligt dan ook in de kern van het aansprakelijkheidsrecht om de schade vast te stellen, vervolgens de hiervoor aansprakelijke persoon aan te wijzen en vervolgens over te gaan tot het verkrijgen van een vergoeding. Hiervoor is wel een causaal verband vereist.

Soorten aansprakelijkheid

Er zijn vele vormen van aansprakelijkheid, zoals werkgeversaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Deze verschillende vormen worden hieronder verder uitgelicht.

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid vloeit voort uit de wet en is neergelegd in artikel 7:658 BW. Op grond van dit artikel is het mogelijk een werkgever aansprakelijk te stellen voor de door de werknemer geleden schade in de uitoefening van de werkzaamheden. Tevens geniet de werknemer op grond van dit artikel veel bescherming. Hierdoor wordt de werkgever snel aansprakelijk geacht. Het is belangrijk dat de werkgever zich ervan bewust is dat hij een grote verantwoordelijkheid tegenover de werknemers heeft. De werkgeversaansprakelijkheid van artikel 7:658 reikt erg ver. Zo valt zelfs schade ontstaan bij een bedrijfsuitje eronder en soms ook andere schade ontstaan buiten de werkvloer. Indien er sprake is van bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer, is het voor de werkgever mogelijk om aan de aansprakelijkheid te ontkomen. Bewuste roekeloosheid wordt echter niet snel aangenomen.

Regres

Het regresrecht is neergelegd in artikel 6:10 BW en regelt de onderlinge bijdrageplicht van hoofdelijke schuldenaren in een aansprakelijkheidszaak. Indien meerdere partijen hoofdelijk verbonden zijn, kan de schuldeiser kiezen wij hij voor de schade aanspreekt. Indien één van deze hoofdelijke schuldenaren de schade van de schuldeiser vervolgens betaald, bevrijdt hij niet alleen zichzelf maar ook de andere schuldenaren. De persoon die de schuldeiser betaald heeft, kan vervolgens regres nemen op de andere hoofdelijke schuldenaren op grond van art. 6:10 BW. Deze regresregeling beoogd ongerechtvaardigde verrijking van de niet aangesproken hoofdelijke schuldenaren te voorkomen.

Verkeer

Bij het vaststellen van verkeersaansprakelijkheid worden de verkeersregels in acht genomen. Aan de hand van de fouten die gemaakt zijn wordt vastgesteld wie aansprakelijk is. Indien aan aanrijding van achter plaatsvindt, is vaak de van achteropkomende verkeersdeelnemer aansprakelijk.

Bewijslast

De bewijslast ligt bij verkeersaansprakelijkheid bij het slachtoffer. Deze moet bewijzen dat hij/zij recht heeft op schadevergoeding. Hiervoor is natuurlijk bewijs nodig. Denk bijvoorbeeld aan getuigenverklaringen, foto’s of het schadeformulier. Tevens is het, indien men fysieke klachten heeft, verstandig om meteen naar de huisarts te gaan. De constatering van de huisarts kan namelijk ook als bewijs dienen.

Zwakke verkeersdeelnemers

Indien het gaat om een ongeval waarbij een fietser of een voetganger betrokken is, worden deze meestal beschermd. Uitgangspunt is namelijk dat de zwakke verkeersdeelnemers beschermd worden. In artikel 185 van de Wegenverkeerswet is de 50%-regel neergelegd. Dit betekent dat een fietser of voetganger bij een aanrijding meestal 50% van de schade vergoedt krijgt, ook indien er eigen schuld is.

Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid is belangrijk voor ondernemers. Beroepsaansprakelijkheid houdt in dat, wanneer je een fout maakt in je werk als ondernemer zijde, je hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden door je klant of opdrachtgever. Bedrijfsaansprakelijkheid houdt in dat, indien jij of een van jouw werknemers schade veroorzaakt aan iemands spullen, je hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. In de praktijk lijken deze twee vormen erg op elkaar. Toch zijn er 4 belangrijke verschillen tussen beide vormen van aansprakelijkheid. Deze worden hieronder uitgelicht:

Verschil 1: oorzaak van de schade

Het gaat bij bedrijfsaansprakelijkheid om schade die jij of je medewerkers veroorzaken bij anderen. Bij beroepsaansprakelijkheid heeft de schade altijd direct betrekking op het beroep dat uitgevoerd wordt. Het gaat namelijk om schade ontstaan door een beroepsfout.

Verschil 2: soort schade

Indien het gaat om bedrijfsaansprakelijkheid gaat het om schade aan spullen of schade aan persoon. Als er ook indirecte schade ontstaat, valt deze ook onder bedrijfsaansprakelijkheid. Indien het gaat om beroepsaansprakelijkheid, gaat het vaak alleen om financiële schade. Het kost geld om de fout te herstellen.

Verschil 3: soort beroep

Het risico op bedrijfsaansprakelijkheid geldt voor alle ondernemers. Een ongeluk kan iedereen overkomen. Echter is beroepsaansprakelijkheid meestal een risico voor ondernemers die voor hun beroep moeten denken, adviseren en berekenen. Denk bijvoorbeeld aan een advocaat of een makelaar.

Verschil 4: mogelijkheid om de kans op schade te voorkomen

Het risico op bedrijfsaansprakelijkheid verschilt per bedrijf en branche. Er zijn dus niet echt tips om schade te voorkomen die onder deze aansprakelijkheid vallen. Dit ligt echter anders bij beroepsaansprakelijkheid. Vaak is het zo dat hoe beter men hun vak verstaat, des te kleiner het risico op aansprakelijkheid is.

Overheidsaansprakelijkheid

De overheid kan een besluit nemen of een andere handeling verrichten waardoor bedrijven/particulieren schade lijden. Deze besluiten of handelingen kunnen dan leiden tot een aanspraak op schadevergoeding aan de kant van de bedrijven/particulieren. Hier kan onderscheid gemaakt worden tussen een rechtmatige en een onrechtmatige overheidsdaad.

Rechtmatige overheidsdaad

Bij een rechtmatige overheidsdaad neemt de overheid een rechtmatig besluit of handelt zij wel rechtmatig, maar ontstaat er als gevolg hiervan toch schade. In sommige gevallen is de overheid dan alsnog verplicht deze schade te vergoeden. Een voorbeeld van een rechtmatige overheidsdaad is het afsluiten van een weg. Hierbij kan het voorkomen dat bedrijven die aan deze weg gevestigd zijn overlast ondervinden en daardoor schade leiden. Onder bepaalde omstandigheden komt deze schade voor vergoeding in aanmerking. Dit wordt ook wel nadeelcompensatie genoemd. Nadeelcompensatie is een vorm van compensatie waarbij een burger of bedrijf onevenredig nadeel heeft geleden door rechtmatig handelen van de overheid.

Onrechtmatige overheidsdaad

Tevens kan de overheid onrechtmatig handelen. Meestal komt het voor dat een bestuursrechtelijk overheidsbesluit door de rechter als onrechtmatig wordt aangemerkt. Schade die uit dit besluit voortvloeit komt in principe in aanmerking voor vergoeding. Daarnaast is het ook mogelijk dat de overheid onrechtmatig handelt zonder dat er überhaupt een besluit wordt genomen. Het gaat dan om feitelijke handelingen. Hierbij kun je denken aan falend toezicht of het verstrekken van onjuiste gegevens.

Risicoaansprakelijkheid

Bij risicoaansprakelijkheid is iemand aansprakelijk voor schade die hij of zij niet zelf veroorzaakt heeft. Deze persoon kan toch aansprakelijk gehouden worden omdat hij of zij in een bepaalde hoedanigheid verkeert. Er hoeft dus geen schuld of verwijtbaarheid te zijn om aansprakelijkheid aan te nemen. Risicoaansprakelijkheid kent verschillende vormen:

 • Ouders (die het ouderlijk gezag uitoefenen) voor kinderen onder de 14 jaar; en voor kinderen tussen de 14 en 16 jaar, tenzij de ouders niet verweten kan worden dat zij de daad niet hebben voorkomen (art. 6:169 BW)
 • Werkgever voor fouten van de werknemer in de uitoefening van het beroep (6:170 BW)
 • Opdrachtgever voor een niet-ondergeschikte tijdens de uitvoering van werkzaamheden van het bedrijf van de opdrachtgever (6:171 BW)
 • Eigenaar van een roerende zaak, op het moment dat een gebrek aan deze zaak schade aan een ander toebrengt (6:173 BW)
 • Eigenaar van een opstal, als door een gebrek aan de zaak een ander schade leidt (6:174 BW). Dit geldt ook voor een wegbeheerder
 • Personen die beroeps- of bedrijfsmatig een gevaarlijke stof bezitten en dit gevaar heeft zich verwezenlijkt (6:175 BW)
 • Exploitant van een stortplaats indien voor of na sluitingstijd water-, bodem- of luchtverontreiniging ontstaat (6:176 BW)
 • Bezitter van een dier, indien het dier door zijn eigen energie schade aan iemand anders toebrengt (6:179 BW)

Letselschade

Letselschade ontstaat door lichamelijke verwondingen of psychische problemen. Bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval, een medische fout, een aanrijding of een verkeersongeval. De persoon die deze schade heeft veroorzaakt moet soms deze schade vergoeden.

Materiële schade

Letselschade is op te delen in twee categorieën: materiële schade en immateriële schade. Materiële schade kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Verlies van inkomen
 • Verrichten van aanpassingen aan een woning of auto
 • Ontstaan van medische kosten die niet door de verzekeraar vergoedt worden
 • Hulp in de huishouding/ hulp bij onderhoud van het huis.

Immateriële schade

Immateriële schade is niet op geld waardeerbaar. Het gaat dan om bijvoorbeeld verdriet of pijn. Hierbij kan een slachtoffer verzoeken om smartengeld. Tevens is het mogelijk om een vergoeding te vragen als men een naaste of nabestaande is, of als men getuige is van een ernstig misdrijf of ongeval en men een nauwe affectieve band met het slachtoffer heeft.

Verzekeringen

Men kan een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit kan zowel door een bedrijf, als door een particulier gedaan worden. Deze verzekering beschermt de verzekerde tegen het aansprakelijkheidsrisico. Over het algemeen vergoedt de verzekering alle zaakschade en letselschade die de verzekerde veroorzaakt. Schade die ontstaan is door opzet of schade die enkel uit financiële schade (zuivere vermogensschade) bestaat zijn doorgaans niet verzekerd. Tevens is de verzekerde niet verzekerd voor schade die ontstaat aan gehuurde zaken.

Advocaat aansprakelijkheidsrecht

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor. Heb je een laag inkomen? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

In het aansprakelijkheidsrecht is het niet verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij adviseren echter dat jij je wel laat bijstaan door een advocaat. Een gespecialiseerde aansprakelijkheidsrecht advocaat kan je bijvoorbeeld aantonen dat je schade hebt geleden en dat de andere partij aansprakelijk gesteld moet worden. De aansprakelijkheidsrecht advocaten van Lawspot helpen je hier graag bij. Mocht je een vraag hebben over het aansprakelijkheidsrecht, of wil je bijgestaan worden door een van onze aansprakelijkheidsrechtadvocaten, neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons direct op. Wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Het begrip bestuurdersaansprakelijkheid is een algemeen en breed begrip welke de aansprakelijkheid van een bestuurder van een rechtspersoon betreft. Het gaat dan om de aansprakelijkheid

Meer lezen »
schadebeperkingsplicht

Schadebeperkingsplicht

Met schadebeperkingsplicht wordt de plicht van een benadeelde bedoeld om schade zoveel mogelijk te beperken of voorkomen. De benadeelde moet binnen de grenzen van de

Meer lezen »
bestuurdersaansprakelijkheid bv

Bestuurdersaansprakelijkheid bv

Bestuurdersaansprakelijkheid: in welke gevallen kan een bestuurder van een besloten vennootschap aansprakelijk gesteld worden? Er zijn meerdere situaties denkbaar waarin de aansprakelijkheid van een bestuurder

Meer lezen »
Medische misser

Medische misser

Het is belangrijk om eerst over de medische misser met je zorgverlener te praten voordat je andere stappen gaat zetten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het

Meer lezen »
bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid: in welke gevallen is een bestuurder van een besloten vennootschap aansprakelijk? Er zijn meerdere situaties denkbaar waarin de aansprakelijkheid van een bestuurder van een

Meer lezen »
onderhandse lening

Onderhandse lening

In het geval van een onderhandse lening heb je geld uitgeleend aan iemand. Vanzelfsprekend hoor je dat geld gewoon terug te krijgen van je schuldenaar.

Meer lezen »
Bel nu